איך מקימים ארגון עובדים ? ההגדרה של ארגון עובדים ?

בית הדין הארצי לעבודה דן בשאלת ההכרה בגוף כארגון עובדים לעניין גבייה מרוכזת של דמי חבר על פי סעיף 25(א)(3) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, הותוו בדעת המיעוט שאומצה בבג"ץ, קריטריונים להכרה בארגון עובדים כדלקמן: ארגון המורכב רובו או כולו מעובדים, ארגון של עובדים ולמען העובדים, בו העובדים שולטים בארגון ומנהלים את ענייניו, מטרת ההתארגנות היא הגנה על העובדים וקידום השתתפותם בקבלת החלטות במקום העבודה, הצטרפות וולונטרית לארגון, ארגון שלא נשלט בידי המעביד, חברות אישית של העובדים בארגון, ארגון שקיומו אינו מוגבל בזמן, קיום הליכים דמוקרטיים בארגון ובחירת נציגי הארגון על ידי כלל חבריו, תקנון המסדיר את פעילות הארגון ומוסדותיו. עוד נקבע כי סימני ההיכר העיקריים של ארגון עובדים הם אלה: זהו ארגון של קבע, שרוב חבריו עובדים שכירים, והוא פועל על פי תקנון, באורח דמוקרטי ועצמאי, לקדם את עניינם של העובדים, בראש ובראשונה במישור של יחסי עבודה קיבוציים. זהו המובן הכללי של ארגון עובדים. פסיקתו של בית דין זה חזרה וקבעה, כי סימני ההיכר לארגון עובדים אינם בגדר רשימה ממצה, כך שניתן לקבוע סממנים נוספים ולפצל את אלה הקיימים. מה ההגדרה של ארגון עובדים : על פי הפסיקה בארץ, תנאי עיקרי בהגדרת "ארגון עובדים" הוא קיום הליכים דמוקרטיים והשתתפות חברי הארגון בבחירת מנהיגיהם - בתהליך הפוליטי הפנימי בתוך האיגוד המקצועי קיימת אפשרות של משחק הוגן של תחרות פוליטית בין מנהיגים שבשלטון לקבוצות אופוזיציונריות. משחק הוגן זה מוצא ביטויו, בין השאר, בכך שיש חילופי שלטון בין קבוצות האינטרס באיגוד המקצועי לעיתים תכופות. כמו כן צוין בפסיקה כי על מנת שארגון עובדים יזכה בזכויות המוקנות לו על ידי החקיקה עליו להבטיח דמוקרטיה, שתהיה אמיתית ולא פיקציה. על מנת למלא את התנאים הדמוקרטים הנדרשים, צריך שיהיה תקנון שיבטיח את כל עקרונות הדמוקרטיה, אך אין די בתקנון. יש צורך שהדמוקרטיה תבוא לידי ביטוי בחיים של הארגון וכי מאפייניו הדמוקרטיים של הארגון צריך שיבואו לידי ביטוי, בין היתר, בקיומן של בחירות למוסדות הארגון בהן ישתתפו כל תקופת זמן קצובה כלל חבריו. נציגי ארגון העובדים ומוסדותיו, אמונים על ייצוג העובדים חברי הארגון כלפי מעסיקיהם או כלפי רשויות המדינה. סמכותם של נציגי הארגון לפעול לייצוג חברי הארגון, מקורה בבחירתם על ידי ציבור חברי הארגון בכללו. ארגון עובדיםשאלות משפטיות