בקשה לעיון חוזר פלילי

בפני בקשה לעיון חוזר בתנאי שחרורו של המשיב במסגרתה מתבקשת אני לבחון אפשרות שיחרורו של המשיב בחלופה. כנגד המשיב הוגש ביום 21.4.11 כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש והפרת הוראה חוקית. יחד עם כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים. בתאריך 28.4.11 ולאחר שנקבעו קיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר הוריתי על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים וזאת מאחר ולא עלה בידי המשיב להציע כל חלופה אשר תבטיח פיקוח צמוד. במסגרת החלטתי ציינתי כי שמורה למשיב הזכות לפנות בבקשה לעיון חוזר בכל עת מבלי צורך להצביע על קיומן של נסיבות חדשות לכשתמצא חלופה בעניינו. בהתאם לקביעתי זו הוגשה כאמור בקשה לעיון חוזר במסגרתה הציעה ב"כ המשיב כי המשיב ישוחרר בחלופה לפיה בשעות היום בין השעות 08.00 ועד 20.00 ישהה בבית העסק של אחיו בראשל"צ בתנאי מעצר בית מלא בפיקוח צמוד של אחיו ובשעות הלילה ובסופי שבוע ישהה במעצר בית בבית חברו מר דניאל בר אל. לדיון היום התייצבו המפקחים המוצעים ונחקרו על ידי בית המשפט והתביעה. מסתבר כי הערב המפקח המוצע מר דניאל בר אל לא מסר אמת בעדותו בבית המשפט וכאשר נשאל האם נחקר בעבר במשטרה והאם יש לו עבר פלילי מסר כי למעט מעורבות אחת ויחידה עם החוק לפני כשנתיים באירוע אלימות במשפחה, הוא נעדר עבר פלילי. מדברי התביעה למדתי כי מדובר במי שלחובתו עבר פלילי מכביד, לרבות בעבירות אלימות, רכוש ומרמה. בנסיבות הללו לא ניתן להורות על שחרורו של המשיב בחלופה המוצעת. משעה שהסתבר כי הערב המוצע לא דייק במסירת האמת לבית המשפט ומשעה שמסתבר כי מדובר במי שלחובתו עבר פלילי מכביד, בין היתר בעבירות מירמה בוודאי שלא ניתן לסמוך עליו באופן שתפקיד הפיקוח יוטל עליו. אשר על כן ובנסיבות בהן גם בעת הזו לא הונחה בפני חלופה ראויה, הבקשה נדחית. המשיב יישאר עצור עד תום ההליכים המשפטיים. כמובן ששמורה הזכות למשיב לפנות בבקשה לעיון חוזר לכשתמצא חלופה ראויה אשר תיבדק כהלכה טרם הגשת הבקשה על ידי באת כח המשיב. משפט פליליעיון חוזרמסמכים