בקשה לתיקון הודעה לצד שלישי

זוהי בקשה לתיקון הודעה לצד שלישי אותה שלחה המבקשת למשיבה 1. ביום 29.11.07 הוגשה הודעה לצד שלישי נגד משיבה 1. עילת ההודעה הייתה אחריותה של המשיבה 1 למעשים ועוולות שנעשו באמצעות משיבה 3, שנשלחה לעבוד באמצעות המשיבה 1 אצל המבקשת. לאחר מועד הגשת ההודעה לצד שלישי הגיעה לידיעת בא כוח המבקשת הסכם בין המבקשת למשיבה 1 ( להלן:"ההסכם") אותו העבירה המבקשת אל בא כוחה. מן ההסכם עולה, לטענת המבקשת, כי המשיבה 1 היא האחראית הבלעדית, אם בכלל, לאירוע נשוא התביעה וזאת לא רק מתוקף אחריות השילוחית כנטען בהודעה לצד שלישי אלא גם ובעיקר מכוח ההסכם. לטענת המבקשת מדובר בטענה מהותית וחיונית שלא הייתה בשליטת בא כוחה במועד משלוח ההודעה לצד ג'. עוד נאמר כי ההליך מצוי עדיין בחיתוליו וכי טרם התקיימה ישיבת קדם משפט ראשונה. המבקשת מוסיפה וטוענת כי הבקשה עונה על דרישות ההלכה הפסוקה בנדון הואיל והתיקון נוגע ללב ליבה של הפלוגתא שבין הצדדים ויש בו כדי לסייע לבית המשפט להכריע בעניין ואף להביא את המחלוקת - ככל שמדובר במבקשת לפחות - אל קיצה. המבקשת מצינת כי לא השתהתה והגישה בקשה מיד עם היוודע דבר קיומו של ההסכם. ב"כ משיבה 2 (התובעת) מתנגד לבקשה הואיל והעובדות המשמשות יסוד לתיקון היו ידועות למבקשת זה מכבר. ואולם, נאמר כי במידה ובית המשפט יתיר את התיקון תבקש התובעת לתקן את תביעתה על דרך של צירוף המשיבה 1 כנתבעת נוספת. המשיבה 1 עצמה מכחישה את הטיעון העומד ביסוד הבקשה אך אינה מתנגדת לתיקון בכפוף לתשלום הוצאות בגין כתבי בי דין כפולים נוכח מחדלה של המבקשת ליידע את בא כוחה בדבר קיומו של ההסכם שהיה ברשותה מראשיתם של הדברים. המבקשת משיבה לטענות הצדדים שכנגד בכך שהתיקון כלל אינו נוגע למשיבה 2, במיוחד מקום בו בחרה האחרונה לתבוע את משיבה 3 שהיא שלוחתה של המשיבה 1 במקום את המשיבה 1 עצמה, דבר שאותו הייתה יכולה לעשות. עוד מעירה המבקשת כי משיבה 2 כבר תיקנה את כתב תביעתה אך לא ראתה לצרף את המשיבה 1 כצד להליך במסגרת התיקון וכי אף המשיבה עצמה אינה מתנגדת לתיקון דנן. עוד נאמר כי על פסיקת הוצאות להביא בחשבון את אופי התיקון המבוקש ואין מדובר בתיקון על דרך של הוספת מסכת עובדתית ענפה שיש בה להטריח את המשיבה טרחה יתרה. סבורני כי יש להיעתר לבקשה זו. אכן, כל בעלי הדין שטרחו והגיבו לבקשה זו - ובראשן המשיבה 1 שהתיקון נוגע בעיקר אליה - לא התנגדו לתיקון. השאלה אם בעקבות התיקון תורשה משיבה 2 לתקן אף היא את תביעתה היא, בשלב זה, שאלה היפותטית והיא תידון במידת הצורך בהתאם לבקשה שתוגש, אם תוגש. בנוגע לתשלום הוצאות סבורני כי גם המבקשת אינה חולקת על צדקת טענת המשיבה 1 בדבר הטרחה שתגרם לה, אם כי כמובן יש להתחשב במידת הטרחה על מנת לקבוע את חיוב ההוצאות הראוי. לאור האמור אני נעתר לבקשה לתיקון ההודעה לצד שלישי וזאת בכפוף לכך שהמבקשת תשלם למשיבה 1 סך של 1000 ₪ כהוצאות. הודעה לצד שלישי