הודעה מוקדמת עובד במשכורת חודשית - הודעה מוקדמת לעובד בשכר

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 שנחקק בשנת תשס"א הינו החוק הקובע חובת הודעה מוקדמת על פי דין. הזכאות להודעה מוקדמת מוגדרת בסעיפים 4-3 לחוק, שם נקבע לעניין עובד במשכורת חודשית, לפי סעיף 3 בשישה חודשים ראשונים לעבודתו יום לחודש, לשישה חודשים נוספים שישה ימים ועוד יומיים וחצי לכל חודש, ולאחר שנה - חודש. הודעה מוקדמת לעובד בשכר שאינו משכורת : סעיף 4 עוסק בעובד בשכר (שאינו משכורת), והתקופה הראשונית לגביו קצרה יותר. סעיף 7(א) לחוק קובע כי "מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת". שכר רגיל מוגדר בסעיף 1 כשכר העבודה המובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, כלומר שכר ברוטו. הודעה מוקדמתמשכורת