זכות ההורים לבחור חינוך לילדיהם במשפט האמריקני

בארצות-הברית קבע בית המשפט העליון בהלכה מרכזית כי הפרדה בין תלמידים על פי צבע עורם וגזעם עומדת בסתירה לעקרון השוויון בפני החוק המעוגן בתיקון הארבעה-עשר לחוקה. בפסק הדין, עמד בית המשפט על חובתה של מדינה אשר נטלה על עצמה להעמיד לרשות אזרחיה שירותי חינוך לעשות כן באורח שוויוני מלא (Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483, 493 (1954) (להלן: ענין בראון)), וקבע, בין היתר, כי הפרדת תלמידים מבני גילם אך ורק על סמך צבע עורם או גזעם, יוצרת בתלמידים אלה תחושת נחיתות באשר למעמדם בקהילה, המשפיעה באופן בלתי-הפיך על נפשם ורוחם (שם, בעמ' 494). על כן הורה כי מדיניות שכזו לא תוכל לעמוד, ואין עוד להשלים עם הפרדה בין תלמידים 'לבנים' ו'שחורים' בבתי הספר (ענין בראון, בעמ' 495). יישומה של הלכת בראון והשלכותיה על היבטים שונים הנוגעים לחינוך נידונו על ידי בתי המשפט האמריקניים בערכאות השונות. כך, למשל, נפסלה מדיניות מתן אישורי מעבר בין בתי ספר ציבוריים, אשר הבחינה בין תלמידים על סמך גזעם (Goss v. Board of Education of Knoxville, Tennessee, 373 U.S. 683, 687-688 (1963)), ונאסרה תמיכת רשויות השלטון בבתי ספר פרטיים הנוקטים בהפליה גזעית שנעשתה במקביל לסגירת בתי ספר ציבוריים, המחויבים על פי הלכת בראון לקיים אינטגרציה גזעית, וזאת במטרה לשמר את ההפרדה הגזעית (Griffin v. County School Board of Prince Edward County, 377 U.S. 218, 231-232 (1964)) (על יישום הלכת בראון, והקשיים שבכך, ראו: רבין, בעמ' 286-287; Calvin Massey, American Constitutional Law: Powers and Liberties 659-664 (2005); כן ראו: The Civil Rights Act, 1964, 78 Stat. 241, אשר פרק IV מסמיך את התובע הכללי ליזום תביעות להגנת זכויות חוקתיות במערכת החינוך הציבורית). כן קבע בית המשפט העליון האמריקאי, כי חרף זכות ההורים לחנך את ילדיהם בבית ספר פרטי-ייחודי, וחרף זכותם של בתי ספר פרטיים לנקוט בהבחנה על רקע השתייכות דתית, מנועים גם בתי ספר פרטיים המופעלים על ידי גופים מסחריים, בדומה לבתי ספר ציבוריים, לנקוט במדיניות קבלה המפלה על בסיס גזע (42 U.S.C. §1981, Rev. Stat 1977 (1991); Runyon v. McCrary, 427 U.S. 160, 172 (1976); 15 Am. Jur. 2d Civil Rights § 325 (2010)). כן קבע בית המשפט כי חל איסור על הממשל לתמוך בכסף, או במוצרים ושירותים החיוניים לקיום הלימודים, במוסד חינוכי פרטי הנוקט הפליה גזעית, בניגוד לדין (Norwood v. Harrison, 413 U.S. 455, 464 (1973), וזאת באבחנה מאספקת שירותים ממשלתיים ומוניציפאליים כלליים כגון חשמל, מים או הגנה משטרתית). דיני חינוך