בניית מרפסת היתר

ההליך והרקע 1. לפניי בקשה לביטול צו מניעה זמני שניתן במעמד צד אחד ביום 10.5.07, לפיו על המשיבה להימנע מביצוע עבודות במרפסת המזרחית של דירתה. 2. המבקשת 1 תושבת ארה"ב, הינה בעלת דירה בקומה ב' של הבניין נשוא הבקשה, אותה רכשה ביום 19.1.05 מהמשיבה. דירתה ממוקמת מתחת לדירת המשיבה. 3. גם המבקש 2 רכש את דירתו מהמשיבה, והיא ממוקמת בקומה ג' של הבניין, ובסמיכות לדירת המשיבה. 4. המשיבה בעלת דירה בקומה ג' של הבניין, ולאחרונה החלה לבנות מרפסות בבנין מסביב לדירתה. משטחי המרפסות נבנו, אך טרם הוקמו סביבן מעקות. המבקשים טוענים כי מבין כל המרפסות, המרפסת המזרחית פוגעת קשה בהם ובשאר בעלי הדירות, ולכן פנו לבית המשפט בבקשה ובתביעה לצו מניעה להמשך הקמתה. טענות המבקשים 5. בשנת 2005 פנתה המשיבה למבקש ולבעלי דירות אחרים בבנין בבקשה לקבל אישורם לבניית מרפסת חיצונית בדירתה, לצרכי סוכה בחזית הצפונית של הבנין, הפונה לרחוב אגרון. המבקש 2 ובעלי דירות נוספים בבנין הסכימו, וחתמו על טופס ההסכמה לעיריית ירושלים, בה נרשם כי מהות הבקשה היא "הוספת מרפסת חיצונית בצד (לכיוון לרח' אגרון)". 6. המשיבה פנתה לעיריית ירושלים בבקשה לקבל היתר להוספת 3 מרפסות, שתיים בדירתה (שבקומה ג'), אחת בחזית המזרחית של הבניין, אחת בחזית הצפונית של הבניין, ואחת בדירת המבקשת בחזית המזרחית של הבניין, ואולם מעיון בבקשה למתן היתר בניה עולה כי המבקשת 1 לא קיבלה הודעה מעיריית ירושלים על הגשת הבקשה להיתר, והסיבה לכך היא חוסר תום הלב של המשיבה, שכן למרות שבעת הגשת הבקשה להיתר בחודש 1/06 היתה המבקשת בעלת הדירה, הציגה המשיבה בפני עיריית ירושלים נסח רישום מוקדם יותר מחודש 6/05, טרם היותה בעלים, כשהדירה היתה עדיין רשומה על שם המשיבה כבעלים, ולטובת המבקשת 1 היתה רשומה רק הערת אזהרה, ומשכך לא דרשה עיריית ירושלים את מסירת ההודעה על הגשת הבקשה לידי המבקשת 1 כבעלים. כלומר, למרות שבחודש 9/05 נרשמה המבקשת 1 כבעלת הדירה, הגישה המשיבה נסח רישום ישן, כנראה כדי להימנע ממשלוח הבקשה להיתר למבקשת 1. 7. בתחילה סירבה עיריית ירושלים להעניק למשיבה היתר בניה, אולם לאחר דיון, היא החליטה לתת למשיבה את היתר הבניה המבוקש, בין השאר מאחר ולטענתה משפחת אבישר נתנה הסכמתה לבניה, למרות שהמבקש 2 נתן הסכמתו רק לבניית המרפסת בחזית הצפונית (לכיוון רחו' אגרון) ולא בחזית המזרחית. 8. אמנם בניית המרפסת בחזית הצפונית אינה מפריעה למבקשים, אולם המרפסת בחזית המזרחית שבנייתה החלה, תגרום נזק אדיר למבקשים, שכן דירת המבקשת 1 נמצאת מתחתיה, ומתמונה ו' שצורפה ניתן לראות כי בנייתה תגרום לחסימת אור ואוויר של ממש לדירתה, ומהתמונה שצורפה כנספח ז' ניתן לראות כי תגרום לחסימת אוויר ואור, לדירת המבקש 2, הנמצאת בסמוך לדירת המשיבה, ולפגיעה בפרטיות דייריה, לאור הקרבה בין המרפסת המזרחית הנבנית, לבין חלונות דירת המבקש 2. 9. בנוסף, הבניה המבוצעת על ידי המשיבה, חורגת מהיתר הבניה שניתן לה (נספח ב' לבקשה לצו מניעה), בו ניתן לראות שאושרה בניית מרפסת רק על חלק מחזית הדירה, בעוד שבפועל ניתן לראות מהתמונות שצורפו כי המרפסת נבנתה לכל רוחב הדירה. 10. לטענת המבקשים, לא כל הדיירים נתנו הסכמתם לבניית המרפסת בחזית המזרחית של הבנין ומתנגדים לכך, שכן האישור בשעתו ניתן למרפסת הצפונית, אך לא למרפסת המזרחית, לגביה קיימת התנגדות של הדיירים. בנוסף, פעולות הבניה פוגעות בקניינם פגיעה קשה ותמידית, הן מאחר והמשיבה עושה שימוש ברכוש המשותף, ללא הסכמת בעלי הדירות כנדרש על פי דין, והן משום שהם לא נתנו הסכמתם לכך. (מסמך מטעם בעלי הדירות צורף כנספח ב' לבקשה). 11. הנזק שיגרם למשיבים, עפ"י מאזן הנוחות, גדול לאין ערוך, מאי הנוחות שתיגרם למשיבה, והחריגה מהיתר הבניה, עתרו המבקשים כי ינתן צו מניעה במעמד צד אחד המורה למשיבה להימנע מביצוע הבניה או המשכה במקום. טענת המשיבה 12. בבקשתה לביטול צו המניעה, טוענת המשיבה כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב מובהק באי ניקיון כפיים ותוך הטרדת ביהמ"ש מהטעמים הבאים: 13. מעשה עשוי ושיהוי - שכן עוד לפני מתן הצו הושלמה בניית המרפסת ובוצעה יציקת בטון, ואין לפנינו מצב המצריך למנוע בניה בשלב זה, אלא להשלים ולרצף את המרפסת ולבנות בה מעקה בטיחות כדי למנוע סכנה, שכן מעשה השיפוצים והבנייה נמשכו שבועות וחודשים, אך המבקשים השתהו ולא עשו מאומה, אלא הגישו בקשתם באיחור, לאחר שהבניה הסתיימה. המבקשים אינם מתגוררים בדירותיהם, אך מלינים על שלא קיבלו הודעות על בקשה להיתר למרות שנשלחו אליהם הודעות. מאחר ומטרת הסעד הזמני, היא שמירת המצב הקיים ובניית המרפסת הושלמה, אין בשלב זה תוחלת ותכלית במניעת השלמת הריצוף והתקנת מעקה הבטיחות, לכן דין הצו להתבטל. 14. הבניה נעשתה בהתאם להיתר בניה כדין, שצורף לבקשה לביטול צו המניעה וסומן באות א'. היתר הבניה ניתן ע"י עיריית ירושלים על בסיס טופס החתמת שכנים והודעות בדואר רשום לשכנים בבנין, הוא כלל גם מרפסת עבור המבקשת עצמה, והמבקש חתם על טופס הסכמה. 15. הבקשה נגועה בחוסר תום לב ובהעדר ניקיון כפיים, שכן תצהיר המבקשת הוגש רק ביום 16.5.07, כשבוע לאחר הגשת הבקשה במעמד צד אחד, ותצהיר המבקש ביחס לעניינה של המבקשת הינו עדות שמיעה חסרת ערך. טענת המבקשת בתצהירה כי רק ביום 16.5.07 היא הגיעה לישראל ומצאה כי הבקשה הוגשה בלא שראתה באיזה בנין מדובר ובגין איזה עבודות היא מבקשת את הצו, מצביעה על התעמרות במשיבה, חוסר תום לב, ושימוש לרעה בהליכים משפטיים. 16. המבקשת רכשה את דירתה עם חלון ויטרינה לכל אורך החזית המזרחית, אולם היא סגרה את חלון הויטרינה, למעט שתי חלונות זעירים שהותירה מקומן, ללא היתר בניה, ועתה היא עותרת להחשכת דירתה על ידי מרפסת המשיבה. כמו כן המבקשת בנתה סככת פרגולה בחצית הצפונית ללא היתר, ובכך שינתה את חזית הבנין ומנעה מהמשיבה לממש את זכויות הבניה שבידה. לפיכך, משפעלה וביצעה בניה לא חוקית בעצמה, היא מנועה מלטעון כי ייגרמו לה מטרדים ממעשה המשיבה, מה עוד שהיא אינה מתגוררת בדירה ומקום מושבה בחו"ל. גם המבקש הצניע את העובדה כי פרץ את החלון שבתצהירו בלא היתר בניה, ולכן גם הוא מנוע ומושתק מלטעון כלפי המשיבה כי יגרם לו מטרד, כאשר הוא עצמו עבריין בנין, ועליו להתכבד ולסגור את החלון שפרץ בלא היתר, בטרם ילין על המשיבה שמחזיקה בידה היתר בניה כדין. 17. מניעות והשתק, היתר הבניה שהתקבל הכולל גם מרפסת עבור המבקשת לפי בקשתה, לא מאפשר למבקשת לבצעו, לאור הסברה כי השכן הסמוך אליה ביצע תוספת בניה המסכלת את אפשרות בניית המרפסת על ידה. מכאן שצרות עיניה, היא זו בלבד המביאה אותה למנוע את בניית מרפסת המשיבה, בשל המניעה לבצע את מרפסת המבקשת. 18. לסיכום טוענת המשיבה כי המבקשים אינם באים בידיים נקיות לביהמ"ש כי הם עצמם ביצעו עבודות ללא היתר בניה בדירותיהם, והעלימו זאת מביהמ"ש, הם גם השתהו בפנייתם לביהמ"ש, וגם לא גילו לביהמ"ש כי הם אינם מתגוררים בדירות, וביצעו עבודות ללא היתר. סיכוייהם בתביעתם העיקרית אפסיים, מאחר והמשיבה אוחזת בידה היתר בניה כדין, והבניה שביצעה נעשתה בהסכמת דיירי הבנין, בעוד דיירים אחרים לא טרחו לקבל היתר בניה על עבודות ותוספות שביצעו. בנסיבות אלה, כשבניית המרפסת כמעט הושלמה למעט ריצוף והצבת מעקה בטיחות, ולאור כל האמור לעיל, אין תוחלת במניעת הצבת מעקה בטיחות וריצוף המרפסת, שכן הדבר לא יעלה או יפחית מאום, ולפיכך יש לבטל את צו המניעה. דיון 19. ביום 15.8.07 התקיים דיון במעמד הצדדים ובאי כוחם, ולאחר ששמעתי את טענותיהם ועיינתי בכל החומר שהוגש לביהמ"ש, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה לביטול צו המניעה הזמני להידחות מהטעמים שהעלו המבקשים בבקשתם לצו מניעה ובדיון שהתקיים בבית המשפט. 20. אמנם, המבקשים סגרו את מרפסת דירתם והותירו רק שני חלונות, אולם המשיבה לא גילתה בזמנו כל התנגדות לכך מצידה, וגם לא התנתה בכך את הקמת מרפסות לדירתה. אין ההליך שלפני מתייחס בכל מקרה לכשרות ולתקפות וסגירת חלון הוויטרינה של המבקשת, אך גם בהנחה שהדבר התרחש בזמנו, וגם אם בוצע ללא היתר, אין בכך כדי להתיר למשיבה לבנות מרפסת שלא כדין. 21. מעיון בהיתר הבניה אכן ניתן להיווכח כי המבקשים לא נזכרו בו כבעלי הדירות שרכשו, ובכך יש משום טעם לפגם בולט וקיצוני בהשגת היתר הבניה, שיש בו משום הטעיה, ומניעת התייחסות אליהם כבעלי דירות בנכס. אמנם, משטחי המרפסות כבר נבנו, אך אין בכך שנבנו כדי להכשיר הימצאותן, והעובדה כי המבקשים לא יהיו בארץ ולא יכלו להתנגד להקמתן מיד בהתחלה, אינה מצדיקה או מכשירה את הפגיעה בזכות המבקשים ליהנות מאור השמש, מחשיפה לאוויר הפתוח, ו/או הפגיעה בפרטיותו של המשיב 2, לאחר שבניית משטח המרפסת מייצרת קשר עין ישיר לחלונו ופוגעת באופן בולט בפרטיותו. 22. סבורני כי זכויות הקניין של המבקשים אכן גוברות על היתר הבניה שבידי המשיבה, אפילו ניתן לה כדין, (מה עוד שהושג לפי נוסחים ישנים ולא מעודכנים) נוכח הפגיעות האמורות הנגרמות לעיל מהקמת המרפסת. אכן מהתמונה לראות כי בהשוואה לקו הבנייה המותר בהיתר, המרפסת חורגת ממנו, כפי שנבנתה בפועל (כפי שהצביע בפני ב"כ המבקשים), ובכל מקרה היא מונעת חדירת שמש ואור לדיירים שמתחתיה. 23. אמנם תצהיר המבקשת הוגש באיחור, לאחר הגשת הבקשה, אך זאת לאחר שביהמ"ש אישר זאת. לפיכך העלאת טענה זו היום הינה משום טענה בדיעבד שאין מקום להעדיפה על פני פגיעה בזכויות המבקשים כפי הוכח בפני. 24. ודוק, הדירות נרכשו בבנין ללא מרפסות, כך שתוספת הקמת מרפסת, שעלולה לפגוע בדיירים אחרים, הינה משום פגיעה ממשית בזכות קניינית, שיש להעדיף את האחרונה על פני הנוחות שבהקמת המרפסת למשיבה גם אם הושג היתר בניה כדין לגביה. 25. ולבסוף, במאזן הנוחות של זכויות המבקשים מול זכויות המשיבה, סבורני שיש להעדיף את זכויות המבקשים, אשר רכשו את דירתם ללא מרפסות סביב לדירתם, והם זכאים להנות מהנכס שרכשו ושילמו עבורה ככזה. אין הצדקה להעדיף בנסיבות המקרה את הנוחות והרווחה שמבקשת המשיבה להשיג בהקמת מרפסות מסביב לדירתה, מול הפגיעה בדיירים אחרים, כל עוד התנגדות הדיירים האחרים מוצדקת. מאחר שהמבקשים מתנגדים רק להקמת המרפסת המזרחית, שהיא היחידה הפוגעת בזכויותיהם, אין מקום והצדקה לפגיעה האמורה בהם, ולא ראיתי מקום והצדקה במאזן הנוחות לבטל את צו המניעה הזמני. 26. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה לביטול צו המניעה הזמני. 27. המשיבה תישא בהוצאות המבקשים, ובנוסף תשלם למבקשים שכר טרחת עו"ד בסך 5,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. המשך ההליך גישור 28. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, אני סבורה כי הסכסוך מתאים להליך גישור במסגרת בית-המשפט. לפיכך יודיעו הצדדים בתוך 10 ימים, האם הם מסכימים כי התיק יועבר להליך גישור. במקביל ובלא שייפגע המשך ההליך וקידומו, יחולו ההוראות הבאות: גילוי מסמכים ושאלונים 29. אני מורה כי עד יום 25.10.07 יבוצע גילוי מסמכים הדדי, כאשר כל צד יאפשר בפרק זמן זה עיון במסמכים, בתיאום מראש עם הצד שכנגד. 30. משלוח שאלונים עד יום 10.11.07 ומתן תשובות לשאלונים בתצהיר עד יום 1.12.07. בקשות ביניים 31. כדי לייעל את קדם המשפט ולאפשר לקיים דיון ענייני אני מוסיפה ומורה, כי כל הבקשות שיש לדון בהם קודם לשמיעת הראיות, ובפרט אלה שעניינן הליכי גילוי מוקדם, תוגשנה בכתב עד יום 5.12.07 והן תידונה לפי פרק כ' סימן א' לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984 (שדן בבקשות בכתב). כל מבקש אחראי לביצועה המיידי של מסירה אישית למשיב. עם חלוף 21 יום מיום מסירת הבקשה למשיב ובהעדר התגובה לבקשה, יגיש המבקש לבית-המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית-המשפט להכריע בבקשה או (לפי העניין) לקבוע אותה לדיון. תצהירי עדות 32. הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות הן של הצדדים עצמם והן של כל העדים מטעמם בתצהירים, לרבות חוות דעת מומחים. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שמבקש בעל הדין להגיש, והם יסומנו במספרים עוקבים. לכל מסמך בערבית, יצורף תרגום לעברית. התובע יגיש תצהירי עדות מטעמו עד יום 5.1.08. הנתבע יגיש תצהירי עדות מטעמו עד יום 5.2.08. 33. אם צד זה או אחר לא יצליח להשיג תצהיר עדות ראשית מאחד העדים, הוא יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט בה יפרט שם העד, מענו, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על ידו בקשר לכך. בבקשה זו תיכלל תגובת הצד שכנגד. קדם משפט 34. התיק נקבע לקד"מ ליום 12.2.08 בשעה 09.00. למועד קדם המשפט שייקבע, יתייצבו בעלי-הדין עצמם. למקרה שבו בעל דין הוא תאגיד, יתייצבו לקדם המשפט המצהירים מטעמו, שהם מנהלים או עובדים בתאגיד. אי התייצבות בעל דין תחשב כאי התייצבות למשפט. 35. במועד הראשון שייקבע לקד"מ, תשמענה כל בקשות הביניים ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לקבילות התצהירים וצרופותיהם. 36. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו. בקשות להארכת מועד או לדחייתו 37. לא תוגש בקשה להארכת מועד (לרבות בקשה לדחיית דיון) מבלי לקבל תחילה את תגובת הצד שכנגד, אשר תצורף לבקשה. תשומת לב ב"כ הצדדים כי בית המשפט לא יעתר לבקשות להאריך את המועדים שנקבעו לעיל, אלא אם יהיה קיים לכך צידוק ענייני. ככלל, נסיבות התלויות בצד מבקש הארכה, כגון: עומס עבודה, חוסר קשר עם הלקוח וכיו"ב - לא יהווה עילה למתן ארכה. 38.בניהמרפסת