השיקולים לביטול מכרז

במערכת השיקולים והאיזונים שיש לעשותם, קודם לקבלת החלטה על ביטולו של מכרז יש לבחון את השלב בו נמצאים הליכי המכרז, מראשיתם ועד לאחר שנסתיימו. יש ליתן את המשקל הנדרש לפגיעה שנפגע הטוען לפגם ממין אלה המנויים לעיל, לבין משקלה של הפגיעה הצפויה בזוכה שפרי זכייתו עתיד להילקח ממנו. אם מכהן הזוכה במשרה מושא המכרז, כמה זמן מכהן הוא בה, מה הייתה תרומתו של זוכה לפגם הנטען, אם הייתה, ומה הייתה תרומתו של משתתף אחר, או תרומתו של חבר ועדה לפגם, מי ומי הנפגעים האמיתיים מהפגם שנפל, מי ומי ממשתתפי המכרז התריע נגד קיומו של הפגם, אימתי נודע לראשונה על קיומו של הפגם ומה נעשה על ידי הנפגע, או על ידי אחר שידע על כך לתיקונו, מידתיות הפגיעה שתהא הנמוכה ביותר האפשרית בנסיבות המקרה, בנוגעים בדבר, בזוכה ובמלין, וכל כיוצא באלה שיקולים, ושיש בהם כדי להצביע על קשת השיקולים, המשקלות והאיזונים, להם יידרש מקבל ההחלטה בבואו לבחון אפשרות לביטולו של מכרז, בין מלכתחילה ובין בדיעבד.מכרזביטול מכרז