מכתב אישור העסקה - דמי אבטלה ביטוח לאומי / אישור העסקה לעובד זר

##חובת המעביד למסור אישור בכתב על העסקה:## לפי סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על המעביד מוטלת חובה למסור לעובדים מכתב פיטורים, או לכל הפחות אישור בכתב על תקופת העסקתם. ישנם מקרים בהם עובדים מאבדים את זכותם לדמי אבטלה בגלל שהמעביד לא מסכים לתת להם מכתב פיטורים או מכתב אישור העסקה ולעיתים ניתן לתבוע את המעביד בעילת פיצוי בגין אבדן דמי אבטלה, ועל העובדים להוכיח כי הגישו תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי וכי נדחו על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל העדר מכתב פיטורים או אישור העסקה. ##חובה לפנות לביטוח לאומי בפועל:## בית הדין לעבודה קבע כי הזכאות לדמי אבטלה אינה אוטומאטית, ומותנית בהתייצבות העובד בשירות התעסוקה ובכך שלא הוצעה לעובד עבודה מתאימה ולכן גם אם העובד לא קיבל מהמעביד מכתב פיטורים או אישור העסקה, על העובד להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ולבררה מול המוסד בהליכים המקובלים היות והמוסד לביטוח לאומי בוחן את התביעה לדמי אבטלה, ולעתים מקבל אותה למרות העדרו של אישור המעסיק, על יסוד חקירתו או מסמכים אחרים, אולם ייתכנו מקרים בהם לא תהיה זכאות ללא מכתב אישור העסקה. ##אישור העסקה עובד חינוך:## סעיף 16 לחוק הפיקוח על בתי הספר, תשכ"ט-1969 קובע: "(א) לא יעסיק אדם עובד חינוך אלא אם יש בידי העובד אישור בכתב מאת המנהל הכללי כי אין לו התנגדות להעסקתו כעובד חינוך. (ב) לא יסרב המנהל הכללי ליתן אישור כאמור למי שכשיר להיות עובד חינוך אלא אם נתקיים אחד מאלה: (1) העובד הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה; (2) העובד הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך; (3) הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים; (4) העובד פוטר מבית ספר מטעמים פדגוגיים באישור משרד החינוך והתרבות ואין המנהל הכללי סבור שהנסיבות נשתנו ומצדיקות נסיון חדש בהעסקת העובד בבית ספר". סעיף זה קובע כי תנאי להעסקת עובד חינוך הוא אישור העסקה מאת המנהל הכללי וכי המנהל הכללי רשאי לסרב להמציא אישור העסקה למי שכשיר להיות עובד חינוך בנסיבות המפורטות בסעיף ב'. בשנת 2011 פורסם במשרד החינוך חוזר למנהלי/ת בתי הספר בבעלויות. בשנת 2015, בעקבות שדרוג מערכות המחשוב במשרד החינוך , יצא נוסח חדש של הנחיות שכותרת ו: "הנחיות לעובדי הוראה המועמדים להעסקה על ידי בעלויות על מוסדות חינוך לקראת שנת הלימודים תשע"ו ", ובהמשך לכך יצא מדי שנה נוסח חדש של הנחיות. לענייננו רלבנטיות ההנחיות שפורסמו ביום 2.5.18 אשר מתייחסות לעובדי הוראה המועמדים להעסקה על ידי בעלויות על מוסדות חינוך לקראת שנת הלימודים התשע"ט. בהתאם לסעיף 6 להנחיות, תנאי מקדים להעסקתו של עובד הוראה והכנסתו למצבת עובדי הוראה של מוסד החינוך הוא קיומו של אישור העסקה. על הבעלות/מוסד החינוך להחזיק בעותק של אישור העסקה של המועמד. בהמשך מפרט סעיף 6 להנחיות את הדרך להגשת בקשה לאישור העסקה. סעיף 7 להנחיות קובע: "על המועמד להציג את אישור העסקה בפני הבעלות על מנת להמשיך את הליך העסקתו, ועל הבעלות חובה לדרוש זאת ולהחזיק אצלה עותק של אישור ההעסקה. ככלל, אישור ההעסקה יישלח אל עובד ההוראה והעתק ממנו יישלח לבעלות על מוסד החינ וך. עותק יועבר לתיק עובד ההוראה בתחום כח אדם בהוראה במחוז הרלבנטי. יודגש כי אישור ההעסקה ניתן למועמד עבור העסקתו אצל הבעלות על מוסד החינוך אשר הגישה את הבקשה לעסקתו. במידה והמועמד מבקש לעבוד בבעלות אחרת, על הבעלות האחרת על מוסד החינוך להגיש בקשה לאישור העסקתו בהתאם להוראות הנחיות אלה". סעיף 9 להנחיות דן במקרה של החלטה על אי מתן אישור העסקה, כך: "ככל שהבדיקה העלתה ממצאים שיש בהם להבי א למניעת העסקתו של המועמד בהתאם להוראות הדין ובתוך כך: ... (ו) הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של המועמד משום השפעה מזיקה על תלמידים. ... אזי תתבצע פנייה של משרד החינוך למועמד על מנת לתת לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בטרם קבלת החלטה לעניין מתן אישור העסקה, וזאת בהתאם לדין ולכללי ונהלי משרד החינוך בעניין. ויובהר, החלטה על אי מתן אישור העסקה משמעותה איסור על העסקתו של המועמד כעובד הוראה על ידי בעלות על משרד חינוך, וכן הטלת חסימה במערכות משרד החינוך על האפשרות להעסיק את המועמד כעובד הוראה במערכת החינוך בכלל. מי שהמנכ"ל סירב ליתן לו אישור העסקה או מי שאישור העסקתו בוטל רשאי לערור על כך תוך 21 יום מהיום שהודע לו על החלטת המנכ"ל לפני שר החינוך". ##אישור העסקה לעובד זר:## סעיף 1יג. לחוק עובדים זרים קובע כך: "(א) לא יקבל אדם עובד זר לעבודה, אלא אם כן הממונה או עובד משרד הפנים מטעמו, התיר בכתב את העסקתו של העובד הזר אצל אותו מעסיק, ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר כאמור יכול שיהיה למכסה מסוימת של עובדים זרים שיועסקו אצל אותו מעסיק או לפי רשימה שמית. (ב) היתרים לפי סעיף זה יינתנו בשים לב, בין השאר, למאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השונים. (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על העסקתו של עובד מסוג ששר הפנים קבע לפי סעיף 2(ג) בחוק הכניסה לישראל. סעיף 2(א)לחוק עובדים זרים קובע: "2. (א) מעביד שעשה אחד מאלה – (1) העביד עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל מכח חוק הכניסה לישראל והתקנות לפיו; (2) העביד עובד זר בניגוד להוראות סעיף 1יג (אשר מטיל חובה לקבלת היתר בכתב להעסקתו של עובד זר אצל אותו מעביד – מ.ל.) ובלבד שהמעשה אינו נכלל בין המעשים המפורטים בסעיף קטן (ב); דינו – ..." עובדים זריםמסמכיםאישור העסקהביטוח לאומידמי אבטלה