בקשה למינוי מומחה רפואי דוגמא

להלן דוגמא לבקשה למינוי מומחה רפואי בתיק תאונת דרכים: בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדיה 1. בית המשפט הנכבד מתבקש למנות לתובע מומחה רפואי בתחום האורטופדיה לבדיקתו ולקביעת שיעור הנכות שנותרה אצל התובע בעקבות התאונה הנדונה. 2. התיעוד הרפואי המצורף לכתב התביעה מהווה ראשית ראיה על פי דין למינויו של המומחה המבוקש בכותרת הבקשה. 3. לאור העובדה שפגיעתו של התובע הייתה קשה וזאת כעולה מן התיעוד הרפואי, הרי שראוי להטיל את מימון חוות הדעת על הנתבעת. *** רצ"ב וס"ר ותצהיר בריאות מצורך לבקשה. להלן פסק דין בנושא בקשה למינוי מומחים רבים בתיק תאונת דרכים: 1. התובע נפגע ביום 15/8/2005 באירוע שהוא תאונת דרכים, כמשמעותה בחוק, כאמור בפסק הדין אשר ניתן לעניין החבות ביום 18/9/2011. התובע הגיש בד בבד עם כתב התביעה בקשה למינוי מומחים רבים בתחום, אורטופדיה כירורגית; פסיכיאטריה, נוירולוגיה ומעיים. בפסק-הדין לעניין החבות קבעתי, כי הבקשה למינוי מומחים נתמכה על ידי מסמכים רפואיים רבים, אשר חלקם חוות דעת אסורות, כנטען על ידי הנתבעת. אשר-על כן, התובע התבקש, אם עדיין עומד על בקשתו למינוי מומחים, להגיש בקשה חדשה בליווי מסמכים רפואיים כחוק. 2. התובע הגיש בקשה למינוי מומחה בתחום הכירורגיה האורטופדית. התובע לטענתו נפגע עקב התאונה, בזרוע ובכתף ימין ובראש. התובע קיבל את הטיפול הראשוני ביום התאונה בקופת חולים, והוא מקבל טיפול רפואי עד היום. ביום 9/12/2011 התובע אושפז ליום אחד בבית חולים אסותא, לצורך ביצוע ניתוח ארטרוסקופיה לכתף ימין. התובע טופל עקב התאונה במועדים שונים, כמפורט במסמכים הרפואיים, ואשר יש בהם ראיה על הנכות לה טוען התובע. 3. הנתבעת מתנגדת למינוי המבוקש, מהנימוקים הבאים : א. מגבלות התובע נובעות ממצבו הרפואי עובר לתאונה ו/או תוצאת אירועים שארעו לו לאחר התאונה, וללא קשר אליה. ב. למעט תלונות סובייקטיביות של התובע על כאבים, לא נמצאו ממצאים אובייקטיביים, עובדה המעידה על העדר נכות ועל קלות הפגיעה, אם בכלל. ג. בדיקת MRI אשר בוצעה לתובע, נערכה ביום 10/7/2006, כשנה לאחר התאונה. אין בין הממצאים שאובחנו בבדיקה זו לבין התאונה, כל קשר סיבתי וממצאיה, נובעים ממצבו הרפואי של התובע עובר לתאונה או מאירועים שאירעו לו לאחר מכן. ד. החל מיום 26/2/2009 ועד ליום 9/12/2010 משך תקופה של כשנה ועשרה חודשים, אין רישום רפואי בדבר תלונות ו/או מגבלות של התובע בעקבות התאונה, עובדה המעידה כי כל מגבלות התובע תולדת התאונה חלפו. בהיעדר רצף טיפולי כנדרש בפסיקה, דין בקשת התובע למינוי מומחה להידחות. הנתבעת מבקשת, כי באם ימונה מומחה מטעם בית-המשפט, יש להשית את תשלום מלוא שכרו על התובע, הן לאור הקבוע בסעיף 7 לתקנות והן בהתאם להלכה המחייבת שנקבעה לאחרונה ברע"א 4915/08 ביטוח חקלאי נ' טטיאנה וסילבסקי. דיון 4. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בתגובה לה, נחה דעתי כי יש למנות מומחה בתחום האורטופדי. 5. התובע כבר ביום התאונה התלונן כי הוא נחבל בכתף ימין, וקשה לו להרים את היד. הומלץ לתובע על 5 ימי מחלה (ראה תעודה רפואית מיום 15/8/2005). מהתעודה הרפואית מיום 24/8/2005 עולה, כי התובע סבל מרגישות במישוש והגבלה בתנועות של הכתף הימנית. התובע עבר בדיקתU.S - כתף ב- 20/9/2005, וממצאיה העלו נוזל בתעלת גיד BICEPS ובבורסה SASD. התובע המשיך בטיפול רפואי ומהתעודה הרפואית מיום 27/10/2005 עולה, כי בדיקתו העלתה הגבלה בתנועות, ללא קיפוח נוירולוגי (ראה גם תעודות רפואיות מיום 2/2/2006, 6/4/2006, 12/5/2006 ו- 11/9/06). לתובע נעשתה ביום 10/7/2006 סריקה בתהודה מגנטית של כתף ימין. הממצאים הראו, בין היתר, סימני קרע חלקי ב- SST באזור האינסרציה ומעט פרוקסימלית. כן, מעט בצקת מעל רצועה זו. מהתעודה הרפואית מיום 25/9/2006 עולה, כי ישנה הגבלה בתנועות כתף ימין ורגישות ניכרת במישוש (ראה גם תעודה רפואית מיום 13/12/2006). ביום 9/12/2010 התובע עבר ארטרוסקופיה ניתוחית לכתף ימין. די באמור לעיל, כדי להוות ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורטופדי. יתכן אמנם, כי אין קשר סיבתי בין התאונה לתלונות המועלות על ידי התובע. עם זאת, היעדרו או קיומו של קשר סיבתי, הינם מהמקרים המובהקים בהם נזקק בית-המשפט למינוי מומחה. השאלה היא, האם ישנה ראשית ראיה, התשובה על כך חיובית. אני ממנה את ד"ר אידלסון, מבית חולים פוריה ד.נ. גליל תחתון מיקוד 15208, מספר טלפון 04-6738670, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי, על מנת שיחווה דעתו בעניין מצבו הרפואי ושיעור נכותו הצמיתה של התובע, ואשר נגרמה כתוצאה ובעקבות התאונה, נשוא כתב התביעה, באם נותרה כזו. המומחה יחווה דעתו בשאלה, האם וכיצד תשפיע הנכות (אם נמצאה) על תפקודו היום יומי של התובע ותפקודו בעבודתו או מקצועו. ב"כ הצדדים, יעמידו בתוך 20 יום מהיום לעיון המומחה כל מסמך רפואי רלוונטי למעט חוות דעת, ובתנאי שכל צד ימציא לצד שכנגד העתק מהחומר ששלח למומחה. המומחה יתן חוו"ד בתוך 60 יום מיום שיקבל את המינוי. שכ"ט המקסימלי של המומחה יעמוד על 4,200 ₪ + מע"מ לא כולל צילומים ו/או בדיקות עזר הכרחיות, זאת עפ"י הנחיות נשיא בית משפט השלום. בהתאם לתקנה 7(ב) תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז- 1986 : "בית המשפט או הרשם יורה לבעלי הדין או למי מהם, להפקיד סכומי כסף שיקבע בית המשפט או הרשם, כפיקדון להבטחת שכרו של מומחה". בשלב זה, ישאו הצדדים בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים . הצדדים יפקידו בתוך 21 יום, סך של 2000 ₪ על חשבון שכר טרחת המומחה. המזכירות תבדוק במועד אם בוצעה ההפקדה, במידה שלא יובא התיק בפניי. היה והמומחה אינו מקבל את החומר תוך זמן סביר, או מתעוררת בעיה אחרת הגורמת לאי הגשת חוות-דעת מטעמו במועד, מתבקש לפנות לבית המשפט בעוד מועד. המומחה מתבקש להודיע בתוך 20 יום מיום קבלת המינוי, אם היו קיימים קשרי עבודה בינו לבין אחד הצדדים במשך 5 השנים האחרונות, או יש מניעה אחרת לקבלת המינוי. ת.פ. 29/2/2012 ו- 3/4/2012. מומחהרפואהמינוי מומחהמומחה רפואי