גוש 4550 חפץ חיים

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (נחל שורק, תיקון), התשס"ח-2008 1, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות , 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 בפרט (לח) - (1) בהגדרה "מפה", אחרי "והחתום ביד שר הפנים ביום כ"ג בחשון התשס"ז (14 בנובמבר 2006)" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריטים הערוכים בקנה מידה 1:10,000 והחתומים ביד שר הפנים ביום י' בניסן התשס"ח (15 באפריל 2008), ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה האזורית נחל שורק"; (2) מתחת לשם היישוב "בני ראם" בטור א' והשטח המתואר לצדו בטור ב' יבוא: "גני טל גוש5448 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה; גוש5449 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה; גוש5450 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה"; (3) במקום השטח המתואר בטור ב' לצד היישוב "חפץ חיים" יבוא: "גוש4303 - חלק מחלקות 63 ,59 ,57 ,47 כמסומן במפה; גוש 4550 - חלק מחלקות 21 ,20 כמסומן במפה; גוש 4725 - חלק מחלקות 6 ,3 ,2 כמסומן במפה; גוש 4726 - חלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה; גוש 5446 - חלקה 12 וחלק מחלקות 7 עד 13 ,10 עד 18 כמסומן במפה; גוש5447 - חלק מחלקות 3 ,2 כמסומן במפה; גוש5448 - חלקות 7 ,5 ,4 עד 15 ,13 ,12 ,10 עד 18 וחלק מחלקות 14 ,11 ,3 ,2 כמסומן במפה; גוש5449 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה"; (4) במקום השטח המתואר בטור ב' לצד היישוב "יסודות" יבוא: "גוש3914 - פרט לחלק מחלקה 33 כמסומן במפה; גוש3602 - חלק מחלקה 35 כמסומן במפה; גוש3893 - חלק מחלקות 108 ,107 ,3 כמסומן במפה; גוש3894 - חלק מחלקות 35 ,24 ,21 כמסומן במפה; גוש3895 - חלק מחלקות 16 ,5 כמסומן במפה; גוש3908 - חלק מחלקות 69 ,63 ,62 ,59,48 ,1 כמסומן במפה; גוש3909 - חלק מחלקות 68 ,67 ,50 ,38 ,36 ,1 כמסומן במפה; גוש3910 - פרט לחלק מחלקה 35 כמסומן במפה; גוש3911 - חלקה 13 וחלק מחלקה 24 כמסומן במפה; גוש3912 - חלקה 72 וחלק מחלקות 68 ,63 ,49 כמסומן במפה; גוש3913 - חלק מחלקות 38 עד 40 כמסומן במפה; גוש 3915 - חלקות 191 ,189 ,186 ,184 ,182 ,180 ,172 ,170 ,169 עד 195 ,193 עד 368 וחלק מחלקות 178 ,171 ,168 כמסומן במפה; גוש5140 - חלקה 15 וחלק מחלקה 69 כמסומן במפה";קרקעותגוש חלקה