בקשה לעיכוב ביצוע תצהיר

1. ביום 27.1.2011 ניתן, במעמד באי-כוח בעלי-הדין, פסק-דין הדוחה את הערעור. בכך אושר פסק-דינו של בית-משפט השלום בתל-אביב יפו נשוא הערעור ולפיו "על הנתבע [המערער]...לשלם לתובע [המשיב] את סכום השיק כפי שהוא מופיע בתיק ההוצל"פ שמספרו 0137337084" (סעיף 35(ג) עמ' 10 לפסה"ד של כבוד השופטת ריבה ניב). השיק שבמחלוקת הייה על-סך של 103750 ₪ ותאריכו: 30.10.2001 (שם, סעיף 2). 2. במועד מתן פסק-הדין בערעור, 27.1.2011, ביקש בא-כוח המערער להאריך את עיכוב ביצוע פסק-הדין שניתן בבית-משפט השלום, בהתחשב בכך שהופקדה ערבות בנקאית לפי החלטת בית משפט השלום. דחיתי את הבקשה בכל הנוגע לחיובים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד שנקבעו בבית משפט השלום ובבית משפט זה והארכתי את עיכוב הביצוע עד יום 14.2.2011 שעה 0900, מתוך הנחה שהמערער יפנה לערכאת ערעור לפני מועד זה. 3. רק ביום 14.2.2011 פנה המערער לבית-משפט זה בבקשה לעיכוב ביצוע נוסף של פסק-הדין בנימוק שהוגשה בקשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון על פסק-הדין שניתן בבית-משפט זה. ביום 15.2.2011 מחקתי את הבקשה מכיוון שבניגוד להוראות תקנה 241(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 לא צורף לבקשה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לה. ציינתי שכבר בעבר הערתי לגבי הפגם הדיוני האמור בבקשה שהגיש המערער במסגרת תיק הערעור בבית-משפט זה. 4. ביום 20.2.2011 עתר המשיב בערעור [התובע] להעביר אליו את סכום פסק-הדין. בהחלטתי מאותו יום בקשתי את תגובת המערער [הנתבע] עד שעה 1000 ביום 24.2.11. לפי הודעת המזכירות נשלחה החלטתי לצדדים גם בפקס ידני. 5. אתמול עתר המערער בבקשה למתן החלטה בבקשתו לעיכוב ביצוע. בהחלטתי מיום 1.3.11 הבאתי את השתלשלות העניינים כפי שתוארה כאן וציינתי, כי המערער לא הגיב כלל לבקשת המשיב בערעור להורות על העברה אליו של סכום פסק-הדין. 6. היום הגיש המערער "בקשה חוזרת למתן החלטה בבקשת המבקש [המערער] לעיכוב ביצוע ותגובה לבקשת המשיב להעברת סכום פסק הדין לידיו". לבקשה זו צרף המערער העתק של העמוד הראשון של "בקשה דחופה לעיכוב ביצוע ובקשה לעיכוב ביצוע ארעי עד להחלטה בבקשה", נושאת חותמת של בית משפט זה מיום 17.2.2011 עליה כתוב בכתב-יד בעמוד הראשון: "הגשת בקשה חוזרת בצירוף תצהיר בהתאם להחלטת בית המשפט. בעמוד האחרון". בדקתי עתה פעם נוספת את התיק האלקטרוני שבבית-משפט זה ולא מצאתי זכר לבקשה מטעם המערער מתאריך 17.2.11 או לתצהיר התומך בבקשה לעיכוב ביצוע נוסף של פסק-הדין. בסעיף 1 לבקשה שהגיש המערער היום הוא מציין כי הגיש ביום 17.2.11 בקשה לעיכוב ביצוע לבית-משפט זה ואינו מציין כלל את הבקשה שהגיש ביום 14.2.11 ואשר נמחקה ב-15.2.11. גם הבקשה שהגיש היום אינה נתמכת בתצהיר לאימות העובדות המשמשות לה יסוד. 7. בא-כוח המערער כותב, כי מן הראוי להמשיך בעיכוב פסק-הדין בהתחשב בכך שבבית-משפט השלום הופקדה ערבות בנקאית "המהווה כ90% מהחוב בתיק ההוצאה לפועל". המערער כותב כי בקשת המשיב להעברת סכום פסק-הדין לידיו הומצאה לו "רק היום". המערער אינו מציין מתי הובאו לידיעתו החלטות בית משפט זה שהוזכרו לעיל. למען הסדר יודגש, כי כל ההחלטות הניתנות בתיק האלקטרוני (כמו גם התיק עצמו) פתוחות לעיון בעלי-הדין מייד עם הינתנן. 8. אינני סבור שיש מקום לעיכוב נוסף של פסק-דינו של בית-משפט השלום. העדר תצהיר לתמיכה בבקשה אינו דבר של מה בכך. בענייננו הייה על המערער להצדיק הן את הפנייה המאוחרת מאוד לבית משפט זה בהתחשב בלוח הזמנים שנקבע בפסק-דיני והן את עצם הבקשה לעיכוב לאחר מתן פסק-דין בערעור. תצהיר כזה לא נמצא בפניי עד עתה. זאת ועוד: בבקשה מהיום אין כל טענה שבמקרה של ביטול פסק-הדין בבית-המשפט העליון לא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו. בסעיף 8 לבקשתו האחרונה כותב בא-כוחו המלומד של המערער כי בבקשת המשיב "אין בה כל נימוק מדוע להעביר למשיב את סכום פסק הדין". השאלה הנכונה היא מדוע לא להעביר למשיב את סכום פסק-הדין. תשובת המערער, בהנחה שהבנתי את טענותיו, היא שיש ערבות על כ-90% מסכום החוב בתיק ההוצאה לפועל. תשובה זו, בשלב הנוכחי, אינה מספקת. 9. מפאת כוחם המצטבר של השיקולים דלעיל אני דוחה את בקשת המערער לעיכוב ביצוע עד כמה שיש בפניי בקשה כזאת. למיטב הבנתי נמחקה בקשת העיכוב ביום 15.2.11 ולא הוגשה כל בקשה אחרת בעקבות זאת. ה"בקשה חוזרת למתן החלטה בבקשת המבקש [המערער] לעיכוב ביצוע" שהוגשה היום אינה במקום שכן החלטה כזאת ניתנה כבר ביום 15.2.11 כאמור. 10. התוצאה היא שעיכוב הביצוע שניתן בפסק-דיני פקע ואין מניעה שהערבות הבנקאית שהופקדה בתיק בית משפט השלום תל-אביב יפו 153259/09 תועבר לגביה לזכות הזוכה בתיק הוצל"פ 0137337084, ובמובן זה אני מקבל את בקשות המשיב מהתאריכים 20.2.11 ו-2.3.11. עיכוב ביצועמסמכים