גילוי מסמכים אגודה שיתופית

לפני בקשת התובע ( להלן: "המבקש" ) לחייב את נתבעת 2 ( להלן: "המשיבה" ) להשלים הליכים מקדמיים כולל גילוי מסמכים כללי, המצאת תצהיר גילוי מסמכים מטעם המשיבה לרבות מסמכים ספציפיים ולהשיב בתצהיר ערוך כדין על שאלונים שהועברו למשיבה ע"י המבקש. לטענת המבקש, הוא פנה ביום 30.10.13 למשיבה בדרישה לגילוי מסמכים ספצייפים, בהתאם לתקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מהם כל המסמכים הנוגעים לתובענה ומצויים או היו מצויים ברשותה, או בשליטתה ואותרו על ידה. כן התבקשה לגלות בהתאם לתקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד-1984 האם המסמכים המפורטים במכתב הדרישה נמצאים בשליטתה ובנוסף להשיב על שאלון מיום 30.10.13. המשיבה בתגובתה עותרת לדחיית הבקשה בטענה כי המסמכים והשאלונים המבוקשים, רבים וארוכים, מכבידים וטורדניים, שכן מדובר ב-300 שאלות וב-69 מסמכים ספציפיים. לשיטת המשיבה אין התאמה בין ריבוי השאלות לבין היקפה של המחלוקת העובדתית. לטענת המשיבה ולכן בהתאם לפסיקה שאלון צריך לתרום לפרישת יריעת המחלוקת ואיננו אמצעי להכבדה על בעלי דין ולכן כאשר נוצר הרושם כי שאלון מסויים הנו מכביד ולא רלוונטי, אזי במקרה שכזה הערכאה הדיונית רשאית לפסול אותו. לטענת המשיבה, מדובר בשאלונים ומסמכים שחורגים מכל קנה מידה הגיוני ואינם רלוונטים לניהול התביעה ולכן דין הבקשה להדחות ודין השאלונים והמסמכים להפסל. המבקש טוען כי מתגובת המשיבה עולה כי הנה מפרה ביודעין כהגדרתו צו שיפוטי . לשיטת המבקש בתשובתו מדובר בשאלות רלוונטיות לעניינים ששנויים במחלוקת ונוגעים לעניין הנדון. לשיטת המבקש , גם אם טוענת המשיבה כי שאלה מסויימת איננה רלוונטית עליה להשיב בתשובה כלשהי. דיון: תקנות 112-113 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות") קובעות את סמכותו של בית המשפט להורות על גילוי מסמכים כללי וספציפי, בהתאמה: 112. "בית המשפט או הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין, ליתן צו לפי טופס 10, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר ערוך לפי טופס 11, מה הם המסמכים הנוגעים לענין הנדון המצויים, או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה; בית המשפט או הרשם רשאי לסרב לבקשה או לדחותה לזמן אחר, או ליתן כל צו אחר שייראה לו מתאים, בין דרך כלל ובין לסוגים של מסמכים. 113. בית המשפט או הרשם רשאי בכל עת, בין שניתן צו גילוי מסמכים או הוגש תצהיר על מסמכים ובין אם לאו, ליתן, לפי בקשת בעל דין, צו לפי טופס 12, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר אם מסמך פלוני המפורש באותה בקשה מצוי, או היה מצוי, ברשותו או בשליטתו, ואם אינו מצוי בה — מתי יצא ממנה ומה היה עליו." מטרת הליך גילוי המסמכים נועד לאפשר לבעלי הדין לדעת מראש אילו מסמכים רלוונטיים מצויים בידי היריב בין מסמכים הפועלים לטובתו ובין מסמכים הפועלים לרעתו של בעל הדין, אשר יהיה עליו להסבירם (ע"א 27/91 קבלו נ ק' שמעון, עבודות מתכת בע"מ פ"ד מט (1) 450, 458; א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, תשס"ט), 198 (להלן: "גורן")). הליך זה נועד לגילוי מירבי לצורך חשיפת האמת המשרתת את אינטרס בעלי הדין והציבור כולו. (ראו: גורן, בעמ' 198).ראה האמור ברע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי פ"ד מט (4) 54, 61: "...נקודת המוצא העקרונית הינה עקרון הגילוי. כל אדם חייב למסור כל ראיה. ביסוד עיקרון זה עומד הערך של גילוי האמת. גילוי האמת משרת את אינטרס הצדדים בהבטיחו עשיית משפט. גילוי האמת משרת את אינטרס הציבור, בהבטיחו את "תקינות הפעולה של המערכת החברתית כולה..." ... בעניינה של הבקשה נשוא הדיון, שוכנעתי כי מספר השאלות איננו סביר ולכן אני מורה למבקש לצמצם את מספר השאלות לשאלות רלוונטיות בלבד. לעניין גילוי המסמכים ,אני מורה למשיבה להעביר את המסמכים שברשותה, ככל שהם ברשותה למבקש . בנסיבות העניין אין צו להוצאות. גילוי מסמכיםמסמכיםאגודה שיתופית