זכויות נשים בהריון

נוכח ההכרה בקושי הנובע מהדעות הקדומות, בנוגע ליכולתן של נשים להמשיך בביצוע עבודתן כרגיל או למצוא עבודה חלופית תוך כדי ההריון וכאמהות צעירות, בחר המחוקק להקנות הגנה מיוחדת כנגד פיטורי נשים בהריון, וזאת במסגרת חוק עבודת נשים, עם זאת, הגנה זו חלה על נשים המועסקות ששה חודשים לפחות במקום העבודה. חוק נוסף המקנה הגנה כנגד פיטורי נשים בהריון הוא חוק שוויון ההזדמנויות, הקובע כאיסור כללי כי אין להפלות עובד או עובדת על רקע מין, הריון, מעמד אישי או הורות וחוק זה חל במקביל לאיסור הספציפי על פיטורי עובדת בהריון בחופשת לידה, בימי העדרה מעבודה או במשך תקופה של 45 ימים לאחר תום חופשת הלידה או ימי ההעדרות שלה. היקף חובת הגילוי של אישה על הריונה משתנה בהתאם לנסיבות. הריוןהרעת תנאים בהריון