גוש 3864 גדרה

צו המועצות המקומיות מועצות אזוריות ברנר, תיקון התש"ע-2010 , אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות , בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958 במקום פרט )ז( יבוא: ")ז( ברנר בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית ברנר הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ה בטבת התשס"ט )21 בינואר 2009( ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי המועצה האזורית ברנר גושים 4707 ,4705 ,4704 ,3605 ,3598 ,3587 עד 4711 ,4709 עד בשלמותם; גוש 3599 - חלקות 48 ,40 עד 50, וחלק מחלקות 41 ,39 ,34 ,6 כמסומן במפה; גוש 3864 - חלקה 49, וחלק מחלקות 29 עד 38 ,36 ,31 עד 40 כמסומן במפה; גוש 3865 - חלק מחלקות 39 ,38 כמסומן במפה;קרקעותגוש חלקה