מכרז פנימי בעירייה

הכלל הוא כי התקשרות של עירייה, גם לצורך קליטת עובדים, תהא במכרז פומבי. יחד עם זאת, אין חובה לקיים מכרז פומבי לכל משרה פנויה. הגישה הרווחת בבית הדין לעבודה היא כי יציאה במכרז פנימי בטרם יוצאים במכרז חיצוני אינה נקייה מספקות ויש בכך העדפה של אוכלוסיה מסוימת. אך מנגד עומד אינטרס השירות הציבורי לקדם קודם כל את עובדיו, להציב בפניהם הזדמנות לקידום. מעבידים רבים בעולם, ציבוריים ופרטיים כאחד, שמים לנגד עיניהם למטרה ליידע את עובדיהם שאם הם יהיו ראויים לכך הם יקודמו. לדוגמא סעיף 167(א) לפקודת העיריות המסדיר את אופן מינוי מזכיר עירייה, קובע כי מועצה רשאית, ולפי דרישת הממונה חייבת, למנות לעירייה מזכיר אם לא מונה מנהל כללי, ורופא וטרינר; כן חייבת המועצה למנות מהנדס; מינוי לפי סעיף קטן זה יהיה של אנשים ראויים, בדרך של מכרז פומבי ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורות. תקנה 2 לתקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים - קובעת כי אם התפנתה בעירייה משרה בדרגה 7 ומעלה של הדירוג המנהלי שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, או בדרגה 37 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים, ולא נתמלאה בדרך אחרת יפורסם עליה מכרז פומבי. מכרזמכרז פנימיעירייה