בקשה לעיכוב ביצוע עבודות שירות

המערער הורשע בעבירות קבלת דבר במרמה, זיוף בכוונה לקבל דבר, שימוש במסמך מזויף, איומים וזיוף. בית משפט השלום בכפר סבא (כב' השופטת נ' בכור) גזר על המערער ארבעה חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות. ערעור על החלטה זו נדחה בפסק-דינו של בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופטים ר' לורך, ז' בוסתן וצ' דותן) מיום 28.2.2011. בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 11.5.2011, נדחה מועד תחילת עבודות השירות ליום 1.9.2011 - לפנים משורת הדין - לאחר שהמערער ביקש דחייה לשם השלמת עבודה סמינריונית במסגרת לימודיו האקדמיים. ביום 31.8.2011, הגיש המערער לבית משפט זה בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי, ובקשה להארכת מועד להגשתה (להלן: בקשת רשות הערעור). בין היתר, העלה המערער טענה שלפיה במסגרת הטיעונים לעונש, הסכימה המדינה לקזז את ימי מעצרו מעונש המאסר בעבודות שירות, והסכמה זאת לא באה לידי ביטוי בפסקי הדין של הערכאות השונות בעניינו. רשמת בית משפט זה דחתה את הבקשה להארכת מועד בהחלטתה מיום 20.9.2011 (בש"פ 6259/11). עוד באותו יום, הגיש המערער בקשה לבית המשפט המחוזי לעיכוב ביצוע עבודות השירות - עד ליום 1.1.2012 - כדי לאפשר לו להשלים את העבודות הסמינריוניות שעליו להגיש. בקשה זו נדחתה בהחלטה מיום 4.9.2011 (כב' סגן הנשיאה א' טל). מספר ימים לאחר מכן, הגיש המערער בקשה נוספת לבית המשפט המחוזי - הפעם, כבקשה לעיכוב ביצוע עד להכרעה בבקשת רשות הערעור. בית המשפט (כב' השופטת ר' לורך) דחה בקשה זאת. מכאן הערעור שלפניי. המערער מבקש לעכב את עונשו עד להכרעה סופית בבקשת רשות הערעור, שכן לדבריו הוא עתיד להגיש בקשה לרשמת בית משפט זה, שיהיה בה כדי להחיות את ההליך. לחלופין, הוא מבקש דחייה נוספת של שלושה חודשים בביצוע עבודות השירות לשם השלמת העבודות הסמינריוניות שעליו להגיש במסגרת לימודיו האקדמיים. המדינה מתנגדת לבקשה. לדבריה, אין כל עילה לבקשת עיכוב ביצוע העונש, שכן ההליך הערעורי שעליו השליך המערער את יהבו מעולם לא בא אל העולם, נוכח החלטת רשמת בית משפט מיום 20.9.2011. לגופם של דברים, היא טוענת כי לא הייתה כל הסכמה לקיזוז ימי המעצר מעונש המאסר בעבודות שירות, ולכן סיכויי ההליך הערעורי (ככל שהיה כזה) - קלושים, מה גם שמדובר בהליך ב"גלגול שלישי", שבכמותו ימעט בית משפט זה להתערב. אשר לבקשתו לדחייה נוספת לשם השלמת העבודות הסמינריוניות, טוענת המדינה כי הוא יכול לעשות כן גם תוך כדי ביצוע עבודות השירות, בשעות הערב, וכן כי אין מדובר בטעם מספיק לדחיית העונש. דין הערעור להידחות. בקשה לעיכוב ביצוע עונש קשורה בטבורה להליך ערעורי תלוי ועומד. בענייננו, בקשתו של המערער להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור - נדחתה. אשר על כן, אין כיום הליך ערעורי כלשהו שעשוי להביא לשינוי העונש או לביטולו, וכנגזרת מכך, מתייתרת הבקשה לעיכוב ביצוע העונש מטעם זה. אשר לבקשתו החלופית של המערער - לדחיית נוספת, לפנים משורת הדין, של ביצוע העונש כדי לאפשר לו את הגשת העבודות הסמינריוניות, לא מצאתי מקום להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי בעניין זה. המערער יכול להשלים את כתיבת העבודות הסמינריוניות גם בתקופה שבה יבצע את עבודות השירות, מה גם שכל טענותיו במישור זה נטענו בעלמא, וללא תימוכין. הערעור נדחה. עיכוב הביצוע הארעי שניתן בהחלטתי מיום 26.9.2011 - מבוטל בזאת. המערער יתייצב להמשך ביצוע עבודות השירות בהתאם לקביעת הממונה על עבודות שירות, ביום 9.10.2011 בשעה 09:00. משפט פליליעיכוב ביצועעבודות שירות