בקשת עיון בפרוטוקול

1. לפני בקשת רשות ערעור על שתי החלטות בימ"ש קמא ביום 8.12.13 (כב' השופטת א' לושי עבודי) אשר ניתנו במהלך דיון קדם משפט, ואשר דחו את בקשות המבקשות לעיון במסמכי המשיבה 1 ולמתן תעודת עובד ציבור. 2. הבקשות הוגשו במסגרת תביעה שהגישה המשיבה 1 כנגד המבקשות ביום 29.7.12, בגין נזקים לגידולי כותנה שנגרמו לה כתוצאה מריסוס שערכו המבקשים. במסגרת בקשה לעיון במסמכים התבקש ביהמ"ש ליתן צו לעיון בדו"חות הכספיים ובמסמכים הנוגעים לחלקה החקלאית בה גודלה הכותנה, לרבות: מסמכים הקשורים בחכירת החלקה, חשבוניות וקבלות הקשורות בהוצאות גידול הכותנה לשנים 2009 ואילך, הסכמי התקשרות עם ספקים שונים בקשר עם החלקה, מסמכים הנוגעים לשיווק ומכירת הכותנה ורכיביה משנת 2009, דוח"ות כספיים משנת 2009 ועוד סוגי מסמכים המפורטים בדרישה הקשורים לגידול הכותנה משנת 2009 ואילך. בבקשה למתן תעודת עובד ציבור התבקש ביהמ"ש ליתן צו המופנה למועצה לייצור ושיווק כותנה, המחייבו להציג נתונים שונים על זן הכותנה אשר גודל על ידי המשיבה ונפגע לכאורה, וכן התבקש צו המופנה למשרד החקלאות - השירותים להגנת הצומח ולביקורת, להצגת האישור שניתן למשיבה 1 למכירת אותו זן כותנה. שתי הבקשות נדונו על ידי בימ"ש קמא בדיון קדם משפט שקיים ביום 8.12.13. 4. לעניין הבקשה לקבלת תעודת עובד ציבור - בימ"ש קמא דחה את הבקשה בנימוק: "לא מצאתי כל ענין להיעתר לבקשה למתן צו לתעודת עובד ציבור, שעה שהתובעת מסכימה להמציא מטעמה מפרט כרטסת והנהלת חשבונות שבו יצויין כמה זרעים נמכרו מהזן הרלוונטי בשנת 2011 וכמה בשנים 2012 ומפרט כזה המוגש כבר עתה על ידי ב"כ התובעת בעת הדיון". לטענת המבקשים, שאלת מהותו ותפוקתו של זן הכותנה אשר לכאורה נפגע הינה אחת מהסוגיות העיקריות בתביעה, ועל כן התבקשו תעודות הציבור למתן פרטים בנושא. מדובר במידע שהוא פתוח לעיני כל, ויש בו כדי להציג את התמונה המלאה. לכן לא ברור מדוע נדחתה הבקשה. התנגדותה של המשיבה 1 למתן הצו תמוה משום שקבל המידע אינו כרוך במאמת או עלות מצידה. הכרטסת שנדרשה המשיבה 1 להציג משקפת נתונים סובייקטיביים של המשיבה 1, כפי שהיא תבחר להציג, והתמונה לא תהיה שלמה. לענין הבקשה לעיון במסמכים - ניתנה החלטה שלשונה: "איני מתירה מסירת מידע נוסף לשנת 2010". המבקשים טוענים לעניין זה, כי לא ברור מה פירוש "מידע נוסף" כאשר הם לא קיבלו כל מידע מהמשיבה 1. בהודעת הבהרה שהוגשה על ידי המבקשים ביום 8.1.14 נטען על ידם כי לאחר מתן ההחלטה, בימ"ש קמא סקר את המסמכים שהתבקשו על ידם אחד לאחד, המשיבה 1 סירבה לכל מסמך וסירובה אושר על ידי בימ"ש קמא, גם אם לא נכתב כן בפרוטוקול. 5. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, הגעתי למסקנה כי די להידחות, וזאת אף ללא צורך בתגובת הצד שכנגד. מדובר בהחלטות שעניינן המובהק הוא אופן ניהול הדיון, והלכה כי ערכאת הערעור לא תתערב בהחלטות מסוג זה, אלא במקרים חריגים בלבד, כאשר ההחלטה מנוגדת לדין או כאשר נגרם עיוות דין לאחד הצדדים. נקודת המוצא היא שלערכאה הדיונית שיקול דעת רחב לגבי דרך ניהול המחלוקת המונחת לפניו (ראו למשל רע"א 2365/12 וינברג נ' אברהם (9.5.12 וההלכות שהובאו שם). בנסיבות המקרה שלפני, לא מצאתי מקום להתערב בהחלטות בימ"ש קמא, ולא מצאתי כי יש בהן כדי לפגוע במבקשות במידה המצדיקה את קבלת הבקשה. 6. בימ"ש קמא דחה את הבקשה למתן תעודת עובד ציבור לנוכח הסכמת המשיבה 1 להמציא מפרט כרטסת והנהלת חשבונות בו תפורט כמות הזרעים מהזן הרלוונטי שנמכרו בשנים 2011 ו-2012. המבקשים טוענים כי פירוט הנתונים בכרטסת יעשה על ידי המשיבה באופן סובייקטיבי, תוך השמטת נתונים שאינם תואמים את גרסתה, ועל כן, לטענתם, שגה בימ"ש קמא משלא העדיף מסירת נתונים אובייקטיביים על ידי עובדי ציבור. מעבר לנימוק לעיל בדבר אי התערבות בהחלטות בעניין סדרי דין, אין בידי לקבל טענה זו, אשר בבסיסה ההנחה שהמשיבה 1 חסרת תום לב, ותציג תמונה שאינה שלמה ואינה נכונה, תוך השמטת פרטים רלוונטיים. המבקשים קיבלו את הכרטסת מהמשיבה 1 ובאפשרותם לחקור את העד הרךוונטי בעניין זה בשלב ההוכחות. 7. אשר לבקשה לעיון במסמכים - לא ראיתי בפרוטוקול מיום 8.12.13 אשר צורף לבקשה החלטה קונקרטית בבקשה זו. המבקשים נדרשו להבהיר במפורש על איזו החלטה הם מבקשים רשות לערער. כאמור לעיל, בתגובתם מיום 8.1.14 התייחסו המבקשים להחלטת בימ"ש קמא בעמ' 9 לפרוטוקול, שלשונה "איני מתירה מסירת מידע נוסף לשנת 2010" כמתייחס לבקשה לעיון במסמכים, וכן טענו כי בקשתם נדחתה על ידי בימ"ש קמא מבלי שהדבר צויין במפורש בפרוטוקול. דין טענות המבקשים לעניין זה להידחות. החלטת בימ"ש קמא בעמ' 9 לפרוטוקול, באה בעקבות ומתייחסת להחלטה קודמת מעמ' 8, הנוגעת לבקשה לקבלת תעודת עובד ציבור. בהחלטה בעמ' 8 נקבע כי הבקשה נדחית בכפוף למסירת פרטים בכרטסת על ידי המשיבה 1 לעניין כמות הזרעים לשנים 2011-2012. מיד לאחר שניתנה ההחלטה ביקש ב"כ המבקשים אינפורמציה לעניין עיסוק המשיבה 1 בנוגע לזרעים מהזן הנדון לשנת 2010 ולאחר קבלת תשובת ב"כ המשיבה 1 ניתנה ההחלטה לפיה בימ"ש אינו מתיר קבלת פרטים לגבי זני הכותנה לשנת 2010. חיזוק לכך שהחלטה זו עניינה הפרטים המבוקשים בבקשה לקבלת תעודת עובד ציבור, מצויה בהערת בימ"ש קמא לפרוטוקול, מיד לאחר מתן ההחלטה, כי כעת (היינו, לאחר מתן ההחלטה) יידונו הליכי העיון וגילוי מסמכים. אלא שבפועל, לא ניתנה כל החלטה בעניין ואיני יכולה להתייחס לטענה כי ניתנה החלטה אך היא לא נרשמה בפרוטוקול. לנגד עיני החלטת בימ"ש קמא כפי המפורט בפרוטוקול הדיון, ותו לא. כל שנקבע לעניין זה, הוא תזכורת פנימית ליום 17.1.14 "לקבלת הודעת הצדדים כי כל המסמכים הועברו לשביעות רצונם. לאחר מכן יינתנו הוראות לצדדים" (עמ' 17 לפרוטוקול). היינו, בימ"ש קמא טרם נתן את החלטתו הסופית בבקשת המבקשים לעיון במסמכים, ופתוחה הדרך בפני המבקשים לשוב ולהעלות את רצונם בעניין זה בהודעה מתאימה לבימ"ש קמא. 8. על יסוד כל האמור, נדחית הבקשה. משלא נתבקשה תגובת הצד שכנגד, אין צו להוצאות. בקשת עיוןמסמכיםפרוטוקול