גילוי מסמכים לפני הגשת כתב הגנה

לפני בקשת התובעת, ש. אנפה בע"מ, למחיקת כתב הגנתם של הנתבעים, בשל הפרת צו שיפוטי, המורה על השלמת הליכי הגילוי והעיון. 1. הרקע הנדרש התובענה שבכותרת הוגשה בחודש מרץ 2010 על ידי המבקשת ובמרכזה פרויקט הקמת בניין משרדים בעיר חיפה, שהמבקשת ביצעה עבודות גמר שונות במסגרתו. בכתב התביעה שהגישה, בסך 14,000,000 ₪, טענה המבקשת, בין היתר, כי תמורתן של עבודות שונות שביצעה לא שולמו לה. המשיבים הגישו כתב הגנה. כמו כן, הוגש כתב תביעה שכנגד על ידי המשיבה 1. עוד הוגשה בקשה לסילוק על הסף מטעם המשיבה 3, אותה דחיתי ביום 9.10.11. ביום 9.11.11 התקיים קדם משפט ראשון ובמהלכו הודיעה ב"כ המבקשת, כי הוגשה בקשה לתיקון כתב התביעה. בסופו של הדיון קבעתי, כי עד ליום 4.3.12 יודיעו הצדדים האם הם מסכימים לתיקון כתב התביעה וכתב התביעה שכנגד, ואם אינם מסכימים - מהי המחלוקת. כמו כן, הורתי לצדדים להודיע עד למועד האמור, האם יש מחלוקות לגבי גילוי ועיון במסמכים. במהלך הדיון שהתקיים ביום 22.3.12, לאחר קבלת עמדת המשיבים לבקשה לתיקון כתב תביעה, התרתי למבקשת להגיש כתב תביעה מתוקן, אולם זאת בכפוף לתשלום הוצאות. בנוסף, הורתי לצדדים לסיים את הליכי גילוי המסמכים, כדלקמן: "1. הצדדים ישלימו הליכי גילוי מסמכים ושאלונים אך ורק עפ"י הבקשות שהוגשו עד היום בתיק וזאת תוך 30 יום לאחר הגשת כתב הגנה מתוקן. 2. לאחר שיוגש תצהיר גילוי מסמכים כללי שמורה לכל אחד מהצדדים הזכות לבקש גילוי מסמכים ספציפי באחד המסמכים שהופיעו בגילוי המסמכים הכללי. 3. לצדדים שמורה הזכות להגיש בקשה לגילוי מסמכים בלבד לגבי החלק שתוקן בכתב התביעה ולגבי כך בלבד. בכתב התביעה המתוקן יודגשו החלקים המתוקנים. כך גם בכתב ההגנה המתוקן ובקשה נוספת לגילוי מסמכים תתייחס אך ורק לסעיפים המתוקנים בכתבי הטענות.". ביום 26.3.12 הגישה המבקשת "בקשה להבהרת החלטה או לתיקון טעות סופר" של פרוטוקול הדיון מיום 22.3.12, לה נעתרתי באופן שסעיף 2 להחלטתי מאותו הדיון תוקן, כך שתחת האמור לעיל נקבע כך: "לאחר שיוגש תצהיר גילוי מסמכים כללי שמורה לכל אחד מהצדדים הזכות לבקש עיון באחד המסמכים שהופיעו בגילוי המסמכים הכללי." כתב תביעה מתוקן הוגש ביום 29.4.12 וכתב הגנה מתוקן הוגש ביום 17.5.12. ביום 3.7.12 הגישה המבקשת "בקשה למחיקת כתב הגנה מטעם הנתבעים בשל הפרת צו שיפוטי", היא הבקשה שלפני. המבקשת מפרטת בבקשתה, כי פעלה בהתאם להחלטתי מיום 22.3.12 והמציאה לב"כ המשיבים ביום 21.6.12 תצהיר גילוי מסמכים וכן תצהיר מענה על שאלון. אולם, המשיבים טרם המציאו תצהיר גילוי מסמכים. 2. טענות הצדדים המבקשת טוענת, כי המשיבים הפרו את החלטתי מיום 22.3.12, בגדרה נקבע כי על הצדדים להשלים את הליכי גילוי המסמכים והשאלונים בתוך 30 יום ממועד הגשת כתב הגנה מתוקן, היינו עד ליום 17.6.12. המשיבים טוענים, כי כלל לא הפרו את החלטתי מיום 22.3.12. זאת, משום שבהחלטה נקבע, מפורשות, כי "הצדדים ישלימו הליכי גילוי מסמכים ושאלונים אך ורק עפ"י הבקשות שהוגשו עד היום בתיק וזאת תוך 30 יום לאחר הגשת כתב הגנה מתוקן." נטען, כי מאחר שהמבקשת מעולם לא הגישה בקשה לגילוי מסמכים או בקשה למתן תשובות לשאלונים, הרי שביום 22.3.12 כלל לא הייתה תלויה ועומדת כל בקשה מטעם המבקשת לגילוי מסמכים, שהיה על המשיבים להשיב לה. המשיבים טוענים עוד, כי אפילו היה ממש בטענת המבקשת, כי על המשיבים להגיש תצהיר גילוי מסמכים, אזי המועד שנקבע לכך טרם הגיע, שכן אין ספק כי בית המשפט כיוון לכך שההליכים המקדמיים יושלמו 30 יום לאחר הגשת כתב הטענות המתוקן האחרון. לאור זאת, המועד לקיום ההליכים המקדמיים טרם חלף, שכן כתב הטענות המתוקן האחרון הוגש רק ביום 10.7.12. המשיבים מוסיפים וטוענים, כי מאז החלטת בית המשפט מיום 22.3.12 המבקשת כלל לא פנתה למשיבים בבקשה לקבל תצהיר גילוי מסמכים. תחת זאת, פנתה היא לבית המשפט בבקשה להורות על מחיקת כתב ההגנה של המשיבים, זאת כיוון שלא תצהיר גילוי המסמכים הוא המעניין אותה, כי אם הניסיון לפגוע בבירור המחלוקות בין הצדדים לגופן, עקב חששה מתוצאות ההכרעה הצפויה לגוף המחלוקות. נטען, כי הפנייה היחידה של המבקשת למשיבים לגילוי מסמכים הייתה ביום 1.11.10 וכי המבקשת חזרה מפנייתה זמן קצר אחר כך, כשהודיעה לבית המשפט על התנגדותה לקיים הליכים מקדמיים באותה עת, לאור כוונתה להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה. עוד טוענים המשיבים, כי המבקשת היא שהפרה את החלטת בית המשפט מיום 22.3.12, בכך שהגישה כתב הגנה שכנגד מתוקן רק בחלוף 31 יום ממועד קבלת כתב התביעה שכנגד וללא סימון החלקים שתוקנו בו. לבסוף, טוענים המשיבים, כי אפילו הייתה צודקת המבקשת בטענתה, כי המשיבים לא המציאו לה תצהיר גילוי מסמכים, גם אז לא היה בכך כדי להצדיק את מחיקת כתב ההגנה המתוקן, שהיא סנקציה חריפה מדי בנסיבות העניין. במענה לטענות המשיבים טוענת המבקשת, כי הפרשנות המוצעת על ידי המשיבים להחלטתי מיום 22.3.12 הינה בלתי מתקבלת על הדעת, שכן משמעותה הינה כי המשיבים כלל אינם מחויבים להמציא למבקשת תצהיר גילוי מסמכים. נטען, כי כוונת בית המשפט הייתה, כי הליכי הגילוי והעיון יושלמו בהתאם לכתבי הטענות המצויים בתיק, כאשר תשמר לצדדים הזכות לבקש גילוי ועיון, ככל שיהא בכך צורך לאור תיקון כתבי הטענות. המבקשת טוענת עוד, כי טענת המשיבים, לפיה המועד להגשת תצהיר גילוי מסמכים טרם הגיע, שכן מועד זה הינו 30 יום מיום הגשת כתב הטענות המתוקן האחרון, אינה עולה בקנה אחד עם לשון ההחלטה מיום 22.3.12, שם נקבע, מפורשות, כי יש להשלים את הליכי גילוי המסמכים בתוך 30 יום לאחר הגשת כתב הגנה המתוקן. המבקשת מוסיפה וטוענת, כי אין ממש בטענת המשיבים, לפיה היה על המבקשת לפנות אל המשיבים בבקשה לקבלת צו גילוי מסמכים, שכן משקיימת החלטה מיום 22.3.12 להשלמת הליכי גילוי מסמכים תוך 30 יום לאחר הגשת כתב הגנה מתוקן, הרי היא כצו שיפוטי ואין כל צורך בהמצאת דרישה נוספת. מכל מקום, המבקשת אכן הפנתה דרישה כאמור למשיבים עוד ביום 1.11.10, ובניגוד לנטען על ידי המשיבים, המבקשת מעולם לא ויתרה על דרישה כאמור, אלא אך הבהירה כי לשיטתה המועד הנכון והראוי לביצוע הליכי הגילוי והעיון הוא לאחר שבית המשפט ייעתר לבקשתה לתיקון כתב תביעה. לבסוף, טוענת המבקשת, כי אמנם איחרה בהגשת כתב ההגנה לכתב התביעה שכנגד, אולם המדובר באיחור של יום אחד, שאיננו משמעותי. 3. הבקשה למחיקת כתב הגנה אין לי אלא לשוב ולהצר על התנהלות הצדדים בתיק זה, שנראה כי דרכם אינה אצה להם בבירור המחלוקות שביניהם ואף שחלפו כשנתיים וחצי מאז הגשת התובענה, טרם השלימו את ההליכים המקדמיים בתיק זה. כמדומני שהחלטתי מיום 22.3.12 הינה ברורה ואינה משתמעת לשתי פנים. בהתאם להחלטתי, היו אמורים הצדדים לסיים את הליכי הגילוי והעיון וזאת בתוך 30 יום מיום הגשת כתב הגנה מתוקן, בהתאם לבקשות הקיימות שהגישו עד לאותה עת (ובכללן, יצוין, בקשת המבקשת לקבלת תצהיר גילוי מסמכים שנשלחה למשיבים כבר ביום 1.11.10). מובן, כי במסגרת הליכי הגילוי והעיון, אמורים היו הצדדים להמציא תצהיר גילוי מסמכים הדדי ועניין זה עולה מפורשות מהחלטתי. יובהר, כי החלטתי ניתנה על רקע הימשכות ההליכים המקדמיים בתיק זה מעבר לכל פרופורציה, ומתוך רצון להביא לסיומם מבלי שהגשת כתבי הטענות המתוקנים תביא לדיחוי נוסף. על כן, הורתי לצדדים לסיים את הליכי הגילוי והעיון בהתאם לבקשות הקיימות שהגישו עד לאותה עת וזאת בתוך 30 יום מיום הגשת כתב ההגנה המתוקן, תוך שלצדדים נשמרה האפשרות להגיש בקשות נוספות לגילוי מסמכים, ככל שיהיה צורך בכך, בעקבות כתבי הטענות המתוקנים (ובעקבות כך בלבד). משכך, היה על המשיבים להגיש תצהיר גילוי מסמכים זה מכבר ונראה כי הנימוקים המפורטים בתגובתם של המשיבים, על שום מה נמנעו מלעשות כן, הינם בבחינת היתממות לשמה. ראיה לכך, המשיבים לא הגישו תצהיר גילוי מסמכים גם במסגרת 30 הימים שחלפו מהגשת כתב הטענות המתוקן האחרון, שהוא המועד שלשיטתם נקבע להשלמת ההליכים המקדמיים. עם זאת, ולפנים משורת הדין, אניח לטובת המשיבים, כי אכן פירשו שלא נכונה את החלטתי האמורה. לאור זאת, יוגש תצהיר גילוי מסמכים מטעמם בתוך 14 ימים מהיום. לא יוגש תצהיר גילוי מסמכים במועד האמור, ימחק כתב הגנתם. אמנם, לכאורה ההחלטה היא לטובת המבקשת, אולם החלטתי שלא לפסוק הוצאות בגין בקשה זו, שכן המבקשת יכולה הייתה לפנות למשיבים בדרישה להמצאת תצהיר גילוי מסמכים ויתכן כי פנייה כאמור הייתה מייתרת את הגשת הבקשה. בנוסף, המבקשת עצמה אחרה בהגשת כתב ההגנה מבלי ליטול רשות, ובנוסף לא סימנה את הקטעים ששונו בכתב ההגנה כפי שהוריתי לעשות. אני מתרה בצדדים כי בקשות מיותרות נוספות, יחייבו את מגיש בהקשה בהוצאות, ואם לא לטובת הצד שכנגד אז לאוצר המדינה. אין מקום כי בית המשפט ישחית את זמנו על עניינים כגון אלו שניתן היה לפתור בין הצדדים. לאחר המצאת תצהיר גילוי מסמכים ע"י המשיבים יפעלו הצדדים כאמור בהחלטתי מיום 22.3.12. גילוי מסמכיםכתב הגנהמסמכים