פיגורים בתשלום משכורת כעילה להתפטרות

פסיקת בית הדין לעבודה קבעה כי התפטרות בנסיבות של פיגורים חוזרים ונשנים בתשלום משכורת, דינה כפיטורים, ואין לדרוש מהעובד כי ימשיך בקשר העבודה עם מעבידו כאשר הפיגורים חוזרים ונשנים ובפרט כאשר יש חוסר ודאות לגבי קבלת השכר זאת מתוך התפיסה כי מטרתו של חוק הגנת השכר, היא להבטיח שהשכר ישולם במועדו. החוק בא למנוע הפיכתו של העובד למממן פעילות המעביד, והפיכתו של העובד למקור אשראי. המעביד הוא השולט על כספי המפעל והיקף הפעילות ועליו לכלכל את מימון פעולות המפעל כך, שיהא בידיו הכסף לתשלום שכר העבודה במועד. משכורתהתפטרות