הממונה על חוק עבודת נשים - הממונה לענייני נשים

הסמכות לשלול מעובדת בהריון הגנה מפני פיטורים, על ידי מתן היתר לפיטורין, הואצלה לממונה על חוק עבודת נשים בדבר פיטורי עובדת בהריון, אולם, ההגנה הניתנת לעובדת, עפ"י החוק, הינה הגנה מוחלטת, לפיכך, רק במקרה שבו הוכח לממונה כי סיבת הפיטורים אינה הריונה או בקשר להריונה - ניתן להתיר פיטוריה. ההחלטה להתיר פיטוריה של עובדת בהריון, הינה עניין שבשיקול דעת הממונה על חוק עבודת נשים, במסגרת שיקולים אלו יובאו בחשבון מכלול מערכת יחסי העבודה בין הצדדים בפרט ובמקום העבודה בכלל ובהליכים שהובילו לפיטורים. החלטת הממונה לענייני נשים הינה החלטה מנהלית-שלטונית, שאין בית הדין לעבודה משמש כערכאת ערעור על החלטותיה. כמו כן, אין הוא ממיר את שיקול דעתו בשיקול דעתו של הממונה לענייני נשים, כל עוד פועלת הרשות במסגרת סמכותה. יחד עם זאת, בית הדין לעבודה מפעיל ביקורת שיפוטית על החלטותיו, ובוחן את סבירות ההחלטה, בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי. במסגרת הביקורת השיפוטית, של בית הדין לעבודה על החלטות הממונה על חוק עבודת נשים, בית הדין לעבודה בוחן אם ועד כמה לוקה ההחלטה בחוסר סבירות קיצוני, או האם הובאו בחשבון השיקולים הרלוונטיים לעניין. בית הדין לא ממיר את שיקולי הרשות המוסמכת. חוק עבודת נשים