בקשה לתיקון הסכם גירושין

הסכם גירושין מסדיר בין היתר את הסוגיות הבאות: ##(1)## משמורת והסדרי ראייה ##(2)## שינוי מקום מגורים ##(3)## יציאה מן הארץ ##(4)## מזונות ##(5)## דירת הצדדים ##(6)## מכונית הצדדים ##(7)## חשבון הבנק המשותף ##(8)## איזון משאבים ##(9)## כתובה ומזונות האישה ##להלן החלטה בנושא בקשה לתיקון הסכם גירושין:## א. בפני בקשה לעיכוב הליכי פינוי ומימוש משכנתא של דירה ברח' האתרוג 4/15 ברמלה הידועה כגוש 4724 חלקה 5 (להלן: "הדירה"). ביום 18.5.00 התקשר מחלב דיין עם בנק משכן, בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ (להלן: "הבנק") בהסכם הלוואה למימון רכישת הדירה נשוא הבקשה. אותה עת היה גרוש. להבטחת פרעון ההלוואה חתם על שטר משכנתא לפיו שועבדו זכויותיו בדירה לטובת הבנק. משלא עמד בתשלומי החזר הההלוואה, פתח הבנק ביום 29.8.00 בהליכי הוצאה לפועל למימוש המשכנתא. מבקשת 2 הינה גרושתו ומבקשים 1 ו-2 הם ילדיו הקטינים המתגוררים בדירה עם אמם. משנמסרה הודעת פינוי הדירה למבקשת 3, התחייב מחלב דיין להסדיר את חובו כדי למנוע את פינוי הדירה. מחלב דיין לא עמד בהתחייבותו והבנק המשיך בהליכי הפינוי. בפני בקשה לעיכוב הליכי המימוש עד למתן פסק הדין בה"פ 279/02 בה עתרו המבקשים להצהיר כי הם זכאים להירשם כבעלים ו/או מחזיקים כדין בדירה. לטענת המבקשים הדירה הועברה לבעלותם בהסכם גירושין שבין מחלב דיין לגרושתו, ולמשיב 1 (להלן: "הבנק") אין זכות לממש את המשכנתא שניתנה להבטחת פרעון ההלוואה. ב. המבקשים, נסמכים על בקשה בהסכמה אותה הגישו ב-29.1.02 לבית הדין הרבני (נספח ב) ובה עתרו לתיקון הסכם גירושין מיום 14.9.98 שניתן לו תוקף של פסק דין, הסכם בו נקבע לגבי דירה אחרת כי תעבור על שם הילדים ותירשם הערת אזהרה לגבי זכות המדור של האם לכל ימי חייה. הסכם הגירושין התייחס באופן מפורש לדירה ברח' האתרוג 10/13 ברמלה, שאין חולק כי הייתה אז בבעלות המבקשים וזו אינה הדירה המשועבדת לבנק. הדירה המשועבדת נרכשה כשנה וחצי לאחר הסכם הגירושין ותמורתה שולמה מכספי ההלוואה אותה העמיד הבנק לטובת מחלב דיין בלבד. גם אם ייעתר בית הדין הרבני לבקשה לתיקון הסכם הגירושין, התיקון יפעל מכאן ואילך וזכויות המבקשים תהיינה כפופות לזכויות הבנק. ג. בתשובת המבקשים מיום 17.2.02 נטען כי המשיב הגיע להסכם פשרה אשר הופר על ידי הבנק. טענה זו לא נתמכה בראיה כלשהי ולא צורף תצהיר מטעם מחלב דיין שהיה יכול לאשש את הטענה. מסקנתי היא, כי סיכויי המבקשים להצליח בתובענתם אפסיים. בנסיבות אלה, אין צורך לדון במאזן הנוחות. הבקשה נדחית. חוזהגירושיןהסכם גירושין