בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הגריאטרי

בפני בקשת התובע למנות לו מומחה בתחום הגריאטרי. בבקשה נטען כי התובע, יליד 1933, אשר נפגע בתאונת דרכים ביום 18.6.08, היה עצמאי לחלוטין עד התאונה. נטען כי פגיעתו בתאונה הפכה אותו לאדם אשר תלוי בזולת. בגין מצבו זה התובע אף נמצא זכאי לסיעוד מהמוסד לביטוח הלאומי, וזאת רק לאחר התאונה. הבקשה מסתמכת על מסמך מרופאת המשפחה של התובע מיום 8.8.10, בו נרשם כי התובע נפגע בתאונה בכתפו וברגלו וכי חודש לפני התאונה עבר ארוע מוחי ולא הספיק להיכנס לתהליך שיקומי עקב המעורבות בתאונה. צוין במסמך כי במהלך השנתיים האחרונות מדובר בהחמרה הדרגתית במצבו התפקודי, החמרה בבעיות גב עם קושי רב בהליכה, כאבים ומגבלות בתנועות, כאבי רגליים, צלוליטיס חוזרת בשוק משמאל ונאורפטיה. נרשם כי מדובר בקשיש המתגורר לבד, כי מצבו התפקודי ירוד, כי יש לו קושי בהליכה ובתפקוד היום - יומי וכי הוא נפל מספר פעמים במהלך השנתיים האחרונות והיה מאושפז מידי פעם עם שברים בצלעות. נרשם כי הוא זקוק להשגחה, לעזרה מקסימלית ולווי וכי יש צורך בהערכה תפקודית ע"י מומחה לגריאטריה. ב"כ התובע הוסיף וטען במהלך הדיון היום כי יש צורך במינוי המומחה כמבוקש על מנת שיקבע מהו הקשר בין מצבו הסיעודי של התובע ובין התאונה ומהו הסיעוד לו נזקק התובע עקב התאונה. הנתבעות מתנגדות לבקשה. נטען על ידן כי התובע כלל לא עתר בכתב התביעה למינוי מומחה בתחום הגריאטרי. מעבר לכך, נטען כי המומחה הרפואי בתחום האורטופדיה קבע כי לתובע נותרה נכות בשיעור של 15% בגין הגבלה בתנועות כתף ימין וקבע כי יתר תלונותיו בתחום האורטופדי אינן קשורות לתאונה. המסמך שנערך על ידי רופאת המשפחה מתייחס לצורך בהערכה גריאטרית בשל בעיות שאינן נובעות מהתאונה. שיעור הנכות שנקבע לתובע בתחום האורטופדי אינו מצדיק מינוי מומחה בתחום הגריאטרי ואין מדובר בפגיעה רב מערכתית קשה או מורכבת. מדובר בפגיעה ממוקדת בכתף. לחילופין, נטען כי הבקשה מוקדמת מדי ואין לדון בה בשלב זה של הדיון, טרם נחקר מומחה בית המשפט. במהלך הדיון הוסיפו הנתבעות וטענו כי לא ניתן לעקוף את חוות דעתו של מומחה בית המשפט, אשר קבע בדיוק מהי הנכות הנובעת מהתאונה, באמצעות מינוי מומחה אחר. לאחר עיון בבקשה, בתגובות ובתיעוד הרלוונטי ולאחר שמיעת טענות הצדדים מסקנתי היא כי דין הבקשה להידחות, לפחות בשלב זה של הדיון. המומחה הרפואי מטעם בית המשפט בתיק, ד"ר אייכנבלט, קבע במסגרת חוות דעתו מיום 16.11.09 כי לתובע נגרמה נכות בשיעור 15% בגין הגבלת תנועות בכתף ימין כתוצאה מהתאונה. המומחה קבע באופן מפורש כי תלונותיו של התובע המתייחסות לכאבי ברכיים וגב, לרבות מגבלות ההליכה, אינן קשורות לתאונה. מומחה בית המשפט בתחום הנוירולוגי קבע כי התובע סובל מתסמונת פוסט - טראומטית בגין התאונה, בגינה נותרה לו נכות צמיתה בשיעור 5%. התובע טוען כי למרות קביעת המומחה כי מדובר בפגיעה אורטופדית ממוקדת בכתף ימין בלבד, עדיין יש צורך בהערכת מומחה גריאטרי אשר יקבע אם פגיעה זו גרמה לו לפגיעה תפקודית חמורה שהפכה אותו לתלוי בזולת ולסיעודי, במיוחד נוכח גילו. איני סבורה כי ניתן לקבוע כעת כי זהו המקרה המתאים למינוי מומחה בתחום הגריאטרי. מהתיעוד הרפואי, לרבות המסמך של רופאת המשפחה עליה מסתמך התובע, עולה לכאורה כי מכלול בעיותיו של התובע, אשר הפכו אותו לסיעודי, אינן נובעות מהתאונה. הפגיעה בתאונה אינה פגיעה רב מערכתית בתחומים שונים, בגינה יש צורך למנות כעת מומחה להערכת הפגיעה התפקודית. נראה כי הערכת הפגיעה התפקודית במקרה זה תוכל להיעשות, כמו במקרים רבים אחרים, על ידי בית המשפט, לאחר בחינת כלל הראיות בתיק ושמיעת המומחים שמונו ובשים לב לחוות דעתם. לאחר בחינת כלל הראיות, חקירת העדים והמומחים, ככל שאלו יחקרו, ניתן יהיה לשקול שוב את הצורך האמיתי במינוי מומחה מרכז, לבחינת ההיבט הכולל של הנכויות והשפעתן התפקודית על התובע (ראה לעניין זה: בר"ע (י-ם) קסלסי צמח נ' אורן ימין, 19.7.00). לאור כלל האמור, הבקשה נדחית. 1. בהעדר הסדר פשרה הצדדים יגישו ראיותיהם בתצהירים כדלקמן: - עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד ליום 21.11.10 עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד ליום 21.12.10 2. לתצהירים יצורף תיק מוצגים ובו מלוא המסמכים אשר בדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט, לרבות חוות דעת שבמומחיות. יש לסמן את המוצגים באופן ברור. אי הגשת תצהירים אינה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך ברצונו להגיש מסמכים כראיות. 3. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג אשר לא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין. היה ויסרב עד ליתן תצהיר יגיש הצד הרלבנטי בקשה בכתב, בצרוף תצהיר לאימותה, במועדים הנקובים בסעיף 1 לעיל, ובה יבקש להעיד העד ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, יפרט את הקושי או את המניעה לקבל תצהיר מאותו עד וינמק הרלוונטיות של אותה עדות. 4. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך, גם אם אינו מסכים לתוכנו. לא תשמע התנגדות להגשת מסמכים בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת ההוכחות בתיק. 5. הנתבעים פטורים בשלב זה מהגשת תצהירי חוקרים ודו"חות החקירה. אלו יוגשו עם סיום פרשת התביעה. 6. כל מסמך יועבר במישרין לצד שכנגד. 7. כל בקשה או הודעה תוגש בתוך 30 יום מהיום ותועבר במישרין ליתר הצדדים, לשם קבלת תגובתם בכתב תוך 15 יום נוספים. הימנעות ממתן תגובה בתוך המועד האמור תיחשב הסכמה לבקשה או להודעה. על הצד שהגיש הבקשה או ההודעה לעקוב אחר הטיפול בבקשתו או הודעתו, מהות ההחלטה בה וביצועה, לפי העניין. ימי הפגרה יבואו במניין ימי הימים שנקבעו. 8. הצדדים יצוידו בסמכויות לסיום התיק לקראת הישיבה הבאה. 9. התיק קבוע לקדם משפט נוסף ליום 13.2.11 בשעה 08:30. מומחהמינוי מומחהמומחה מטעם בית המשפט