בקשה לתיקון כתב תביעה בסדר דין מהיר

1. ביום 20.5.13 הגיש התובע לבית המשפט לתביעות קטנות תביעה נגד הנתבעת ע"ס 33,200 ₪ בגין שימוש ללא תשלום וללא הסכמה בשמו של התובע באתר האינטרנט של הנתבעת . התביעה התבססה במישור המשפטי על הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ועל חוק הגנת הפרטיות . 2. ביום 6.6.13 הגישה הנתבעת כתב הגנה במסגרתו טענה כי לא עלה בידה להסיר את שמו של התובע מהאתר שלה בשל ניתוק הקשר עם האנשים שבנו עבורה את האתר . עוד נטען כי התובע אינו זכאי לפיצוי מכח הוראות שונות בחוק הגנת הפרטיות . 3. ביום 27.10.13 התקיים דיון במעמד הצדדים לאחריו קבע בית המשפט לתביעות קטנות כי בית המשפט לתביעות קטנות אינו מתאים לבירור המחלוקת והורה על העברת הדיון לבית משפט השלום . הובהר באותה החלטה כי שמורה לצדדים זכותם להגיש בקשה לתיקון כתבי טענותיהם ולהיות מיוצגים ע"י עו"ד מטעמם . 4. בעקבות החלטה זו שכר התובע את שירותי בא כוחו והגיש את הבקשה שלפני לתיקון כתב התביעה . במסגרת התיקון התבקשה הגשת כתב תביעה מתוקן ע"ס 85,000 ₪ והוספו עילות מכל חוק עוולות מסחריות . הוסבר כי מטעמי אגרה ויעילות ( סדר דין מהיר ) מעמיד התובע את סכום התביעה כולל על 85,000 ₪ במקום 150,000 ₪. חלק זה של כתב התביעה המתוקן אינו נהיר לי שכן לפי תקנה 214ב לתקנות סד"א תביעה בסדר דין מהיר היא תביעה שסכומה אינו עולה על 75,000 ₪ . 5. הנתבעת , ששכרה אף היא עו"ד מטעמה , מתנגדת לבקשה . נטען כי יש לדחות את הבקשה כיוון שהיא אינה נתמכת בתצהיר , התובא אינו "עוסק אחר" הזכאי לתבוע מכח חוק עוולות מסחריות , הליך הגישור שהתקיים במסגרת ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות הקנה לתובע יתרון דיוני שהביא למקצה שיפורים , בית המשפט לתביעות קטנות לא דן במחלוקת לגופה ותביעת התובע אינה מתאימה לבירור בסדר דין מהיר . 6. כמצוות תקנה 214יג(ג) אני מכריע בבקשה זו על יסוד האמור בבקשה ובתגובה . 7. לאחר ששקלתי טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל , בכפוף להבהרה כי לא ניתן לתובע יותר מ 75,000 ₪ במסגרת תביעה בסדר דין מהיר . 8. הגישה כלפי תיקון כתבי טענות בשלב דיוני מוקדם היא גישה ליברלית . בדרך כלל לא מתירים תיקון שיש בו הוספת עילה חדשה . עם זאת , הגדרת "עילה" לענין בקשה לתיקון כתב תביעה הינה רחבה וכוללת את העסקה או המעשה המובאים לדיון . הגדרה רחבה זו מחייבת לראות את התביעה המתוקנת כתביעה שאינה כוללת עילה חדשה למרות הוספת עילות תביעה מכח חוק עוולות מסחריות . למרות שבית המשפט לתביעות קטנות לא התיימר להכריע בבקשה לתיקון כתב התביעה שטרם הוגשה , החלטתו יצרה ציפייה סבירה אצל התובע לפיה בקשה לתיקון כתב התביעה המוגשת סמוך לאחר העברת התיק לבית משפט השלום , הינה בקשה שצפויה להתקבל כל עוד התיקון המבוקש לא יחרוג מהוראות הדין . 9. השאלה האם לתובע יש עילת תביעה מכח הוראות חוק עוולות מסחריות היא שאלה שיש להכריע בה במסגרת ההליך עצמו ולא במסגרת החלטה זו , אלא אם גלוי וברור כי עילת התביעה החדשה היא חסרת יסוד על פניה . במקרה דנן , אין מחלוקת כי שמו של התובע צויין באתר האינטרנט של הנתבעת כאשר התובע עבד אצל הנתבעת . בשלב זה לא נסתרה הטענה לפיה התובע הפסיק לעבוד אצל הנתבעת ביום 3.5.09 . במצב דברים זה , לא ניתן לשלול את האפשרות להגדיר את התובע כ"עוסק אחר" כהגדרתו בס' 4 לחוק עוולות מסחריות לצורך תביעה זו המתייחסת לשימוש שנעשה בשמו באתר הנתבעת לאחר שהפסיק לעבוד אצל הנתבעת . לכן אין מקום לדחות את הבקשה כיוון שהעילה אותה מבוקש להוסיף במסגרת התיקון היא חסרת יסוד על פניה . 10. בכל הנוגע להליך הגישור , ידוע כי הדברים שנאמרו בו הינם חסויים כלפי בית המשפט . בהתאם , לא ניתן לבסס דחיית בקשה לתיקון כתב תביעה על דברים שנטען כי נאמרו בהליך גישור . 11. באשר להעדרו של תצהיר , אני סבור כי בנסיבות הענין אין בכך כדי למנוע את קבלת הבקשה שכן עובדות הבקשה לתיקון כתב התביעה מבוססות על השתלשלות העניינים בתיק ועל החלטת בית המשפט לתביעות קטנות , שאינם טעונים אימות בתצהיר . 12. גם השאלה האם התביעה המתוקנת מתאימה לדיון בסדר דין מהיר אינה טעונה הכרעה במסגרת בקשה זו , אלא אם ברור וגלוי שהתביעה אינה מתאימה להליך זה . על יסוד החומר המצוי בתיק , לא אוכל לומר כי ברור וגלוי שהתביעה אינה מתאימה להתברר בסדר דין מהיר . על בסיס כתבי הטענות הקיימים , מדובר לכאורה במחלוקת עובדתית ומשפטית פשוטה יחסית שניתן להכריע בה לאחר שמיעת מספר מוגבל של עדים בדיון אחד . 13. על כן , אני מקבל את הבקשה לתיקון כתב התביעה בכפוף להגבלת סכום התביעה ל 75,000 ₪ . לאור נימוקי ההחלטה ותוצאת ההחלטה , מצאתי לנכון שלא לעשות צו להוצאות . אני מורה לתובע להגיש כתב תביעה מתוקן שסכומו אינו עולה על 75,000 ₪ בנוסח טיוטת כתב התביעה שצורפה לבקשה ובצירוף המסמכים שיש לצרף לכתב תביעה בסדר דין מהיר כאמור בפרק ט"ז1 לתקנות סד"א , לא יאוחר מיום 22.1.14 . במעמד הגשת כתב התביעה המתוקן , ישלם התובע הפרשי אגרה כמתחייב . 14. הנתבעת תגיש כתב הגנה מתוקן בצירוף המסמכים הנדרשים תוך 45 ימים ממועד קבלת כתב התביעה המתוקן . לאחר הגשת כתב ההגנה המתוקן ינותב התיק לשמיעה בפני שופט . כתב תביעהסדר דין מהירתיקון כתב תביעהמסמכים