איסור לפטר עובדת בתקופה שלאחר תום חופשת הלידה

תשלום פדיון תקופת השכר אינו מהווה תחליף להעסקה : החובה בדבר השבת העובדת לעבודה לאחר חופשת לידה הינה חובה מוחלטת, ללא כל שיקול דעת, בכפוף לחריגים המנויים בחוק. בבסיס חובה זו עומד הרציונל של מתן אפשרות ממשית, אמיתית וכנה ליתן לעובדת הזדמנות לשוב ולהשתלב מחדש במקום עבודתה. חשוב לציין כי אין בתשלום פדיון תקופת שכר העבודה כתחליף להעסקה, כדי לפטור אותו מקיום אותה חובה. תכלית האיסור לפטר עובדת בתקופה שלאחר תום חופשת הלידה : האיסור בחוק עבודת נשים על מעביד לפטר עובדת בתקופה שלאחר תום חופשת הלידה נועד להתמודד עם התופעה במסגרתה יולדות אשר נעדרות מעבודתן בשל הצורך להיות בשמירת הריון ובחופשת הלידה, נקלעות בעל כורחן למצב בו בשל היעדרותן מעבודה הן עלולות לאבד את מקום עבודתן או את משרתן בה עבדו עובר להיעדרות. בעיקר בסביבת עבודה דינאמית ומתפתחת, בה לעתים קרובות משרתה של היולדת נתפסת על ידי מחליף או מחליפה, גם אם בצורה זמנית, נוצר מצב בו עובדות שילדו ויצאו לחופשת לידה אינן חשות ביטחון מלא בכך שמקום עבודתן מובטח להן לכשתחזורנה מחופשת הלידה, ומצויות למעשה בסכנת פיטורים מעבודתן כתוצאה מההיעדרות. לידהחופשת לידהפיטורים אחרי לידהפיטורים