שייכות העובד לקבוצת העובדים בהסכם קיבוצי - היקף תחולתם

בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסיקתו כי הכלל הוא כי השיטה בישראל לעניין היקף תחולתם של הסכמים קיבוציים היא שיטת ההסכמים המפעליים או הענפיים ולא שיטת ההסכמים המקצועיים. המקובל בישראל הוא שנערכים הסכמים קיבוציים לגבי כלל העובדים במפעל, ולא נערכים הסכמים נפרדים לגבי העובדים בכל מקצוע ומקצוע. שייכות העובד לקבוצת העובדים בהסכם קיבוצי : בית המשפט העליון קבע זה מכבר כי תחולת ההסכם הקיבוצי תלויה במה עוסקים המעבידים. המשקל העיקרי בבחינת תחולתו של ההסכם הקיבוצי על עובד, אמור להיות בשאלה אם העובד שייך לקבוצת העובדים הכלולים בהסכם ולא בשאלת מקצועו הספציפי, אין זה חשוב במה עוסק העובד. לדוגמא עובד העוסק עיסוק מסויים בענף ייצור נעליים זכאי לשכר כקבוע בצו, אפילו אין הוא יוצר נעליים, ובלבד שהמפעל שבו הוא עובד יהא נמנה על ענף ייצור נעליים. אם חל ההסכם על מפעל המייצר נעליים, הוא חל גם על השוער והמזכירה שהם עצמם אינם עוסקים בייצור הנעליים. אך אם אין המפעל נמנה על ענף ייצור נעליים, לא נודעה חשיבות לשאלה במה עוסק העובד. חוזההסכם קיבוצי