מתי מגישים בג"צ ? | עו"ד רונן פרידמן

##מתי אפשר לעתור לבג"ץ ?## ##באילו מקרים אפשר להגיש בג"צ ?## סעיף 15 (ג) לחוק-יסוד: השפיטה, קובע כי בית המשפט העליון ישב גם כבית משפט גבוה לצדק (בג"צ) ; בשבתו כאמור ידון בענינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר. סעיף 15 (ד) קובע כי מבלי לפגוע בכלליות ההוראות שבסעיף קטן (ג), מוסמך בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק – ## (1) ## לתת צווים על שחרור אנשים שנעצרו או נאסרו שלא כדין; ## (2) ## לתת צווים לרשויות המדינה, לרשויות מקומיות, לפקידיהן ולגופים ולאנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין, ואם נבחרו או נתמנו שלא כדין - להימנע מלפעול; ## (3) ## לתת צווים לבתי משפט, לבתי דין ולגופים ואנשים בעלי סמכויות שיפוטיות או מעין-שיפוטיות על פי דין - למעט בתי משפט שחוק זה דן בהם ולמעט בתי דין דתיים - לדון בענין פלוני או להימנע מלדון או מלהוסיף ולדון בענין פלוני, ולבטל דיון שנתקיים או החלטה שניתנה שלא כדין; ## (4) ## לתת צווים לבתי דין דתיים לדון בענין פלוני לפי סמכותם או להימנע מלדון או מלהוסיף ולדון בענין פלוני שלא לפי סמכותם; ובלבד שלא ייזקק בית המשפט לבקשה לפי פסקה זו אם המבקש לא עורר את שאלת הסמכות בהזדמנות הראשונה שהיתה לו; ואם לא היתה לו הזדמנות סבירה לעורר שאלת הסמכות עד שניתנה החלטה על ידי בית הדין הדתי, רשאי בית המשפט לבטל דיון שנתקיים או החלטה שניתנה על ידי בית הדין הדתי ללא סמכות. ##סמכות בג"צ להוציא צווים נגד ערכאות שיפוט אחרות:## סעיף 15(ד)(3) לחוק יסוד: השפיטה מסייג את סמכותו של בית-המשפט הגבוה לצדק, בכל הנוגע "בבתי משפט שחוק זה דן בהם". עם זאת, בית המשפט הגבוה לצדק מוסמך להוציא צווים גם נגד ערכאות שיפוט אשר חוק יסוד: השפיטה דן בהם, מכוח סעיף 15(ג) לחוק יסוד זה, אך סמכותו לעשות כן מוגבלת למקרים חריגים ונדירים ובהתקיים עילות מצומצמות ביותר שעיקרן חריגה מסמכות או תופעה קיצונית של שרירות בתחום מינהלי טהור. גם במקרים אלו, הדיונים בעתירות יתקיימו רק כאשר אין סעד חילופי בדמות בקשת רשות ערעור במשפט אזרחי או ערעור בזכות על פסק דין סופי במשפט פלילי וכפועל יוצא מכך, התערבותו של בית משפט זה בהליכים משפטיים אזרחיים ופליליים הינה נדירה ביותר. (ראו בג"צ 583/87 הלפרין נ' סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים; בג"צ 11872/05 פדל נ' בית המשפט המחוזי בחיפה; בג"צ 5952/08 פלונית נ' בית המשפט העליון; ראו גם אליעד שרגא ורועי שחר המשפט המנהלי – עילות הסף 332 (2008)). שאלות משפטיותבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)