הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי

סעיף 163 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה - 1995 קובע כי מובטל הוא מי שרשום בלשכת שרות התעסוקה כמחוסר עבודה והוא מוכן ומסוגל לעבוד במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו. הגדרת "מובטל" בתקנות ביטוח לאומי : תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) התשל"ג - 1972, קובעת כי מי שנרשם בלשכת העבודה בהתאם לתקנון שירות התעסוקה והתייצב לרישום כמחוסר עבודה, נחשב כרשום בלשכת שירות התעסוקה. התנאים לתשלום דמי אבטלה : תנאי לתשלום דמי אבטלה הוא שהמבוטח יוכר כמובטל על ידי המוסד לביטוח לאומי ויהיה רשום בלשכת שירות התעסוקה. ההנחה העומדת בבסיס חוק הביטוח הלאומי, היא כי אדם התובע דמי אבטלה חייב להיות נכון לבצע עבודה מתאימה המוצעת לו על ידי שירות התעסוקה והתואמת את מצב בריאותו, כושרו הגופני והכשרתו. אדם המסרב לקבל את העבודה המוצעת לו על ידי שירות התעסוקה, נשללת ממנו הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי.הגדרות משפטיותביטוח לאומידמי אבטלה