גילוי מסמכים בשלב ההוכחות

ישיבה זו נקבעה על מנת לייעל את הדיון לאחר שיוגשו תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. קודם לדיון וכך גם בפתח הדיון, נמצא כי הצדדים חלוקים בשאלת השלמת הליך גילוי מסמכים בניהם וזאת בעיקר ביחס לגילוי המסמכים על ידי התובע. מטרתו של הליך גילוי מסמכים הוא לייעל את הדיון ועל מנת שכל בעל דין לא יופתע מחברו בשלב ההוכחות בהתייחס למסמכים שלא הומצאו לו במסגרת ההליכים המקדמיים, הנוגעים לסכסוך ביניהם. לאחר שעיינתי בבקשת הנתבע וכן בתגובת התובע לעניין השלמות חוזרות ונשנות של גילוי המסמכים, מצאתי כי היה אמנם מחדל חוזר ונשנה מצד התובע, אך לא עד כדי התעלמות בזדון או זלזול בהחלטת בית המשפט באופן קיום ההחלטה והחובה לגילוי מסמכים בהתאם לתקנות. בנסיבות אלו, איני רואה מקום להיעתר לבקשת הנתבע למחיקת גילוי המסמכים, אך בה בשעה, בשל אופן הגשת התצהירים המשלימים ללא נטילת רשות בית המשפט, ובעוד צפוי היה כי יהיו בידי התובע עם הגשת התביעה ולכל המאוחר לאחר ישיבת קדם המשפט, כל המסמכים הרלוונטים לתביעה, אני מחייבת את התובע בהוצאות בסך של 1,500 ₪. עוד יוער, כי לא יהיה בידי התובע להסתמך על מסמכים אחרים שלא גולו במסגרת הליכים המקדמיים, במסגרת הבאת ראיותיו בהתאם לתקנות ועל פי התכלית של ההליכים המקדמיים אשר נועדה בין השאר למנוע הפתעה של בעל הדין האחר במסגרת ישיבת ההוכחות. כך גם אין בתצהיר גילוי מסמכים כדי להתיר לבעל דין להרחיב חזית וטענותיו של הנתבע בנידון יטענו במסגרת ישיבת ההוכחות. מועד ההוכחות נותר בעינו ובו יישמעו כל העדים. גילוי מסמכיםמסמכים