בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום א.א.ג

1. מונחת לפני בקשתה של המבקשת למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ה-א.א.ג. 2. הבקשה הוגשה במסגרת תביעה לפיצויים שהגישה המבקשת, ביחד עם תובע נוסף, כנגד המשיבה בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975. 3. על פי הנטען בכתב התביעה ביום 23.4.11 בעת שהמבקשת והתובע הנוסף נסעו ברכבם, הרכב החליק וכתוצאה מכך הוא הגיע לנתיב הנגדי. באותו זמן רכב שהגיע מן הכיוון הנגדי התנגש ברכב. 4. בד-בבד עם כתב התביעה, הוגשה מטעמה של המבקשת בקשה למינוי מומחים רפואיים. לאחר דיון שנערך בבקשה, הוחלט על מינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי (בעבור שני התובעים), ובתחום הריאות בעבור המבקשת בלבד. בקשה שהוגשה מטעמה של המבקשת למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי נזנחה על ידי המבקשת. 5. לאחר שהתקבלו לתיק חוות דעתם של המומחים שמונו מטעם בית המשפט בשני התחומים המפורטים לעיל, הוגשה מטעמה של המבקשת הבקשה נשוא החלטתי זו למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ה-א.א.ג. נטען לעניין הבקשה על ידי המבקשת, במסגרת נימוקי הבקשה, כי למבקשת נגרמה בעקבות התאונה פגיעה בדיבור וכי המבקשת סובלת עד להיום מקושי בדיבור. מסמך רפואי שניתן בעניינה של המבקשת ביום 22.9.11 מציין כי הקושי ממנו סובלת המבקשת בדיבור הוא תוצאה של התאונה וקשור במידה רבה לפגיעה הנשימתית שנגרמה למבקשת. בשים לב לאמור במסמך הנ"ל, כך נטען במסגרת הבקשה, סברה המבקשת כי נושא זה אמור להיבדק על ידי המומחה בתחום הריאות. דא עקא שזה האחרון במסגרת חוות הדעת שניתנה על ידו, בתוקף כתב המינוי שניתן לו על ידי בית המשפט, לא התייחס לנושא האמור ובתשובה לשאלות הבהרה שהופנו אליו על ידי המבקשת, ציין המומחה כי נושא זה צריך להיבדק על ידי רופא א.א.ג.. בנסיבות העניין, ובשים לב למכלול הדברים הנ"ל, עתרה המבקשת בבקשתה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ה-א.א.ג. 6. המשיבה בתגובתה לבקשה התנגדה לבקשה ועתרה לדחייתה. על עמדתה הנ"ל שבה הנתבעת במהלך ישיבת קדם המשפט שהתקיימה לפני ביום 10.12.13 ובמסגרתה נדונה בקשת המינוי. עולה מנימוקי התגובה ומטיעוני המשיבה בדיון האמור, כי מאחורי התנגדותה של המשיבה למינוי המומחה הרפואי בתחום המבוקש עומדת העובדה כי המבקשת לא עתרה בכתב תביעתה למינוי מומחה רפואי בתחום ה-א.א.ג.. לטענת המשיבה יש בעובדה זו כדי ללמוד על כך שהמבקשת סברה שאין כל הצדקה ו/או ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום זה. ככל שכך הם פני הדברים הרי שיש בבקשתה כיום של המבקשת למינוי מומחה בתחום ה-א.א.ג. משום הרחבת חזית אסורה על פי דין. בנוסף, נטען על ידי המשיבה כי, המבקשת מעוותת את תשובותיו של המומחה מטעם בית המשפט בתחום הריאות, ד"ר אדיר. זה האחרון ציין במסגרת תשובותיו לשאלות ההבהרה שהופנו אליו על ידי המבקשת כדלקמן: "אני יכול לציין שצילומי ה- CT, תפקודי הנשימה וממצאי הבדיקה אינן מצביעים על בעיה ריאתית הגורמת לקושי בדיבור". מכל מקום, כך נטען, המלצה של מומחה כזה או אחר אינה מחייבת את בית המשפט בבואו להכריע בבקשה למינוי מומחה מטעמו ובנסיבות תיק זה מקום שבו המבקשת לא צרפה לבקשתה ולו מסמך רפואי אחד שיש בו כדי להעיד על קבלת טיפול בתחום ה-א.א.ג. לא כל שכן כזה שיש בו כדי להוות את אותה ראשית ראיה נדרשת ולא הצביעה על רצף טיפולי, הרי שדין בקשתה להידחות ואין מקום להעתר לבקשתה למינוי המומחה הרפואי. 7. במסגרת תשובה שהוגשה מטעמה של המבקשת לתגובת המשיבה הנ"ל שבה המבקשת על בקשתה וכך עשתה במהלך ישיבת קדם המשפט, שבמהלכה נדונה הבקשה, מיום 10.12.13. 8. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בעניינה של הבקשה ולאחר ששקלתי אותן ועיינתי במכלול החומר שהונח לפני הכולל את חוות הדעת הרפואיות שהוגשו בעניינה של המבקשת על ידי המומחים שמונו מטעם בית המשפט, המסמך הרפואי שניתן בעניינה של המבקשת ביום 22.9.11 ואליו הפנתה המבקשת במסגרת בקשתה, תשובות המומחה הרפואי מטעם בית המשפט בתחום הריאות, ד"ר אדיר, לשאלות ההבהרה שהופנו אליו על ידי המבקשת ויתר החומר הרפואי שניתן בעניינה של המבקשת וצורף להודעתה מיום 19.8.13, שוכנעתי כי יש בכל אלה כדי להצביע על קיומה של ראשית ראיה לקיומה של נכות המצדיקה מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ה-א.א.ג. נתתי דעתי לטענת המשיבה להיעדרו של רצף טיפולי אולם לטעמי אין בטענה זו לבדה כדי להצדיק דחיית הבקשה בהתחשב במכלול הנתונים והנסיבות של התיק. נתתי גם דעתי לטענת המשיבה לקיומה של הרחבת חזית אסורה, אולם לאחר שאני מעיינת בכתב התביעה ובפרט בסעיף 16.1.16 שם, שוכנעתי כי אין לדחות את הבקשה אף מנימוק זה. 9. פועל יוצא של האמור הוא שאני רואה מקום להעתר לבקשת המבקשת למינוי מומחה רפואי בתחום ה-א.א.ג.. כתב מינוי יינתן בנפרד וישלח לצדדים. 10מומחהרפואהמינוי מומחהמומחה רפואי