גילוי מסמכים מכרז

1. זוהי בקשת התובעת לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים. הבקשה הועברה לתגובת ב"כ הנתבעות המתנגדות לה מכל וכל, ולהלן הכרעתי. 2. במסגרת בקשתה שבנדון, עתרה התובעת לגילוי ועיון במסמכים, כדלקמן: א. מסמכי אגף או"ש וכן מסמכי האגף למשאבי אנוש, הנוגעים למחלקה לאכיפת הגביה, כפי שהונפקו קודם להקמת המחלקה וכן לאחריה, כולל סקרים שנערכו ע"י אגף או"ש, החלטות בקשר למבנה המחלקה המיועדת להקמה, החלטות וסקרים בקשר בקשר למבנה לאחר הקמתה, וכן מבנה המחלקה והתקנים שלה, כפי שהם כיום. ב. מסמכי מכרז 96/2010 לתפקיד "רכז בכיר לאכיפת חניה במחלקה לאכיפת דוחות חניה", והעתקים מהבקשות של כל העובדים שהציעו עצמם במכרז זה. לטענת התובעת, המסמכים כמבוקש בסעיף קטן א' דרושים לה שכן היא "מניחה, ברמת וודאות סבירה", כי קודם להקמת המחלקה לאכיפת דוחות חניה בחודש 8/09 התקיימו דיונים באגפים השונים בעיריה בקשר למבנה המחלקה המיועד, התקנים המוצעים ואיושם. לטענתה, מאחר וברור כי ההחלטות שנתקבלו בדיונים אלה השליכו על הליך המכרז נשוא הליכים אלה, יש להם רלבנטיות לנושאים שבמחלוקת. בכל הנוגע למסמכים כמבוקש בסעיף קטן ב', טוענת התובעת כי אלו דרושים לה על מנת לאשש את טענתה כי במקרה אחר ובמכרז אחר, שקלה העיריה שיקולים אחרים, בהשוואה לשיקולים שהינחו אותה במכרז נשוא התביעה, בו כשלה התובעת. 3. הנתבעות מתנגדות כאמור למבוקש מכמה טעמים מצטברים: לגבי מסמכי המכרז - אין בכתב התביעה אין כל טענה מצד התובעת לפיה "במקרה אחר ובמכרז אחר" שקלה העיריה שיקולים אחרים, בהשוואה לשיקולים שהינחו אותה במכרז נשוא התביעה, הדורשת אישוש. מה גם שלגופם של דברים לא ברור כיצד שיקולים שנשקלו במכרז אחר ובמקרה אחר יכולים לסייע בבירור המחלוקת שבנדון. בכל מקרה מתנגדת הנתבעת לגילוי הצעות המתמודדים באותו מכרז ודיוני הוועדה בעניינם. לגבי המסמכים כאמור בס"ק א' לעיל - טוענת הנתבעת כי מדובר בדרישה כללית המטילה על הנתבעת שלא לצורך נטל בלתי סביר של איתור וחיפוש מסמכים. בכל מקרה, אין במסמכים המבוקשים כדי לקדם את בירור המחלוקת בפלוגתאות כפי שגובשו בתיק זה, ואינם רלוונטים ליריעה העובדתית נשוא המחלוקת בתיק זה. בכל מקרה אגף או"ש לא היה מעורב בהקמת המחלקה לאכיפת הגביה של דוחות החניה. 4. עסקינן בתביעתה של התובעת, אשר שימשה בתפקיד "מנהלת גביה ועיקולים" במחלקת החניה באגף הפיקוח העירוני בנתבעת 1 (להלן - העיריה) ושכרה הוקבל למשרת סגן מנהל מחלקה. בשנת 2009 במסגרת רה-ארגון שבוצע בעיריה, הוקם אגף חדש - האגף לאכיפת הגביה, אשר הורכב מחמש מחלקות ובכלל זה מחלקה שעיסוקה באכיפה וגביה של דוחות חניה. בשנת 2010 פרסמה העיריה מכרזים לאיוש משרות מנהלי מחלקות באגף החדש, ובחודש 10/10 פורסם מכרז 64/2010 הוא המכרז נשוא התביעה (להלן - המכרז) לאיוש משרת מנהל "למחלקה לאכיפת הגביה של דוחות החניה באגף לאכיפת הגביה". התובעת והנתבעת 2 התמודדו על המשרה, בה זכתה הנתבעת 2 ומכאן התביעה שבנדון והבקשה לסעדים זמניים שהוגשה ביחד עימה. לציין, כי הבקשה לסעדים זמניים נמחקה בהסכמת הצדדים ואף הותר לתובעת לתקן את כתב תביעתה על ידי הוספת טענות כמו גם סעדים כספיים. בסופו של יום, עתרה התובעת במסגרת כתב תביעתה המתוקן לקבוע כי היא זכאית לסעד של מינויה לתפקיד מנהלת המחלקה או לסעד של ביטול המכרז מהיסוד, ולסעדים כספיים נוספים. במסגרת טענותיה נשוא כתב התביעה שבנדון, טענה התובעת בין היתר, כי הסיבה היחידה שבעטיה לא מונתה למנהלת המחלקה במשך השנים, היתה העדר תקן למשרת מנהל מחלקה ואולם משהוקמה המחלקה ונפתח התקן למשרת מנהל המחלקה, היה על הנתבעת להעביר את התובעת לתפקיד זה ולא לערוך מכרז בכלל. לשיטתה, ביחידה בה מועסקים 10 עובדים ישנה, להלכה ולמעשה, רק מנהלת אחת (היא התובעת), בין אם כינויה "מנהלת המחלקה" ובין אם "מנהלת גביה ועיקולים". לשיטתה, בעזרת שינוי השם בחרה העיריה לנסות ולעקוף את היעדר החוקיות העולה מתוך התנהלותה בקיום מכרז בעת שהמשרה מאוישת מזה שנים ע"י התובעת. עוד טענה התובעת כי בדיעבד התברר לה שלשון המכרז נוסחה במכוון במעורפל להבדיל מן המכרזים למנהלי המחלקות האחרות באגף החדש במטרה להכשיר את מינויה של הנתבעת מס 2 ולראיה הפנתה לדוגמא למכרז 5/2010 ל"מנהל מחלקה לחשבונות מורכבים ואיתורים באגף הגביה" שם נדרש באופן ספציפי ניסיון קודם "בתחום חיובי הארנונה ומערכת הגביה" במובחן מהמכרז שבנדון בו נדרש ניסיון "במערכת הגביה" ככלל. 5. אי לכך לאור כתבי הטענות המתוקנים שהגישו הצדדים, הוגדרו, במסגרת הדיון מיום 30/10/11 במעמד הצדדים, הפלוגתאות בתיק זה כדלקמן: א. האם כטענת התובעת המוכחשת על ידי הנתבעות - מעת שהתקבל תקן למשרת מנהל מחלקה היה על העיריה להעביר את התובעת לתפקיד זה ולא היה צורך לפרסם מכרז. ב. האם כטענת התובעת המוכחשת על ידי הנתבעות ניסיונה וכישורה של נתבעת 2 אינם עונים על דרישות המשרה. ג. האם כטענת התובעת המוכחשת על ידי הנתבעות נוסח המכרז הינו מעורפל וכפועל יוצא מכך קיים חשש שהמכרז "נתפר" למידותה של הנתבעת 2 . ד. האם כטענת התובעת המוכחשת על ידי העיריה נפלו פגמים בפרוטוקול הוועדה ובדיוניה הן ביחס לבחינת התאמתה של הנתבעת 2 לתפקיד והן ביחס למסקנות הוועדה לגבי התובעת ורישום דבריה. ה. האם כטענת התובעת בנסיבות שנוצרו רוקן תפקידה מתוכן באופן שלמצער אינה מבצעת שעות נוספות, או שמא כטענת הנתבעת לתובעת יש מטלות שאינה מקיימת מטעמיה וכי בכל מקרה שעות נוספות אינן זכות קנויה ומשולמות כנגד ביצוע בפועל. ו. בכפוף לפלוגתאות דלעיל האם כטענת התובעת המוכחשת על ידי העיריה, היא הוטעתה על ידי העיריה, שלא כדין לסבור שהיה מקום לפרסם מכרז וכפועל יוצא מכך נמנע ממנה לתקוף את המכרז מיד עם פרסומו. ז. האם כטענת הנתבעות חל שיהוי משמעותי בכל הנוגע לטענות התובעת כלפי נוסח המכרז ואי העברתה לתפקיד מנהל המחלקה ללא מכרז. ח. האם כטענת העיריה לא נפל כל פגם במכרז או בהחלטת ועדת המכרזים או שיקולה או דרך פעולתה וכי החלטתה סבירה והתקבלה כדין ומשקולים ענייניים. ט. בכפוף לפלוגתאות א' עד ח' לעיל, האם התובעת זכאית לסעדים הממוניים כנתבע על ידה בכתב התביעה ובהודעת הפירוט מיום 22.6.11 ואם כן באיזה סכום. י. בכפוף לפלוגתאות א' עד ח' לעיל, האם התובעת זכאית לסעד של מינויה לתפקיד מנהלת המחלקה או לסעד של ביטול המכרז מהיסוד. כמו כן ובכפוף לפלוגתאות הנ"ל, ניתן צו הדדי לגילוי ועיון כללי במסמכים במסגרתו חויבה העיריה להעמיד לרשות התובעת ובא כוחה את האפשרות לעיין בתיקה האישי של התובעת ולצלם ממנו מסמכים, ואף הובהר שככל שקיימים מסמכים שאינם חלק מתיקה האישי של התובעת, יצורפו אלו לתצהיר גילוי המסמכים מטעם הנתבעות והוא הדין לעניין תצהיר גילוי המסמכים של התובעת אשר אליו יצורפו העתקי המסמכים שגולו. עוד נקבעשככל שלאחר מיצוי הליך גילוי המסמכים ההדדי - יסבור צד שיש לו דרישות לגילוי ספציפי של מסמכים שלא גולו בתצהיר הכללי, יגיש אותו צד בקשה מנומקת לאותו גילוי ספציפי עם העתק במישרין לצד השני, אשר יגיב על המבוקש, ומכאן בקשתה שבנדון של התובעת לגילוי מסמכים ספציפי. 6. לאחר שעיינתי בבקשת התובעת ובתגובת הנתבעות, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להדחות על שני ראשיה, ואבאר. בכל הנוגע למסמכים כמבוקש בסעיף קטן א' לבקשה, הרי שמעבר לכך שמדובר בדרישה גורפת לגילוי כללי של מסמכים שלא הוגדרו ולתקופה בלתי מוגדרת, גם נימוקי הבקשה אינם מצדיקים היענות לה. הטענה לפיה הדיונים באגפים השונים בעיריה בקשר למבנה המחלקה המיועד, התקנים המוצעים ואיושם, השליכו על הליך המכרז נשוא התביעה, לא די בה כדי להופכם למסמכים רלוונטיים לצורך הכרעה במחלוקות בתיק זה. הרלוונטיות של המסמכים לצורך הליך גילוי המסמכים נבחנת על פי מהות הטענות של הצד המבקש את הגילוי הספציפי. אמירה כללית מסוג יש למסמכים השלכה על הליך המכרז, לא די בה כדי לבסס רלוונטיות לעניין ההליך שבנדון. בהעדר טענה קונקרטית של התובעת המתייחסת לכל מסמך מבוקש, אין בידי לקבוע כי מדובר במסמכים שהם רלוונטיים למחלוקות שבין הצדדים בתיק זה. טענתה של התובעת לפיה כלל לא נדרש מכרז למשרת מנהלת המחלקה שבנדון והיה על העיריה להעבירה לתפקיד ללא מכרז, אינה מצדיקה עיון במכלול המסמכים שהתבקשו בסעיף זה אך מן הטעם שיש להם "השלכה" על המכרז, והלכה למעשה המדובר במעין "דיג" של ראיות, אותו אין להתיר במסגרת הליך של גילוי מסמכים ספציפי. בכל הנוגע למסמכים כמבוקש בסעיף קטן ב' לבקשה, הרי שלעניין זה הגדירה התובעת את הטענה בעטיה מבוקש העיון או בלשונה של התובעת, מסמכים אלו דרושים לה "על מנת לאשש את טענתה כי במקרה אחר ובמכרז אחר, שקלה העיריה שיקולים אחרים, בהשוואה לשיקולים שהינחו אותה במכרז בו כשלה התובעת". דא עקא, שטענה כאמור לא נטענה על ידי התובעת במסגרת כתב תביעתה, לרבות לא כתב התביעה המתוקן. יתרה מכך, גם הטענה לכשעצמה הינה סתומה ולא ברורה שכן לא ברור לאילו שיקולים מכוונת התובעת, לא במכרז שגילויו מבוקש ולא במכרז נשוא התביעה, ואף לא ברור מה הקשר בין מכרז לתפקיד "רכז בכיר לאכיפת חניה" במחלקה לאכיפת דוחות חניה, לבין תפקיד מנהל מחלקה באגף שבנדון. בנסיבות אלו, אין בידי לקבוע כי מדובר במסמכים רלוונטיים להליך שבנדון וכל זאת אף מבלי להידרש לזכותם של צדדים שלישיים שהתמודדו באותו מכרז לתפקיד "רכז בכיר לאכיפת חניה", כי הצעותיהם ושיקולי ועדת המכרזים בעניינם ייחשפו בהליך שבו הם אינם צד. 7. סיכומם של דברים. אשר על כן ולאור כל המבואר לעיל, בקשתה זו של התובעת לגילוי מסמכים ספציפיים - נדחית. הוצאותיה יילקחו בחשבון במסגרת פסק הדין הסופי בתיק. 8. משכך הם פני הדברים ובהמשך להחלטתי הנ"ל מיום 30/10/11 ניתנות ההוראות שלהלן בקשר עם הגשת העדויות בתיק. 9. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים אליהם יצרפו את כל המסמכים שבכוונתם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי הצד המגיש אותם. 10. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיה זה: התובעת בתוך 45 יום מקבלת החלטה זו. הנתבעות תוך 45 ימים מיום קבלת תצהירי התובעת לא הוגשו תצהירי התובעת במועד, תמחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991. לא הוגשו תצהירי הנתבעות במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב"כ הנתבעות להביא ראיות. 11. על המצהירים יהא להתיצב לחקירה על תצהיריהם במועד שיקבע להוכחות. 12. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בה"ד, במועד הגשת תצהיריו, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בה"ד במועד שיקבע כאמור. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר וכן בתמצית תובהר מהות העדות בה מדובר. 13. התיק יובא לעיוני ביום 21/2/12 לבדיקת הגשת תצהירי התובעת וקביעת מועד להוכחות בכפוף לכך. גילוי מסמכיםמכרזמסמכים