בניית קירות תומכים היתר

1. העתירה נסבה על חוקיות הבחירות לראשות המועצה המקומית אעבלין שנערכו ביום 28.10.03 בהן נבחר המשיב מס' 3 (להלן - המשיב) לראשות המועצה בזכות 2,756 קולות שניתנו לו, לעומת 2,523 קולות שניתנו ליריבו, המערער. 2. עובר לבחירות כיהן המשיב כראש הרשות. בחודשים הסמוכים לבחירות נעשו באעבלין, ביוזמת המועצה המקומית, בניהולה, בפיקוחה ובמימונה עבודות רבות היקף של בניית גדרות וקירות תומכים, בעלות מיליוני שקלים ששולמו על ידי המועצה לקבלנים שביצעו את העבודות. 3. לטענת העותר, העבודות בוצעו שלא כחוק והיה בהן משום שוחד בחירות שהשפיע, או עלול היה להשפיע, על תוצאות הבחירות, ומכאן העתירה לביטול הבחירות. לעמדת המשיב, מדובר בפעולה לגיטימית המוצדקת כשלעצמה, שנעשתה לטובת תושבי הכפר, בלא להתנות זאת בהתחייבות או בהבטחה של מי מהמצביעים להצביע עבור המשיב. מכאן, שלשיטת המשיב, אין בעבודות עבירה כלשהי ואין בהן עילה לביטול הבחירות. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מילא פיו מים, וסבר כי ראוי לא להכריע בערעור הבחירות, לאחר שבינתיים מינה שר הפנים ועדה לניהול תפקידי המועצה וראש המועצה, שמכוחו ממילא לא מכהן כיום המשיב, כראש המועצה. 4. בתחילה, עוד לפני הבחירות, פנה העותר אל יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופטת דורנר, התלונן בפניה על פעולתו של המשיב וביקש כי יוצא נגד המשיב צו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט - 1959 (ר' תיק תר"מ 135/5, מוצג מס' 2). כב' השופטת דורנר החליטה שלא להתערב בכך, וקבעה בהחלטתה: "אכן, ראש המועצה ככל הנראה פעיל הרבה יותר במתן שירותים (סלילת כבישים, בניית גדרות) בסמוך לבחירות. אך זהו יתרון שיש למועמד שהינו ראש מועצה מכהן, וכל עוד ממלא הוא את תפקידו אין לראות בכך שוחד בחירות." החלטה זו ניתנה, כאמור לעיל, בהקשר להוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ואין בה כדי לקבוע דבר, לגבי ערעור הבחירות. 5. ס' 73(א1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה - 1965 (להלן - החוק) קובע כי אם נטען בערעור בחירות כי נעברו בקשר אליהן עבירות של שחיתות ואיום, ובית המשפט נוכח לדעת כי "אין ביכולתו לבחון את חומר הראיות" תוך התקופה הקצובה לכך, 30 ימים, רשאי הוא להעביר את החומר לחקירת המשטרה. כך נעשה לפי החלטה שנתתי ביום 10.12.03. המשטרה חקרה בדבר, גבתה עדויות; קיימה חקירה מדגמית, ביסודה, והיא לא הניבה מסקנה כי הוכחה לכאורה עבירה על חוק הבחירות. הוחלט לפיכך לסגור את תיק החקירה, והענין חזר לפתחו של בית המשפט. בחקירת המשטרה ובמסקנתה אין משום אישוש לטענות המערער. אולם היא אינה חוסמת את הדרך למערער להוכיח, (ברמת ההוכחה הנדרשת, ר' ע"א 5175/97 מוחמד סעיד ריאן נ' איברהים סעיד ואח', תקדין עליון 98(1), 124), בהליך ערעור הבחירות, כי לטענותיו יש יסוד. יחד עם זה, מקובלת עלי מסקנת חוקרי המשטרה, כי לא הוכח שביצוע העבודות הותנה במפורש במו"מ עם מאן דהוא בהענקת תמיכה בבחירות, למשיב. היינו, שאף אם ציפה המשיב וקיווה, בבחינת "שלח לחמך" כי תושבי אעבלין ו/או הנהנים הישירים מן העבודות וקרוביהם, יצביעו כתגמול על כך, עבורו, הוא לא דרש לקבל מאת מי מהם התחיבות על כך, ולא העלה במפורש, התניה בין העבודות לבין אופן ההצבעה. 6. הראיות ששמעתי היו נרחבות. במיוחד יש לציין את עדותו של ניזאר מערוף, עובד המועצה, אשר הוטל עליו על ידי המשיב לפקח על העבודות ולאשר תשלומים עבורן, לרבות תוך הסוואת הנתונים, לפי דרישת המשיב. העדויות כוללות גם כתבי אישום שהוגשו נגד המועצה על בניה ללא היתר, הודיות שניתנו מאת המועצה בבית משפט השלום בעכו, והרשעות וגזרי דין, לרבות חיוב בהריסת מה שנבנה שלא כחוק; 7. מר איאד חניפס, מפקח בנייה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "גבעת אלונים", מסר במשטרה הודעה ביחס לבניית קיר תומך בגוש 12205 בחלקה 50. בעדותו בפניי התייחס גם לבנייתם של קירות תומכים אחרים בתחום המועצה המקומית אעבלין בסמוך למועד הבחירות באוקטובר 2003 (הודעתו במשטרה מיום 27.1.04 הוגשה וסומנה ת/2 ועדותו בפני מתועדת בעמ' 19-44 ובעמ' 75-133). עדותו של המפקח הנה, לכל הדעות, עדות אובייקטיבית, מקצועית וניתן לסמוך עליה ממצאים. מעדות זו המבוססת היטב במסמכים שהוגשו לעיוני, מצטיירת תמונה ברורה שעל פיה המועצה המקומית, בראשותו של המשיב ועובר לבחירות שנערכו באוקטובר 2003, יזמה, ניהלה ומימנה, בנייתם של קירות תומכים בשטחים שאינם במסגרת תכנית מתאר ו/או תכנית מפורטת מאושרת, ללא היתרי בנייה כדין. על אף דחיות בקשות המועצה להוצאת היתרי בנייה כדין, המשיכה המועצה בעבודות הבנייה. כנגד המועצה ובחלק מהמקרים גם כנגד בעלי הזכויות בנכסים בהם נבנו הקירות, הוצאו צווי הפסקה מנהליים ושיפוטיים ואף הוגשו כתבי אישום בגין ביצוע עבירות בנייה ללא היתר. כך למשל בגוש 12205 בנתה המועצה קיר תומך בחלקות הפרטיות 49 ו- 80 (בין משפחת מריסאת למשפחת דעים) (ר': חוות דעת עבור קירות קיימים, מטעם מר סאמר תיים- מודד מוסמך-, מיום 25.12.04, מוצג ל'); באשר לבניית קיר זה, הוציאה הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ביום 22.9.03, צו הפסקת בניה מנהלי המופנה למועצה המקומית אעבלין ולמשפחת מריאסת שהיא בעלת הזכויות בחלק מהחלקות (ר': מוצג ה(4)). בהמשך, ניתן צו הפסקה שיפוטי, ביום 8.10.03, בבית המשפט השלום בעכו וכן הוגש ביום 1.4.04 כתב אישום בגין ביצוע עבודות בנייה ללא היתר על החלקות הנ"ל (העתק של כתב האישום והצו השיפוטי צורפו במוצג כ"ז). ביום 26.1.06 ניתנה בבית המשפט השלום בעכו הכרעת דין שלפיה הורשעה המועצה המקומית אעבלין, על סמך הודאת סניגורה בעובדות כתב האישום, בעבירה של בנייה ללא היתר ואי קיום צו הפסקה שיפוטי. המועצה נידונה לתשלום קנס כספי וכן הורה בית המשפט על הריסת הקיר נשוא כתב האישום, במידה ולא תשיג המועצה היתר בנייה (ר': עמק 20298/04 שצורף להודעת ב"כ המערער מיום 14.2.06). הליכים דומים, שחלקם טרם הוכרע באופן סופי או שלא הוגשו לגביהם מלוא המסמכים הקשורים, ננקטו נגד המועצה המקומית בגין בניית קירות תומכים ללא היתרי בנייה שהחלה עובר ובסמוך לבחירות: כך למשל, ביום 22.9.03 הוציאה הועדה המקומית לתכנון ולבנייה צו מנהלי להפסקת בניית גדר (בתוואי הכביש) בגוש 12207 חלקה 72. הצו הופנה למוצעה המקומית ולבעל הזכויות בחלקה , מר עיסא חנא סלמאן. צו נוסף הוצא ביום 10.3.04 והופנה למר סלימאן. ביום 24.12.03 דחתה הועדה המקומית את בקשת המועצה המקומית למתן היתר לבניית הקיר הנ"ל. עדותו של מר חניפס והמסמכים הקשורים התומכים בה, מתיישבים היטב עם דבריהם של המצהירים מטעם המערער ועם דבריהם בישיבות השימוע בפני מוסדות התכנון והבנייה (ר' לדוג' מוצגים ו', כ"ד ו- כ"ז) הכל בהתייחס לטענה בדבר בניית קירות תומכים ללא היתרי בנייה בחלקותיהם בסמוך למועד הבחירות שנערכו באוקטובר 2003, ביוזמתה ובניהולה של המועצה המקומית אעבלין. 8. העיד בפני גם מר ניזאר מערוף, מהנדס אזרחי, עובד במועצה המקומית אעבלין. מחודש פברואר 2003 ועד נובמבר 2003, הוא שימש כמפקח על ביצוע עבודות הבנייה שביצעה המועצה. לדבריו, עבודתו התמקדה אך ורק בבדיקת טיב העבודה ובדיקת ואישור הכמויות שעבורן דרשו הקבלנים המבצעים תשלום מאת המועצה. בטרם הופיע העד להעיד בפני, הגיש, ביום 11.12.05, מכתב בנוסח של הצהרה ולו מצורפים ארבעה מסמכים. במכתב מצהיר העד על כך שהמשיב, באמצעות היועץ המשפטי של המועצה (עורך הדין עבד קסום), דרש ממנו, ביום 23.2.05, לחתום על מכתב המופנה למשיב ותוכנו כדלקמן: "הנני להודיעך כי כל עבודות הפיתוח אשר בוצעו במועצה המקומית אעבלין ואשר אישרתי אותם בוצעו בשטחים ציבוריים ולא פרטיים ו/או עבודות אשר בוצעו לצורך החזרת המצב לקדמותו לאחר ביצוע עבודות ביוב על יד המועצה". (המכתב צורף כנספח A להצהרת העד). בנספח B להצהרתו, צירף העד מכתב תגובה מיום 24.2.05 שהמציא למשיב ובו הוא כותב כי אינו מאשר את הדברים הנ"ל מאחר ומיקום עבודות הבנייה שבוצעו לא היה בתחום אחריותו ועבודתו התמקדה אך ורק באישור תשלומים עבור הכמויות. בנספח D להצהרתו, צירף העד מכתב מיום 2.3.05 ששלח לעו"ד ע' קסום, ממנו עולה כי העד נתבקש מספר פעמים לאשר למשיב את תוכן הדברים שנכתבו בנספח A הנ"ל אך העד סירב וביקש שהאישור יתייחס אך ורק לדברים שהיו בתחום אחריותו. כמו כן להצהרתו צירף העד, בנספח C, מכתב מיום 26.8.05 ששלח לממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים, בו הוא מספר כי ביום 25.8.05 ביקש ממנו עו"ד קסום לחתום על תצהיר "ערוך מראש לפי בקשתו של ראש המועצה" וכי העד סירב לחתום על התצהיר מאחר ו"התצהיר הוא שקרי ואינו אמיתי ומטרתו לחפות על ביצוע עבודות לא חוקיות". בפסקה האחרונה לאותו מכתב כתב העד כך: "ברצוני לציין שגם בזמן שהוועדה הבודקת...ניהלה בדיקות במועצה נתבקשתי ע"י היועץ המשפטי מר עבד קסום לחתום על מכתב שהיה ערוך מראש ואשר מטרתו להסיר את אחריותו של ראש המועצה מביצוע עבודות לא חוקיות שבוצעו בעבר לקראת הבחירות..." חשוב לציין כי בעדותו בפניי ניכר על העד כי הוא חושש להעיד כנגד המשיב ועשה כל שביכולתו כדי להתחמק ממתן עדות ו/או למתן ולסייג את דבריו. אי לכך, אני נותן משקל רב להצהרתו הנ"ל על צרופותיה ומעדיף אותה על עדותו בפניי בנקודות שבהם ניסה העד להסתייג מן האמור באותה הצהרה. בפתח עדותו, אישר העד את תוכן הצהרתו הנ"ל ואישר כי הוא הגיש אותה מיוזמתו. העד הבהיר כי הוא כתב במכתב המופנה למשרד הפנים "תצהיר שקרי" במובן זה שהדברים לא היו באחריותו ועל כן אינו יכול להצהיר על דברים שאינם מידיעתו האישית. במהלך החקירה, הוצג לעד העתק צילומי של "פקודת זיכוי" מיום 22.10.03 המהווה אישור של המועצה לשלם לאחד הקבלנים עבור בניית קירות תומכים בכפר. בתיאור הפעולה נרשם במודפס: "קירות ליד בי"ס חינוך מיוחד". בתחתית המסמך נרשמה תוספת בכתב יד: "עבודות קירות תומכים במ(מ)קומות שונים ליד בית ספר ג'+ ליד חנות אבו אנואר+ משפחת חסין .... משפחת פואז חאג'". בהמשך נכתבה תוספת שנייה בכתב יד אחר: "אחרי בקשה של ראש המועצה בכדי לשלם לקבלן את המגיע לו אחרי ביצוע העבודה בצורה חוקית הוא כנראה שייך אותה לחינוך מיוחד" (מוצג מא'). העד הכחיש כי הוא רשם את התוספת השנייה וטען שזה לא כתב היד שלו. ביקשתי ממנו לרשום בפני את המילים הנ"ל והדף סומן כמוצג מ"ד. השוויתי בין שני הרישומים ונראה, על פניו, שזה אותו כתב יד. אי לכך, אני מסופק לגבי אמינות תשובתו של העד בנקודה זו וניתן לומר כי הכחשה זו נובעת מן החשש להעיד נגד ראש המועצה כפי שציינתי לעיל. מכל מקום, גם בהנחה והעד לא רשם את הדברים הנ"ל, סבורני כי הדברים הנ"ל מדברים בעד עצמם וניתן לייחס להם משקל רב הפועל לרעת המשיב. 9. כאמור, באשר לבניית הקירות התומכים שהחלה באופן אינטנסיבי עובר ובסמוך לבחירות, טוען המשיב כי בנייה זו הנה, כשלעצמה, פעילות לגיטימית שנעשתה לטובת תושבי הכפר המתחייבת מן המבנה ההררי של הכפר ומשיקולי בטיחות התושבים. בעדותו בפני (בעמ' 153-198), אישר המשיב כי המועצה בנתה בתקופה הרלוונטית ארבעה קירות תומכים בלבד. גרסה זו אינה מתיישבת עם המסמכים שבתיק, לרבות עדותו של המפקח בועדת התכנון והבנייה ותצהיריהם של המצהירים מטעם המערער. מראיות אלה עולה בבירור כי בתקופה הרלוונטית יזמה המועצה, ביצעה ומימנה בנייתם של מספר רב של קירות תומכים בשטחים פרטיים, העולה על ארבעה, ואף הוגשו בגין כך אישורי תשלום על ידי העירייה לקבלנים (ר' לדוג': מוצגים כ"ב, כ"ג, כ"ד, כ"ו, כ"ח ו- כ"ט). הכחשותיו של המשיב לגבי חלק מאישורי התשלומים בגין בניית קירות בשטחים פרטיים אינן מבוססות ואין לתת בהם כל אימון. כך גם אני סבור באשר לגרסתו של המשיב ככל שהוא מתייחס לשיקולים אשר עמדו מאחורי קביעת מיקום הקירות התומכים שיש לבנות באותה תקופה, קביעה שלדבריו נעשתה בהתייעצות ובתיאום עם מהנדס המועצה דאז. יתרה מכך, מהנדס המועצה שנטל חלק בבחירת השטחים, כדברי המשיב, לא הובא להעיד בפני ועובדה זו יש בה כדי לפעול לרעת המשיב. ככלל, עדותו של המשיב לא הצליחה להוכיח נחיצותם של הקירות דווקא בחודשים הסמוכים לפני הבחירות באוקטובר 2003 ולסתור את הטענה כי הכל נעשה משיקולי בחירות. 10. מן העדויות ששמעתי אני מסיק מסקנה ברורה: העבודות בוצעו בניגוד לכל נוהל תקין, ללא מכרזים, בלא היתר, ובלא אישורי תקציב מתאימים, תוך גרירת המועצה לגרעון של מיליונים. הבניה נעשתה במקומות הספציפיים השונים בישוב, הכל כפי שהמשיב החליט משיקוליו הוא, בלא תכנית ביצוע שיטתית, כוללת ומסודרת. השיקול הדומיננטי בבניה, בסדר בו נעשתה, ובמועד בו בוצעה, היה שיקול הבחירות. שמירת אמונים כנדרש מצד המשיב למועצה ולחובותיו כלפיה כעובד ציבור לא היתה מאפשרת לבצע את מה שבוצע, כפי שבוצע. 11. ס' 88 של החוק דן בעבירות שחיתות בבחירות וקובע, בין היתר, כי "הנותן או המציע שוחד על-מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים מסוימת" עובר עבירה. הוראה זו חלה גם על בחירת ראש הרשות לפי האמור בס' 7(ב)(2) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה - 1975. אף אם בחלק מן המקרים ניתן היה, או שאפשר יהיה בעתיד, להפנות דרישת תשלום אל מי מבעלי הנכסים הגובלים שלצד נכסיהם בוצעו העבודות, ברור כי ניתנה כאן טובת הנאה של ממש לבעלי הנכסים. ניתן אף לצפות כי הנדרש מהם לפי חוק העזר החל על העבודות לא ייגבה, מחמת אי התקינות והפרת החוק בביצוע העבודות. ניתנה איפוא טובת הנאה למצביעים, סמוך לבחירות, ושוכנעתי כי כוונת הנותן, בעשותו זאת, היתה להשפיע על הצבעתם, לטובתו. זה היה השיקול הדומיננטי בבניה, והדבר היה ברור לנהנים ממנה. 12. אין זה משנה שההטבה ניתנה מכספי הציבור ולא מקופתו הפרטית או מכספי קבוצת התומכים במשיב. ניתן אף לראות חומרה יתרה בניצול קופת הציבור למען תועלתו הפרטית של המשיב לשם מימוש מטרתו להצליח בבחירות. העובדה כי ניתן היה לבנות את הקירות באופן חוקי, בזמן אחר; במכרז; בפיקוח מתאים, ובהיתרים כחוק, אינה הופכת את המתת לכשר, שעה שהוא הוענק לבוחר, בנסיבות כבעניננו. 13. ס' 88 האמור קובע כשוחד בחירות טובת הנאה הניתנת לבוחר סמוך לבחירות או בקשר אליהן "על מנת להשפיע" עליו להצביע באופן מסוים. לא נדרשת התנאה בדבר ההצבעה; לא נדרשת התחיבות מצד הבוחר להצביע כדרישת נותן ההטבה. די במטרה האמורה שבגינה ולמענה הוענק השוחד, ומטרה זו עמדה במקרה שבפני הן מול עיני המשיב והן לנגד עיניו של הבוחר והנהנה מן הקיר שנבנה עבורו ממש לפני הבחירות. 14. נדרש, לצורך הצלחה בערעור בחירות, כי הפעולה הבלתי חוקית, השוחד, "עלול היה להשפיע" על תוצאת הבחירות. במקרה דנן מדובר בהפרש של 233 קולות. כמות הקולות הכשרים היתה 5,279 קולות. היינו מדובר בכ - 4 וחצי אחוזים מכלל המצביעים. לא נדרש שהשוחד אכן השפיע על תוצאת הבחירות. די באפשרות סבירה. (ר': רע"א 7037/05 סלים סעידה נ' מחמד ח'יר ואח', ניתן ביום 26.1.06 , טרם פורסם; רע"א 1863/90 רביץ ואח' נ' דיין ואח', פ"ד מה(2) 309, 319; רע"א 3055/05 רון פרומר ואח' נ' ג'קי סבג ואח', תקדין-עליון 2005(3) 2146). שוכנעתי כי אפשר היה, כאפשרות ממשית, שתוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית באעבלין היו שונות, אלמלא הבניה הבלתי חוקית האמורה. אין זה משנה אם הבניה נעשתה על מנת להיטיב עם מי שממילא היה מזוהה כתומכו של המשיב. די אם היה בבניה כדי להשפיע, או שנועדה להשפיע עליו, להמשיך ולתמוך במשיב. 15. בינתיים, פוזרה המועצה והמשיב חדל מלכהן כראש הרשות על פי החלטת שר הפנים שאושרה בהחלטת בג"צ מיום 13.2.06 (בג"צ 10963/05, עאטף חאג' נ' שר הפנים ואח'). עולות איפוא, שתי שאלות. האחת - האם יש טעם והצדקה לדון בערעור בבחירות ולפסוק בו שעה שממילא המשיב אינו מכהן יותר כראש הרשות המקומית. השניה - מה תהא ההתאמה הנדרשת מתוצאת הערעור, למקרה שיתקבל, בין ההוראה המחיבת בחירות חדשות, לבין הוראות פקודת המועצות המקומיות הדנות בכהונת הוועדה למילוי תפקידו של ראש המועצה, ובתקופת כהונתה. 16. יש הצדקה ענינית ברורה כי ייקבע הנדרש באשר לבחירות. הציבור צריך לדעת אם הבחירות תקינות או שנפלו בה פגמים. לתוצאות ולקביעות שבערעור הבחירות יש גם השלכות נוספות, לעתיד. עדיין יש אפשרות שבחירות חדשות, במקום הנוכחיות, תיערכנה. באשר לפן האופרטיבי - ס' 73(ג) של החוק קובע כי אם בוטלו הבחירות "יקוימו בחירות חדשות תוך 30 יום מיום פסק הדין, במועד שיקבע השר". ס' 39(א) לפקודת המועצות המקומיות קובע כי תקופת כהונתה של הועדה שמינה השר "תהיה עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משנתיים". מטרת הבחירות החדשות היא לגרום לכך כי ייבחר הזכאי לכך, בבחירות חוקיות תוך שמירה על כללי טוהר הבחירות, וכדי שיחדל לכהן מי שנבחר שלא כחוק. משמונתה הוועדה, לרבות ראש הרשות, מצויים אנו במישור אחר, שבו תיפקוד הרשות המקומית נעשה על פי מינוי של השר, ולא על פי בחירה. יש לאפשר לועדה להמשיך לפעול עד תום תקופת כהונתה, אם בבחירות הקרובות, ואם עד לאחר תום שנתיים מעת מינויה, או עד שהשר יסיים את כהונתה, כאמור בס' 39(ב) לפקודה. היה וכהונתה תסתיים לפני הבחירות הבאות, נדרש לצורך התאמה, כי מנין התקופה של 30 הימים לעריכת הבחירות החדשות כאמור בס' 73(ג) הנ"ל יחל ביום סיום הכהונה. 17. לסיכום: עבודות הבניה רבות ההיקף שנעשו בהוראת המשיב סמוך לבחירות היו בגדר שוחד בחירות שעלול היה להשפיע על תוצאת הבחירות. הערעור על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אעבלין מיום 28.10.03 שלפיהן נבחר המשיב לראש הרשות, מתקבל. אלמלא מונתה הוועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה מכוח האמור בס' 38(א), היו נערכות בחירות חדשות תוך 30 יום מהיום. לאור מינוי הוועדה, יחל מנין 30 הימים האמורים במועד בו תסתיים כהונתה של הועדה, אלא אם כן, בתקופה זו, יערכו ממילא הבחירות לראשות המועצה, על פי ס' 4 לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו. בניהקירות