גילוי מסמכים משלים

1. בפניי בקשה מטעם הנתבעים (להלן: "המבקשים") ליתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים וכן ליתן צו המורה לתובע (להלן: "המשיב") להשיב על השאלון שהופנה אליו מטעם הנתבעים ואשר לא נענה ו/או נענה באופן חלקי. 2. באשר לבקשה למתן צו לגילוי במסמכים ספציפיים - סע' 11 לבקשה: א) בסע' 2.1 לתצהיר גילוי מסמכים ספציפיים מטעם המשיב - נספח ב' לבקשה (להלן: "תצהיר המשיב"), מציין המשיב כי; "לא הוגשה נגדי כל תלונה במשטרת ישראל פרט להודעת הנשים נשוא כתב האישום שאינן רלוונטיות להליך". הודעות הנשים נשוא כתב האישום, קשורות באופן ישיר לנושא הכתבה - נשוא התובענה דנן, ועל כן הן בהחלט רלוונטיות להליך. על המשיב להמציא את התלונות בתצהיר משלים. ב) בסע' 2.2 לתצהיר המשיב מציין הוא כי; "מסמכים מתיק החקירה לרבות הודעות, מזכרים ודו"חות שברשותי אינם רלוונטיים לתביעה. בנוסף, מצויים עליהם רישומים שונים שנעשו במסגרת הטיפול המשפטי בי ועל כן חל עליהם חיסיון עו"ד לקוח על פי הדין". המבקשים בסע' 6 בתשובתם לתגובת המשיב טוענים כי אין ממש בטענת המשיב בתצהירו, וכי ברישומים המוזכרים אין כדי להפוך מסמכים אלה למסמכים שחל עליהם חיסיון עו"ד לקוח. המסמכים הקשורים בחקירת משטרת ישראל בעניין התלונות שהוגשו נגד המשיב ואשר דווחו בכתבה נשוא התביעה הינם רלוונטיים למחלוקת נשוא התובענה. לפיכך; יש להמציא מסמכים אלו למבקשים. רישומים בכתב יד שלגביהם נטען כי קיים חיסיון עו"ד-לקוח ניתן "להשחיר" על גבי המסמכים. ג) בסע' 2.3 לתצהיר המשיב, מפנה הוא לסע' 2.1; דהיינו; לסע' בו הוא מצהיר כי לא הוגשה נגדו כל תלונה במשטרת ישראל פרט להודעות הנשים נשוא התביעה דנן. לפיכך, לא נדרש גילוי בעניין זה. ד) באשר למבוקש בסעיפים 11 ד, ו-11 ה לבקשה; מצאתי כי מסמכים אלו רלוונטיים ועשויים לשפוך אור על השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים- באשר לשמו הטוב של המשיב, ולפיכך, אני מורה למשיב לגלותם בתצהיר משלים. ה) באשר למבוקש בסע' 11ו לבקשה - לאור הצהרת המשיב בסע' 2.1 לתצהירו, מצאתי כי המסמך הרלוונטי בענייננו הוא; כתב האישום שדווח בכתבה נשוא התביעה דנן, אשר ככל הנראה כבר הומצא למבקשים. ו) באשר למבוקש בסעיפים 11ז ו-11ח לבקשה; המסמכים הרלוונטיים לענייננו הינם; פרוטוקולים ו/או בקשות ו/או החלטות ו/או פסקי דין שניתנו במסגרת ההליך הפלילי שנוהל נגד המשיב ואשר דווח בכתבה נשוא התביעה; על המשיב להמציאם למבקשים בתצהיר משלים. ז) בנוגע למבוקש בסעיפים 11ט, ו-11י לבקשה; ניתן מענה כנדרש במסגרת תצהיר גילוי מסמכים ספציפי מטעם המשיב. 3. באשר לבקשה להוסיף ולהשיב לשאלון - סע' 31 לבקשה: א) באשר לשאלות 10-13: מקובלת עלי עמדת ב"כ המבקשים ולפיה; סוגיית שמו הטוב של המשיב, שאלות בדבר אמינות המשיב, היותו בעל מוניטין ואדם שעברו הוא כביכול ללא רבב (כפי שהמשיב מציג עצמו בכתב התביעה) - עומדים במחלוקת ובלב העניין, ומהווים כולם פלוגתא במשפט; השאלות הינן רלוונטיות ועל המשיב להשיב עליהן בתצהיר משלים. ב) באשר לשאלות 15-17; מצאתי כי ניתן מענה; המשיב ציין כי עניינים אלו לא בידיעתו; לפיכך, אין טעם בחיוב המשיב במענה נוסף. ג) באשר לשאלות 18-19; בשים לב שאלות השנויות בחלוקת בין הצדדים, אני סבורה כי שאלות אלו, אשר לא נענו כנדרש, קשורות לתובענה שבפני, ואני מורה למשיב לענות עליהן בתצהיר משלים. 4. לסיכום א) תצהיר משלים של גילוי מסמכים ספציפיים בנוגע למבוקש בסעיפים 11ב, 11ד, 11ה ו-11ז לבקשה; וכן; תצהיר משלים של מענה לשאלון בנוגע לשאלות 10-13 ו-18-19 יימסר לב"כ המבקשים תוך 15 יום מיום קבלת החלטה זו. ב) המשיב יישא בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ +מע"מ. ג)גילוי מסמכיםמסמכים