בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

בפני בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי. המבקש טען כי יש לעכב את ביצוע צו ההריסה המנהלי מאחר ופועל הוא להוצאת היתר לבניה נשוא צו ההריסה המנהלי, ואף פנה לאדריכל שיטפל בהכנת התוכניות הנדרשות לצורך הגשת הבקשה לקבלת ההיתר לבנייה נשוא הצו. המבקש הגיש מסמכים נ/1, וביניהם מכתב האדריכל מר יהב מיום 1/3/06, המעידים על כך שהחל לטפל בקבלת ההיתר הנדרש לבניה נשוא הצו. המשיבה עתרה לדחיית בקשת המבקש לעיכוב ביצוע הצו בציינה שאין לעכב ביצועו של צו ההריסה המנהלי, שכאמור לא נמצא כל פגם בחוקיותו, וזאת עד להשלמת הליכים תכנוניים הננקטים ע"י המבקש לצורך הכשרת הבנייה מה עוד שהבניה נשוא הצו נבנתה על מדרכה, לא הוגשה כל בקשה לקבלת היתר ומכתב האדריכל שהוגש ע"י המבקש מלמד שאין ההיתר בהישג יד, לטענת המשיבה רק במצב שבו היתר בניה בדיעבד נמצא בהישג יד אולם מחמת עיכוב פורמלי אין הוא מושג בפועל יש מקום לעכב ביצוע צו ההריסה מנהלי, אולם בעניננו רק החל הנאשם בטיפול הנדרש לקבלת היתר כפי שעולה ממכתב האדריכל ולא הוגשה עדיין בקשה לקבלת היתר לבניה נשוא הצו. בנסיבות אלו עתרה המשיבה לדחיית הבקשה. עיינתי בבקשה שהוגשה במסגרת ב"ש 1001/06, בתגובת המשיבה שניתנה בכתב שמעתי טיעוני הצדדים ועיינתי במוצגים שהוגשו. סעיף 238א(ח) לחוק התכנון והבניה התשכ"ו-1965 (להלן: "החוק") קובע את המסגרת לבחינת תוקפו של צו הריסה מנהלי ולשונו כדלקמן: "לא ייבטל ולא יתלה ביהמ"ש צו הריסה מנהלי אלא אם הוכח לו שהבניה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין, או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת". ביהמ"ש יכול לבטל או להתלות את צו ההריסה המנהלי בהתקיים אחת מ-2 העילות: א) הוכח שהבניה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין. ב) הוכח שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. המחוקק הגביל את סמכות התערבות ביהמ"ש בביקורתו על הצו בשני טעמים בלבד, ורק אם מתקיים אחד מבין השניים יפעיל ביהמ"ש את שיקול דעתו, לבטל או להתלות את הצו. בעניננו, אין חולק באשר לתוקפו של צו ההריסה המנהלי. לא הוכח ואף לא נטען כי הבניה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין. כך גם לא הוכח ע"י המבקש שביצוע הצו אינו נדרש לשם מניעת עובדה מוגמרת. העולה מהמקובץ כי התמלאו כל התנאים הקבועים בחוק להוצאת צו ההריסה המנהלי שניתן כדין ואכן בקשת המבקש הינה לעיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי בלבד. באשר לבקשת המבקש לעיכוב ביצועו של צו ההריסה המנהלי הרי שלעניין זה טען המבקש כי יש לעכב ביצוע הצו שכן "מדובר במבנה של סככה נגד שמש ואני התחלתי לטפל בכל מה שנדרש להוצאת היתר ולכן אני מבקש שינתן לי מספיק זמן לטפל בכך, מגיש אישורים המעידים על כך. מוגשים ומסומנים נ/1". (ראה ישיבת יום 5/3/06, עמ' 2, שורות 10-8). עוד צויין במכתב האדריכל יהודה יהב המטפל בעניינו של המבקש כי מטפל הוא בנושא קבלת ההיתר לבניה נשוא הצו, דבר הכרוך בזמן וכדבריו: "עם זאת בגלל תנאי הסף שאין להגיש תוכניות ללא זכויות בניה, מכיוון שרשויות התכנון של עירית נתניה מתעכבות בבקשתי לקבלת הזכויות, העניין ימשך עד לקבלת הזכויות". אלה אינם נימוקים שמוכרים בחוק שהרי החוק אמר את דברו כפי שפורט לעיל. לענין עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי אין אלא להביא מפסיקת ביהמ"ש העליון. ברע"פ 1288/04 כבוד הש' טירקל דחה הבקשה לעכב ביצוע צו הריסה מנהלי ואישר החלטת ביהמ"ש המחוזי בירושלים בציינו בזו הלשון: "דין הבקשה להידחות גם לעיצומה. תכליתו של צו הריסה מנהלי, סילוק בניה בלתי חוקית מעל פני השטח על אתר וכדי למנוע קביעת עובדות (ראה ר"ע 273/83 פרץ נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פד"י מ(2) 447). כמו כן צו הריסה מנהלי הוא אחד האמצעים החשובים לאכיפתם היעילה של דיני התכנון והבניה (רע"פ 5635/93 הוועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א-יפו נ' עורקבי פד"י מח' (2) 397, 404, ורע"פ 5738/00 סאלמה נ' יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בירושלים (לא פורסם). משום כך, משניתן צו הריסה כדין, נודעת חשיבות מרובה לביצועו במסגרת המועד בו קבוע לביצועו ... על חשיבות אכיפתו של צו כזה נאמר בעבר כי הפיקוח על הבנייה מתמודד לא פעם עם אנשים הפורצים את גדר החוק, ומקימים בניינים שלא כחוק, אם מטעמים של רווח כספי ועם מטעמים של מצוקה אישית - משום כך יש צידוק וצורך במכונה יעילה למלחמה בבנייה שלא כחוק. צו ההריסה המנהלי נועד להיות מכונה כזאת, אך די שחלק אחד של המכונה יעלה חלודה, כדי שהמכונה כולה תושבת (דברי הש' י.זמיר ברע"פ 5635/93)". ביהמ"ש מוסמך לעכב ביצוע צו הריסה מנהלי אך השימוש בסמכות זו צריך להישמר למקרים חריגים ויוצאי דופן. הלכה פסוקה היא כי ביצועו של צו הריסה מנהלי ניתן לעיכוב רק אם היתר הבנייה נמצא בהישג יד מיידי. ביהמ"ש העליון פסק לא אחת כי אין לעכב ביצועו של צו הריסה מנהלי במצב בו מצויים הליכי התכנון בראשיתם. ברע"פ 1288/04 נימר נימר נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים (טרם פורסם) נאמר בין השאר: "אי הריסתו המיידית של מבנה לא חוקי, שמטרתה לאפשר לבעליו של המבנה לקדם הליכי תכנון הנמצאים בראשיתם מנוגדת לתכליתו של צו ההריסה המנהלי אשר כאמור לעיל נועד לסלק על אתר בנייה בלתי חוקית. אכן, ביהמ"ש מוסמך לעכב את ביצועו של צו הריסה מנהלי, אך סמכות זאת צריכה להישמר למקרים חריגים ויוצאי דופן, המקרה שלפנינו אינו כזה". כך בעניינו. המבקש עדיין לא הגיש כל בקשה לקבלת היתר לבניה נשוא צו ההריסה המנהלי וכל שציין בבקשתו שהחל לטפל בנדרש להוצאת היתר לבניה נשוא הצו וצרף מסמכים נ/1 המעידים על כך. שלב התחלתי זה אינו מגלה בשלב הנוכחי נסיבות בעלות משקל המקימות סיכוי ממשי להכשרת הקמתה, בדיעבד, של הבניה נשוא צו ההריסה המנהלי, בודאי לא בעוצמה הנדרשת עפ"י הפסיקה לצורך עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי כמפורט לעיל. אין מקום לכך שביהמ"ש יעכב את ביצוע צו ההריסה המנהלי, שלא נמצא פגם בחוקיותו רק כדי לאפשר למבקש להתחיל בהליכי קבלת היתר בנייה, דהיינו להגיש בקשה לקבלת היתר בניה לבניה נשוא הצו. נוכח האמור לעיל, איני מורה על עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי. בקשת המבקש לעיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלית - נדחית. החלטתי תשלח לצדדים בדואר רשום בצירוף אישורי מסירה. עיכוב ביצועהריסת מבנהצו הריסהצווים