בקשת עיון במסמכים שלא נזכרו

1. התובע הגיש תביעה חוזית נגד הנתבעת, לפיצוי כספי הנדרש לתיקון נזקים שנגרמו לו, לטענתו, עקב הפרה יסודית של הסכם הזמנת בטון, בו הוא הזמין מהנתבעת בטון לצורך יציקת תקרה בביתו . בכתב התביעה נטען כי בבדיקה התגלה כי הבטון שסופק לו על-ידי הנתבעת נמצא בלתי תקין, וכי אין מנוס מהריסת התקרה שנוצקה בבטון זה ויציקתה של תקרה חדשה. לכתב התביעה צורפו חוות דעת מומחה של ההנדסאי תאופיק עזאיזה, תעודות משלוח של הבטון, דו"ח בדיקת בטון של מכון העמקים בע"מ ודו"חות בדיקת בטון קשוי של איזוטופ בע"מ. בכתב ההגנה הוכחשה הטענה לפיה הבטון שסיפקה הנתבעת לתובע לא תאם את ההזמנה וכי אינו תקין. נטען כי התובע פגע בחוזקו של הבטון על-ידי דילולו או בדרך אחרת. בין היתר צוין כי התובע לא נענה לדרישה להמציא לנתבעת את תכניות המבנה. 2. ביום 26.1.2014 הגישה הנתבעת בקשה למתן צו לגילוי מסמכים כללי וספציפי (בקשה מס' 3). בבקשה נטען לא נענתה פנייתה אל התובע ביום 31.12.2013 בבקשה לגלות בתצהיר את המסמכים הנוגעים לעניין שברשותו או בשליטתו, וכן לגלות בתצהיר אם מצויים ברשותו או בשליטתו המסמכים הבאים, ולהעביר לו העתקיהם, ובאם אינם ברשותו - לציין בתצהירו אימתי יצאו ממנו: * כל המסמכים בקשר עם ביצוע עבודות הבניה, לרבות חשבוניות, קבלות, הזמנות בטון, הסכמים בקשר לעבודות הבניה ולאספקת חומרים למבנה, הוצאות בגין ספקים וקבלני משנה; * תכניות קונסטרוקציה; * התכתבויות בין התובע לוועדה המקומית לתכנון ובניה (להלן: הוועדה); * תעודות ודו"חות מעבדה של בדיקות הבטון. צורף לבקשה העתק מכתב תשובה של בא-כוח התובע מיום 19.1.2014, ללא תצהיר, בו צוין כי בחזקת ובשליטת התובע המסמכים שצורפו לכתב התביעה. הנתבעת טענה כי תשובת בא-כוח התובע אינה מענה בתצהיר, כנדרש על-פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות), וכי לנוכח היעדר מענה ענייני יש מקום למתן הצו. בהחלטה מיום 26.1.2014 קבעתי כי הבקשה תידון בישיבה קרובה. 3. בישיבה ביום 29.1.2014 ציין בא-כוח הנתבעת כי תכניות המבנה נחוצות לצורך הגשת חוות דעת מומחה מטעם הנתבעת, ובא-כוח התובע הודיע כי ימציא אותן. בהחלטתי באותו מועד הוריתי לתובע להמציא לנתבעת את תכניות המבנה עד ליום 7.2.2014, ואיפשרתי לנתבעת להגיש חוות דעת מומחה מטעמה עד ליום 25.3.2014. 4. ביום 16.2.2014 התקבל במשרד בא-כוח הנתבעת מכתבו של בא-כוח התובע, בו ציין כי הוא מצרף "תכנית כוללת של ביתו של התובע (תשריט)" ותוכניות בטון של הבנין. בא-כוח הנתבעת השיב במכתב מיום 19.2.2014 כי עדיין חסרים פרטי התכנית (שם עורך התכנית, שם המזמין, תאריך, מיקום המבנה, מפלסים, הוראות ביצוע וחתימה לביצוע), תכנית היתר בניה צבועה וחישובים סטאטיים שהוגשו לוועדה. משלא הומצאו לנתבעת מסמכים נוספים, הוגשה על-ידה ביום 9.3.2014 בקשה נוספת (בקשה מס' 4), שעניינה - בקשה למתן החלטה בבקשה מס' 3 (שהוגשה ביום 26.1.2014, ערב ישיבת בית המשפט) ולחיוב התובע להמציא את המסמכים שנתבקשו במכתב בא-כוח הנתבעת מיום 19.2.2014. התובע הגיש שתי בקשות למתן ארכה להגשת תשובה לבקשה מס' 4. בשתי הבקשות למתן הארכה (בקשה מס' 6 ובקשה מס' 7) צויין כי בידי התובע עצמו לא מצויים המסמכים המבוקשים, וכי הוא פנה למהנדס שעסק בתכנון ביתו אך התברר כי לא נשתמרו בידיו מסמכים אלו. בתשובת בא-כוח התובע לבקשה מס' 4, שנתמכה בתצהיר התובע, צויין כי אין בידיו מסמכים נוספים לאלו שצורפו לכתב התביעה ושהומצאו ביחד עם מכתבו האמור. בתשובה לתשובה נטען, בין היתר, כי הבקשה לגילוי מסמכים כללי וספציפי מעולם לא נענתה בתצהיר, וכי בתצהיר התובע, שצורף לתשובה לבקשה מס' 4, אין כל התייחסות למסמכים הנדרשים ושנזכרו במכתב בא-כוח הנתבעת מיום 19.2.2014. 5. במועד בו הגיש בא-כוח הנתבעת את תשובתו לתשובת התובע לבקשה מס' 4 הוא אף הגיש בקשה לדחיית מועד ישיבת בית המשפט שנקבעה ליום 7.5.2014 (בקשה מס' 8), מהטעם שאי המצאת המסמכים שנתבקשו מונע עריכת והגשת חוות דעת מומחה מטעם הנתבעת. בא-כוח התובע התנגד לבקשה, ובתשובתו לה ציין, בין השאר: "התובע ענה לבקשת הנתבעת לגילוי נוסף של מסמכים והודיע כי אין בידיו מסמכים נוספים למסמכים שהוא גילה. בירור עם המהנדס שטיפל בבניה העלה כי גם בידיו אין מסמכים נוספים. התובע כבר גילה לנתבעת את כל המסמכים שהיו בידיו (צורפו לכתב התביעה) וכן את התכניות של כל המבנה. אין לתובע מסמכים נוספים ולמיטב ידיעת התובע לא צריכים גם להיות מסמכים נוספים". 6. משדחיתי את הבקשה לדחיית מועד הדיון, הוגשה ביום 1.5.2014 חוות דעת מומחה מטעם הנתבעת. בחוות דעתו של המהנדס עותניאל מדר (להלן: המהנדס מדר), הנושאת תאריך 3.4.2014, הוא פרט את המסמכים שהוצגו לעיונו (לרבות צילום תכנית היתר הבניה מיום 21.3.2012) ואת אלו החסרים לצורך מתן חוות דעת מלאה. המסמכים שחסרו הינם: (1) תכנית קונסטרוקציה (עם ציון מיקום בניה, שם היזם, שם המתכנן, סוג הבטון, הוראות והנחיות לביצוע, מפלס התכנית ותאריך) (להלן: תכנית הקונסטרוקציה); (2) חישוב סטאטי והצהרת מהנדס; (3) תכנית היתר בניה צבועה. עוד ציין המהנדס מדר כי כל המסמכים החסרים אמורים להימצא בידי המהנדס מתכנן השלד, ואילו מסמכים (2) ו-(3) לעיל נמצאים בתיק הנכס במחלקת ההנדסה של הרשות המקומית. 7. בישיבה ביום 7.5.2014 טען בא-כוח התובע כי הנתבעת לא נימקה את הצורך במסמכים הספציפיים שצוינו בחוות הדעת של המהנדס מדר. עם זאת, הוא לא התנגד לחשיפתם, באמצעות צו שיורה לוועדה ולמהנדס (שאת זהותו הבטיח למסור) לגלותם. בא-כוח הנתבעת הסכים למתן צו כאמור, עמד על דרישתו לקבל תצהיר גילוי מסמכים כללי וספציפי, וגרס כי לאור הסעד הכספי, הכולל עלויות של פירוק התקרה ויציקת תקרה חדשה, המסמכים הספציפיים המבוקשים עומדים במבחן הרלוונטיות ולפיכך יש לגלותם. גילוי 8. הבסיס לדרישה לגילוי מסמכים כללי מעוגן בתקנה 112 לתקנות, שכותרתה "צו גילוי מסמכים", ואילו הבסיס לגילוי ספציפי מעוגן בתקנה 113, שכותרתה "צו גילוי מסמך פלוני". בשני המקרים נדרש בעל הדין לגלות את המידע באמצעות תצהיר - לגבי גילוי מסמכים כללי, על-פי תקנה 112, נדרש תצהיר במתכונת הקבועה בטופס 11 שבתוספת הראשונה לתקנות (להלן: התוספת), ולגבי גילוי מסמך ספציפי, על-פי תקנה 113, לא נקבעה דרישה לנוסח מוגדר של תצהיר. על הרציונאל העומד ברקע תקנות אלו, ראו, למשל: רע"א 5756/06 אליהו חברה לביטוח נ' פי. אד בע"מ ( 21.1.2007). על פירושה של תקנה 113, לפיו ניתן לבקש במסגרתה לא רק מסמכים מסויימים שגילויים נדרש, אלא גם גילוי של מסמכים מסוג מסוים, אך לא "מסע דייג חסר אבחנה", ראו, למשל, רע"א 11126/08 לבייב נ' רפאלי ( 7.5.2009). 9. במקרה הנוכחי, דרישת הנתבעת לגילוי מסמכים לפי תקנה 112 ולפי תקנה 113 נשלחה ביום 31.12.2013 אל בא-כוח התובע, וצורפה לנספחי בקשה מס' 3. למעט תצהיר של התובע שהוגש במצורף לתשובתו לבקשה מס' 4, לא הומצא על-ידי התובע תצהיר כלשהו, במענה לדרישות הגילוי. מבט בתוכנו של תצהיר זה מגלה כי לשונו ותוכנו אינם בהתאם לטופס 11 שבתוספת (בכל הנוגע לגילוי מסמכים כללי) ואין בו כל התייחסות פרטנית למסמכים הספציפיים שגילויים נדרש על-ידי הנתבעת, במכתב בא-כוחה מיום 31.12.2013. 10. אשר על כן, הנני מורה לתובע להשיב עד ליום 30.5.2014 בתצהיר לדרישת הנתבעת לגילוי מסמכים הנוגעים לעניין הנדון בתביעה זו, ולגילוי מסמכים ספציפיים, והכל - כמבוקש במכתב בא-כוח הנתבעת מיום 31.12.2013 (שצורף כנספח לבקשה מס' 3) ובאופן שנקבע בתקנות 112 ו-113. עיון 11. הבסיס הנורמטיבי לעיון במסמכים (במובחן מגילוי) מצוי בתקנה 114, שכותרתה "דרישת עיון במסמכים שנזכרו", ובתקנה 117, שכותרתה "בקשה לעיון במסמכים שלא נזכרו". בעוד שלגבי דרישה להעתקה של מסמך שנזכר בכתבי טענותיו או בתצהיריו של בעל דין נקבע כי עליה להיעשות על-פי נוסחו של טופס 13 שבתוספת, לא נקבעה הוראה דומה לגבי דרישה לעיון במסמכי בעל-דין שלא נזכרו בכתבי טענותיו ובתצהיריו. תקנה 117 מאפשרת לבעל דין לבקש מבית המשפט ליתן צו לעיון במסמכים שלא נזכרו כאמור ולהעתקתם, בכפוף לכך שבקשה כזו תיתמך בתצהיר המציין מה הם המסמכים שהעיון בהם מבוקש, וכי המבקש זכאי לעיין בהם ולהעתיקם והם מצויים ברשותו או בשליטתו של בעל דינו. 12. במקרה הנוכחי, את בקשת הנתבעת למתן צו לעיון במסמכים (בקשה מס' 4) יש לסווג כבקשה לצו לעיון לפי תקנה 117 ("בקשה לעיון במסמכים שלא נזכרו"), ולא כבקשה לצו לעיון במסמכים שנזכרו, לפי תקנה 116, וזאת מאחר והמסמכים שעיון בהם התבקש לא נזכרו בכתב התביעה ואף במכתב בא-כוח התובע מיום 19.1.2014 (שהעתקו צורף לבקשה מס' 3) הובהר כי זולת נספחי כתב התביעה אין בידיו מסמכים נוספים. כאמור לעיל, על-פי לשון תקנה 117, על המבקש צו עיון במסמכים שלא נזכרו ללוות בקשתו בתצהיר מנומק. לבקשה מס' 4 לא צורף תצהיר מטעמה. הכרעה 13. לכאורה די היה בהיעדרו של תצהיר מטעם הנתבעת כדי לדחות את בקשה מס' 4 לעיון במסמכים שלא נזכרו. עם זאת, ומבלי לקבוע בשלב זה מסמרות לגבי מידת הרלוונטיות של המסמכים שעיון בהם נתבקש בבקשה זו, ולאור הסכמת באי כוח הצדדים לחשיפת המסמכים שפורטו בחוות דעתו של המהנדס מדר, הנני מורה כדלקמן: (א) ניתן בזה צו המורה ליושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא העמקים לאפשר לבא-כוח הנתבעת ולבא כוח התובע לעיין בתיק הבית של התובע (עומר עלי חבשי, בעל תעודת זהות 207769768) במגרש 17/6 בגוש 16903 בכפר איכסאל, ולצלם את כל המסמכים המצויים בו, לרבות - תכנית היתר בניה וחישובים סטאטיסטיים; (ב) עד ליום 30.5.2014 יודיע בא-כוח התובע את זהותו של המהנדס, אשר, (על-פי דבריו בישיבה ביום 7.5.2014), בידיו אמורים להיות מצויים מסמכים רלוונטיים לעניין נשוא התביעה; (ג) התובע יפעל כאמור בפסקה 10 לעיל; (ד) עד ליום 14.7.2014 יודיעו באי כוח הצדדים האם הושלמו ההליכים המקדמיים. 14. לעיוני - 15.7.2014. בקשת עיוןעיון במסמכיםמסמכים