גילוי מסמכים הקלטות

1. בפנינו ערעור על החלטת כב' הרשמת ריכטמן מיום 12.6.13, לפיה "ככל שהתובעת המציאה תצהיר גילוי מסמכים המאשש את הראיות שבדעתה להמציא בשלב הראיות הרי אין לאכוף עליה גילוי במסמכים שאין בדעתה להמציאם". 2. המערערת ביקשה שהמשיבה תגלה את כל המסמכים הרלוונטיים לסכסוך המצויים בידה, לרבות הקלטות ותמלילים, וזאת בשונה מהמסמכים שבכוונתה להשתמש בהם. עוד ביקשה שהמשיבה תצהיר כדין שלאחר חיפוש ובדיקה אין ברשותה מסמכים נוספים, ובהתאם לקבוע כי המשיבה לא תוכל להגיש הקלטות ותמלילים בשלב מאוחר יותר של ההליך. 3. לטענת המשיבה, אין מדובר במקרה חריג המצדיק את התערבות ערכאת הערעור. עוד טענה כי הדרישה לגלות הקלטות ותמלולים היא בבחינת נסיון "דיג" ולא בכדי המערערת לא ציינה באילו שיחות מדובר, מי היו הצדדים לשיחות, מתי בוצעו ובאיזה עניין. עוד נטען כי מאחר שהבקשה לגילוי לא נתמכה בתצהיר, המערערת כשלה להראות שמדובר במסמכים רלוונטיים. 4. בתשובה לטענות המשיבה, המערערת הוסיפה וטענה כי עצם העובדה שהמשיבה עד היום לא נתנה תצהיר בו נאמר במפורש שאין ברשותה הקלטות או תמלולים, היא המעידה יותר מכל על כך שהיא מחזיקה בהם. 5. לאחר שעיינו בטיעוני הצדדים, הגענו למסקנה כי דין הערעור להתקבל. 6. בתצהיר גילוי מסמכים על בעלי הדין לציין מהם המסמכים המצויים בחזקתם או בשליטתם, ככל שיש להם רלוונטיות לפלוגתאות בהליך המתנהל ביניהם (ע"ע (ארצי) 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ - עיזבון המנוחה טלי בלזר אורן ז"ל, 27.1.11; בר"ע (ארצי) 54124-06-12 דיוינסקי - HSBC Private Bank (Suisse) SA, 7.3.13; רע"א 7802/10 עמירם גרופ יזום והשקעות בע"מ נ' קרל אופנת גברים איכותית בע"מ, 15.8.12). על פי הדין, "הגילוי חל הן על 'מסמכים מזיקים' העלולים לפעול לרעת המבקש, הן על 'מסמכים מועילים' שתוכנם עשוי לתמוך בטענות המבקש." (י. עמית "קבילות, סודיות, חסיון ואינטרסים מוגנים בהליכי גילוי במשפט האזרחי - נסיון להשלטת סדר" ספר אורי קיטאי (תשס"ח) 247, 249; זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) 427-428). מששאלת הרלוונטיות היא השאלה שעל פיה תוכרע בקשה לגילוי מסמכים, ממילא השאלה אם בעל הדין עומד לעשות במסמך מסוים שימוש או לא, אינה מהווה שיקול בנושא הגילוי. כלומר, גילוי המסמכים אינו מוגבל רק למסמכים בהם יעשה שימוש על ידי בעל הדין שהצהיר על המסמכים. 7. המסמכים המבוקשים - הקלטות ותמלולים, התבקשו על יסוד המתואר בכתב התביעה, בו הובאו דברים שנאמרו למשיבה על ידי עובדי המערערת, כשהדברים מצויינים כציטוט (ר' למשל סעיפים 13, 18 לכתב התביעה). מסיבה זו, לא היתה מניעה להגיש את הבקשה לגילוי מסמכים ספציפי על יסוד טיעונים משפטיים. 8. זאת ועוד, מאחר שהבקשה מבוססת על תיאורים המופיעים בכתב התביעה, יש בכך להעיד על מידת הרלוונטיות של התמלילים וההקלטות המבוקשים. 9. משהוגשה בקשה לגילוי ספציפי של קלטות או תמלולים, אם אכן אלה קיימים בידי המשיבה, היה עליה לציין זאת בתצהיר מטעמה. אף אם היו ברשותה אך יצאו מחזקתה או שליטתה, היה עליה לציין זאת בתצהיר גילוי מסמכים, לרבות המועד בו יצאו מחזקתה והמקום בו הם נמצאים במועד מתן התצהיר, הכל בנוסח המפורט בטופס 11 בתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. 10. כיוון שהמשיבה לא עשתה כן ולא הצהירה עד היום אם קיימים בידיה תמלילים והקלטות, עליה ליתן תצהיר כדין בעניין זה. 11. העובדה שהמערערת לא ידעה להצביע על מועד בו השיחות התקיימו או פרטים אחרים לגביהן אינה הופכת את הבקשה ל"נסיון דיג". משקיים יסוד סביר להניח כי הציטוטים בכתב התביעה אינם רק פרי זכרונה של המשיבה, ועניין זה לא הוכחש על ידי המשיבה, אין לקבל את הטיעון כי מטרת הבקשה היא רק "נסיון דיג" חסר בסיס, כפי שהמשיבה טענה. 12. נוכח המצב המשפטי כפי שתואר לעיל והנימוקים שהובאו ביחס לבקשה לגילוי הספציפי, אנו סבורים כי התקיימו הנסיבות להתערבות בהחלטת כב' הרשמת, גם אם מדובר בהחלטה שניתנה בעניין דיוני. 13. סוף דבר - הערעור מתקבל. על המשיבה לגלות בתצהיר ערוך כדין מהם המסמכים, על גבי כל מדיה, לרבות הקלטות ותמלולים, הנמצאים ברשותה או שהיו ויצאו מחזקתה, תוך 21 ימים מקבלת פסק דין זה. הוצאות הערעור ישקלו בסוף ההליך, במסגרת קביעת הוצאות ההליך כולו. גילוי מסמכיםמסמכיםהקלטה