בקשה לתיקון הערת אזהרה

מונחת לפניי בקשה לתיקון תובענה שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה. התובענה הוגשה בחודש פברואר השנה, וביום 04.05.11, עוד בטרם התקיים דיון בהמרצת הפתיחה, הגיש המבקש בקשה לתיקון כתב התביעה. את אותה בקשה דחיתי ביום 26.08.11, מן הטעם שהמבקש ציין בה עובדות אך לא תמך אותה בתצהיר כמתחייב עלֿֿפי דין. ביום 22.09.11 הגיש המבקש בקשה שנייה לתיקון כתב התביעה, והפעם צירף אליה תצהיר. נטען בה כי התיקון נדרש כדי לקיים ,,דיון ענייני בטענות העובדתיות והמשפטיות העומדות על המדוכה'' (סעיף 7), אולם מתברר כי היא נועדה להוסיף עילות תביעה וסעדים על אלה שתבע המבקש בכתב התביעה שהגיש, ומנגד להסיר עילות וסעדים שנתבעו בה. ובמה דברים אמורים: בתביעתו עתר המבקש למתן פסקֿֿדין שבו - א) יצהיר בית המשפט כי הוא זכאי לרשום הערת אזהרה לזכותו במקרקעין מושא התביעה (להלן: הדירה); ב) יורה בית המשפט למשיב לחתום על כתב התחייבות לרישום משכנתה כדי שהמבקש יוכל לקבל הלוואה מהבנק, וימנה את פרקליטו ככונס נכסים לצורך רישום המשכנתה. בבקשת התיקון ביקש המבקש להסיר את העתירה הראשונה ולמחוק אותה, וזאת, ככל הנראה, לאחר שרשם המקרקעין רשם הערת אזהרה לזכותו בפנקס רישום המקרקעין. עלֿֿכן, הוסיף וציין (סעיף 8 לבקשה), עתירתו לרישום הערת האזהרה מתייתרת. נותרה אפוא העתירה להורות למשיב לחתום על כתב ההתחייבות לרישום המשכנתה. בדֿֿבבד ביקש המבקש להוסיף עילות ועתירות שזכרן לא בא בכתב התביעה, הנסמכות על עובדות שונות לחלוטין מאלה שגולל בו, הגם שהן נובעות מאותו חוזה מכר. ועוד עתר להצהיר בפסקֿֿהדין כי המפרט הטכני ורמת הבנייה של הדירה אשר הוא עתיד לקבל מהמשיב (לאחר שהערת האזהרה נרשמה, כאמור, לזכותו) יהיו זהים לאלה של דירת שכנו, עזרא אליהו. בנימוקי הבקשה תיאר המבקש כיצד פנה למשיב לאחר הגשת כתב התביעה, כדי שיראה לו את הדירה והוא יוכל להיווכח אם אופן בנייתה תואם את חוזה המכר, אולם הלה דחה אותו בלךֿֿושוב. לטענתו, התנהגותו זו של המשיב מעלה חשש בלבו שרמת הבנייה בדירה נמוכה מזו שהתחייב לה לפי החוזה. אם כן, ניצבת לפנינו מערכת של עובדות השונות בתכלית השינוי מאלה שנפרסו לפני בית המשפט בכתב התביעה ושל סעדים שונים לגמרי מהסעדים שנתבעו בו, שהם תולדה של עובדות אחרות. למעשה, אותן עובדות עדיין אינן בידיעת המבקש, שכן אפילו לגרסתו הוא איננו בטוח שסטנדרד הבנייה בדירה אינו כמחויב לפי החוזה, אך בשל חשדו הוא מבקש שבית המשפט יצהיר מהו. כלל הוא כי בית המשפט לא יתיר תיקון כתב תביעה שנועד להוסיף עילות תביעה חדשות, קלֿֿוחומר לא יאפשר תיקון כזה כאשר את העילות החדשות התובע מבקש להציב תחת לב לבו של כתב התביעה, שאותו הוא מבקש למחוק. דומתני כי הואיל והמבקש איננו יודע מאילו חומרים נבנתה הדירה או באיזו רמה, העילות והסעדים שהוא מבקש להוסיף על תביעתו טרם באו לעולם. רק לאחר שתימסר לידיו החזקה בדירה יוכל, במידת הצורך, להגיש תובענה בעילות החדשות הנטענות מפיו. שיקול נוסף לדחיית בקשת התיקון הוא העיתוי שבו הוגשה. המבקש הגיש תביעתו ביום 15.02.11, בפסים של המרצת פתיחה. את הבקשה הנוכחית לתיקון כתב התביעה הגיש ביום 22.09.11, ואילו הדיון בתביעה לגופה נקבע ליום 28.11.11. בנסיבות אלו לא יהיה נכון להורות על התיקון המבוקש, והבקשה נדחית. לאחר שהמבקש יקבל את החזקה בדירה הוא יהיה רשאי, כמובן, להגיש תביעה בעילות החדשות אם ימצא לנכון לעשות כן. הדיון, ככל שהוא נוגע לעתירה להורות למשיב לחתום על כתב ההתחייבות, יתקיים במועדו. בשאלת ההוצאות אדון בסופו של ההליך. הערת אזהרה