פיטורים אסורים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

##פיטורים אסורים של אישה בהריון מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה:## האיסור על פטורים של אשה בהריון ללא היתר משר העבודה והרווחה חל רק על נשים אשר השלימו לפחות שישה חודשי עבודה, אולם גם במקרים בהם לא חל חוק עבודת נשים, כלומר במקרה שמדובר בפיטורים של עובדת אשר עבדה פחות מ - 6 חודשים במקום העבודה, ניתן לבחון האם פוטרה העובדת עקב או בשל ההריון, שאז הפיטורים מהווים הפליית העובדת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות, הקובע כי אין להפלות עובד או עובדת על רקע מין, היריון או הורות חוק זה חל במקביל לאיסור הספציפי על פיטורי עובדת בהיריון בחוק עבודת נשים וניתן ליישם אותו בפיטורים של עובדת אשר פוטרה מחמת הריונה. ##ההבדל בין חוק עבודת נשים לחוק שוויון הזדמנויות:## ההבדל המהותי בין האיסור בחוק עבודת נשים על פיטורי אישה בהריון על פיטורי עובדת בהיריון טרם שחלפו ששה חודשים להעסקתה לבין האיסור על פיטורי אישה בהריון מכוח חוק שוויון הזדמנויות הוא כי האיסור על פיטורי העובדת לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה יחול אך ורק ככל שייקבע עובדתית כי העובדת פוטרה מחמת הריונה או בין היתר מחמת הריונה ולכן יש צורך להוכיח כי הסיבה לפיטורי העובדת היא היותה בהריון ולא מסיבה אחרת. ##פיטורים אסורים מחמת גיל מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה:## סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כי מעביד לא יפלה בין עובדיו, בין היתר, מחמת גיל וזאת לרבות בעת פיטורים. לפיכך נפסק לא אחת כי הפליה, ובכלל זאת הפליה מטעמי גיל, נוגדת את תקנת הציבור והיא פסולה. סעיף 9א לחוק שוויון הזדמנויות קובע כי משעה שהעובד מצביע על קיומה של ראשית ראיה לקיומה של הפליה יש להעביר אל כתפי המעביד את הנטל להביא ראיות שיוכיחו אחרת. בסיטואציה של פיטורים- קובע החוק בפרט כי " לעניין פיטורים מהעבודה – אם הוכיח העובד שלא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו". נקבע לא אחת כי הפליה על רקע גיל בעבודה שוללת מן העובדים הוותיקים תנאים מינימאליים שיאפשרו להם לחיות בכבוד. כך גם קיים קושי מן הטעם של היעדר אפשרות למצוא עבודה חדשה על רקע גיל. נוכח חשיבות העבודה / מקום העבודה בימינו אנו, עלול איבוד מקום העבודה להית כרוך באובדן זהות, בקשרים חברתיים ופגיעה ב סטאטוס. עוד נקבע, כי לכוונה או לרצון להפלות (או לאו), אין כל רלוונטיות בבחינת קיומה של הפליה והתוצאה היא הנבחנת והיא הרלוונטית. ברוח זאת עוד נקבע כי אף בהגיע עובד לגיל פרישה חובה, וככל שמעוניין הוא להמשיך ולעבוד מעבר לגיל הפרישה , על המעסיק לערוך לו שימוע ולשקול בקשתו וטענותיו בהקשר זה בלב פתוח ובנפש חפצה [ראה בהרחבה הדיון בעניין עע"א (ארצי) 209/10 ליבי וינברגר- אוניברסיטת בר אילן (מיום 6/12/2012) וההפניות שם].פיטוריםפיטורים בהריוןשוויון הזדמנויות בעבודה