גילוי מסמכים סודות מסחריים

1. זוהי בקשה למתן צו לגילוי סמכים ספציפיים. 2. התנגדות המשיבים לגילוי המסמכים מבוססת על העדר רלבנטיות, ניסוח גורף וכוללני, הכבדה וגילוי סודות מסחריים שאין לגלותם. 3. צו לגילוי מסמכים ספציפי מוסדר בתקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סד"א") וזו לשונה: "בית המשפט או הרשם רשאי בכל עת, בין שניתן צו גילוי מסמכים או הוגש תצהיר על מסמכים ובין אם לאו, ליתן, לפי בקשת בעל דין, צו לפי טופס 12, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר אם מסמך פלוני המפורש באותה בקשה מצוי, או היה מצוי, ברשותו או בשליטתו, ואם אינו מצוי בה- מתי יצא ממנה ומה היה עליו". 4. הליכי הגילוי והעיון במסמכים מבוססים על העיקרון לפיו החתירה לגילוי האמת היא העומדת בבסיס ההליך המשפטי וכי הליך זה ראוי שיתקיים "בקלפים גלויים" [רע"א 7114/05 מדינת ישראל נ' חיזי (11.12.07)]. 5. נקודת המוצא היא גילוי מרבי, שכן ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת [אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 194 (2007)]. בהליך גילוי המסמכים יש כדי לשרת מטרות דיוניות נוספות, הן בנוגע לחסכון בזמן שיפוטי והן בנוגע לקבלת נתונים שיאפשרו לצד להוכיח את טענותיו. 6. עם זאת, תקנה 120(ב) לתקנות סד"א קובעת כי לא יינתן צו לגילוי מסמכים או עיון בהם אלא אם כן בית המשפט "היה סבור שיש בכך צורך כדי לאפשר דיון הוגן". מכאן עולה כי בית המשפט לא ייעתר לבקשה לגלות מסמכים שאינם נוגעים לשאלה הנדונה ועל מבקש הגילוי לשכנע את בית המשפט כי לכאורה קיימת זיקה ישירה בין המסמכים לבין העניין שבפניו [רע"א 2534/02 שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נו (5) 196 (2002)]. לפיכך, התנאי הראשוני שיש לבחון את התקיימותו הוא חיוניות המסמכים המבוקשים לבירור התביעה, ומידת הרלוונטיות שלהם לעובדות הנטענות בה. מנגד, יש לבחון גם האם הבקשה היא בלתי סבירה ועלולה להכביד על בעלי הדין יתר על המידה [רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ, (15.10.08)], או אז תהא הנטיה שלא להיעתר למבוקש. הליכי גילוי מסמכים אינם יכולים להפוך ל"מסע דיג". על כן, לא יינתן צו גילוי אם ברור כי הגילוי לא יועיל למבקש [ע"א 41/49 כיאט נ' כיאט, פ"ד ג (1) 113 (1950)]. 7. בהליך גילוי מסמכים ספציפי מועלים לעתים סייגים כגון חיסיון או נושא סודות מסחריים. באשר לקיומם של סודות מסחריים במסמכים, אחת הטענות המועלות על ידי המשיבים בענייננו, הרי קיומם של אלה עשוי להגביל את זכות העיון במסמכים או את הזכות לקבל תשובות לשאלון, וכפי שקובעות הוראות סעיף 23 לחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט - 1999: "א) בית המשפט רשאי, מיוזמתו או על פי בקשה, לתת צו להבטיח כי סוד מסחרי של בעל דין או של אדם אחר שהתגלה בהליך משפטי לא יפורסם. (ב) בית המשפט רשאי, לבקשת אדם, לתת צו בהליך משפטי, בדבר דרכי הגשת ראיות שיש בהן סוד מסחרי. (ג) בהליך משפטי בענין אזרחי, רשאי בית המשפט, לבקשת אדם, לתת צו בדבר אי גילוי ראיות שיש בהן סוד מסחרי, ובלבד שראה כי הענין שיש באי גילוי הראיה עדיף מן הצורך לגלות את הראיה לשם עשיית צדק, וכי במתן הצו לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) אין כדי להגן על הסוד המסחרי". 8. זכות העיון יכולה, אפוא, לסגת מפני הזכות להגן על סודות מסחריים מפני גילויים, כשבית המשפט מתבקש לאזן את האינטרסים השונים. לעתים, גילוי הסוד המסחרי הוא הכרחי ובלתי נמנע, להבטחת מטרת העיון במסמכים, אך גם במקרה זה על בית המשפט לצמצם ככל הניתן פגיעה זו. על בית המשפט לבחון גם אם הונחה תשתית ראייתית מינימלית לטענות הצד המבקש את העיון, והאם אין ביכולתו להסתפק בראיות חלופיות [ר' רע"א 918/02 ויטלזון נ' פנטאקום, פ"ד נו (4) 865, 870 (2002); רע"א 3638/03 ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ נ' כמיפרו-ישראל בע"מ, פ"ד נח (1) 97, 100-101 (2003)]. 9. ההכרעה בעניין גילוי המסמכים הספציפיים תתקבל, אפוא על יסוד העקרונות המנויים לעיל. הועברו לעיון בית המשפט קלסרים ובהם המסמכים שגילויים התבקש. 10. קבוצות המסמכים השונים שמתבקש גילויים ייסקרו עכשיו לגופן. 11. סעיף 3(ג) לדרישת הגילוי - המשיבה הסכימה לגלות את המסמך המבוקש (בקשה ששלחה המשיבה 1 (להלן: "המחדש") לחברת סאבי (להלן: "סאבי") לקבל הצעת מחיר לפרוייקט כרמיאל). אני מורה, אפוא, על גילוי המסמך. 12. סעיף 3(ד) לדרישת הגילוי - כל הבקשות להצעת מחיר ששלחה המחדש לסאבי - המחדש הסכימה לגלות רק את הבקשה להצעת מחיר בנוגע לפרוייקט כרמיאל (נשוא הסעיף הקודם). לדבריה, הדרישה כוללנית מאד ולא פורטה רלבנטיות של הגשת הצעות מחיר המאוחרות לתובענה עצמה. כמו כן, ביקשה את הגנת הסוד המסחרי מחשש לחשוף רשימת לקוחות ורשימת פרוייקטים בעבודה, וזאת מחשש לגניבת לקוחות. המבקשת (להלן: "סיניבר") טענה כי התביעה עוסקת בהפרת הסכם ובגרם הפרת הסכם שבין המחדש וסאבי, ובגניבת סודות מסחריים הנמצאים בבעלות סיניבר ולכן יש הכרח בגילוי המסמכים הנ"ל. התביעה הוגשה לאחר שסאבי הודיעה לסיניבר על ביטול ההסכם עימה. כמו כן, שיתפו סאבי והמחדש פעולה ביחס למכרז בנוגע לפרוייקט כרמיאל. עילת התביעה נולדה, אפוא, ביחס לאירועים שהתרחשו עובר להגשתה, ובאלה יש להתמקד. מערכת היחסים הנוכחית בין סאבי לבין המחדש, לרבות הצעות מחיר שנתבקשו הועברו, וכיוצא בזה, איננה נראית רלבנטית, במיוחד שעה שהדרישה היא כוללנית ואיננה מתייחסת למסמכים ספציפיים. אם לא נאמר כך, צפויים להתבקש עוד ועוד מסמכים לגבי המשך ההתנהלות בין סאבי לבין המחדש. נראה, אפוא, כי הבקשה החורגת מפרוייקט כרמיאל, העומד בבסיס התביעה אינה אלא "מסע דיג". מקובל עלי גם כי חשיפת המסמכים המבוקשים פוגעת בסודות מסחריים כגון שמות לקוחות ורשימת פרוייקטים בעבודה, ואין הצדקה לאור האמור לעיל לאפשר את גילויים. לפיכך, הדרישה נדחית. 13. סעיף 3(ו) לדרישת הגילוי - כל יתר ההתכתבויות של המחדש מול סאבי - אף כאן מדובר בדרישה כללית וגורפת שאישורה יחשוף את כל מערכת היחסים שבין סאבי לבין המחדש בבחינת "מסע דיג", ואין להתירה, ויפים לעניין זה הדברים שנכתבו בסעיף הקודם לעיל. בבחינת יוצא מהכלל יש להורות על גילוי כל התכתובות הנוגעות לפרוייקט כרמיאל והמחדש מסכימה לכך. תכתובות אלה יגולו תוך הטלת חסיון על התחשיבים ועל הצעות המחיר באופן שיושחרו במסמכים אלה הסכומים הנקובים בהם, על מנת למנוע חשיפת שיטת התחשיב של המחדש להצעות בפרוייקטים, שהינם סודות מסחריים, מה גם, שאינני רואה רלבנטיות למחירים כשלעצמם. 14. סעיף 3(י) לדרישת הגילוי - כל ההזמנות ששלחה המחדש לסאבי. אף בעניין זה יפים הדברים שנכתבו בסעיפים הקודמים. יש להורות על גילוי ההזמנות שנשלחו על ידי המחדש לסאבי בנוגע לפרוייקט כרמיאל בלבד, תוך הטלת חסיון על מחירי ההזמנות והצעות המחיר, באופן שיושחרו המחירים במסמכים אלה. 15. סעיף 3(יא) לדרישת הגילוי - כרטסת הנהלת חשבונות של סאבי אצל המחדש (תעודות משלוח, תשלומים, חשבוניות וקבלות, הזמנות עבודה, הצעות מחיר וכד') - סיניבר עירבה בבקשה זו בין מסמכי הנהלת חשבונות לבין מסמכים שנתבקשו בסעיפים קודמים, כגון הצעות מחיר, ואינם קשורים להנהלת חשבונות. מכל מקום, לא מצאתי כל הצדקה לגילוי כרטסת הנהלת החשבונות המבוקשת. עיקר תביעתה הכספית של סיניבר נגד המחדש הינה בגין פיצוי בשל גרם הפרת חוזה וגניבת סודות מקצועיים שביצעו המחדש והמשיב 2 (להלן: "קותי"), כאשר הפיצוי מחושב על בסיס הרווח הגולמי הממוצע בשנה השנתי של סיניבר. להוכחת סכום הפיצוי אין, אפוא, כל צורך בנתונים כספיים של עסקי המחדש מול סאבי. רכיב הפיצוי השני בתביעה הינו בגין פגיעה במוניטין של סיניבר, ואף בעניין זה אין כל צורך בהנהלת החשבונות בין סיניבר וסאבי כאמור לעיל. לפיכך נדחית הבקשה בעניין זה. 16. סעיף 3(יד) לדרישת הגילוי - כל יתר השרטוטים שהועברו בין סאבי והמחדש במהלך תקופת עבודתם - אף לעניין זה יפים הדברים שנכתבו בסעיפים הקודמים. אציין גם, כי סיניבר טוענת בתביעתה כי קיים "סטנדרד סיניבר" המהווה סוד טכנולוגי או סוד מסחרי, אך בשלב זה קיים קושי ראייתי לגבי טענה זו, כאשר כתב התביעה אינו כולל פירוט של אותו סטנדרד נטען, וממילא יש קושי לעמוד על היותו סוד מסחרי או טכנולוגי. מהטעמים דלעיל אין מקום לחשיפת שרטוטים כלשהם, למעט אלה שהועברו בין סאבי לבין המחדש בהקשר של פרוייקט כרמיאל, וכך אני מורה. 17. סעיף 3(יז) לדרישת הגילוי - תעודות משלוח לציוד של סאבי שנשלחו למחדש - סיניבר לא פירטה מהי הרלבנטיות של תעודות משלוח אלה. אף כאן הדרישה כוללת וגורפת, והיא נדחית. 18. סעיף 3(יט) לדרישת הגילוי - עלויות הציוד שסופק על ידי המחדש (ציוד סאבי) בפרוייקט כרמיאל - אף כאן לא פורטה הרלבנטיות של מסמכים אלה, למעט הטענה כי מדובר בתביעה כספית "בה ייאלצו הצדדים להציג את חשבונותיהם ולרבות העלויות העומדות בבסיס ההתקשרויות כדי להבהיר את עמדותיהם". כבר הבהרתי כי היות התביעה הכספית, איננה מחייבת את המחדש להציג את חשבונותיה, בהעדר רלבנטיות לרכיבי הפיצוי הנתבעים, וכך גם אין תועלת או רלבנטיות בהצגת עלויות הציוד שסופק על ידי המחדש לפרוייקט כרמיאל. בנוסף, מקובל עלי כי מדובר בסוד מסחרי, שנוכח האמור לעיל אין מקום לאפשר גילויו. 19. סעיף 3(כה) לדרישת הגילוי - פירוט כל הצעות המחיר שנשלחו על ידי המחדש לציוד של סאבי עד היום - סיניבר הבהירה כי מסמכים אלה נדרשים מאותם טעמים בשלהם נדרשת חשיפת הנהלת החשבונות של המחדש מול סאבי. מאותם טעמים בשלהם נדחתה הבקשה בעניין גילוי מסמכי הנהלת החשבונות נדחית גם בקשה זו, כשאוסיף כי חשיפת הצעות המחיר כרוכה גם בחשיפת סודות מסחריים, טעם נוסף בשלו אין מקום לאפשר גילוי המסמכים הנ"ל במסגרת האיזונים הכלליים, שנזכרו קודם לכן. 20. סעיף 4(א) לדרישת הגילוי - גילוי הסכם התקשרות/עבודה בין קותי לבין המחדש - לא פורטה רלבנטיות המסמך המבוקש. עיון בהסכם אינו מגלה צורך בגילויו. המחדש תגלה את מועד עריכת ההסכם ומועד תחילת העסקת קותי על ידי המחדש, כנקוב בהסכם. 21. סעיף 4(ג) לדרישת הגילוי - גילוי כל ההתכתבויות בין קותי לבין סאבי - האמור בסעיף 13 לעיל יחול גם לגבי בקשה זו. 22. סעיף 14(ד) לדרישת הגילוי - כל ההתכתבויות בין קותי לפרטים, חברות ורשויות, בארץ ובחו"ל, שעבדו בתקופת עבודתו בסיניבר ואינן עובדות כיום עם סיניבר, ו/או פרטים, חברות חברות ורשויות הממשיכות לעבוד עם סיניבר גם היום, בארץ ובחו"ל - בתביעה נטען כי קותי פנה ללקוחות וספקים של סיניבר על מנת "לחטוף" אותם תוך ניצול הידע שרכש במהלך עבודתו בסיניבר. לא מצאתי כי יש באמור לעיל כדי להקים לסיניבר עילת תביעה נגד קותי בבית משפט זה. עוד נטען כי קותי פנה ללקוחות ולספקים לאחר סיום עבודתו בסיניבר תוך שהוא מציג עצמו כאילו הוא עדיין עובד סיניבר, ובהקשר זה על קותי לגלות כל מסמך שבו הציג עצמו כעובד סיניבר כאמור לעיל. 23. אשר על כן, הבקשה מתקבלת באופן חלקי כאמור לעיל. גילוי המסמכים ייעשה באופן שתוך 21 יום (ימי הפגרה נמנים) יוגש תצהיר גילוי מסמכים משלים, שיפרט את המסמכים שהמחדש חוייבה בגילויים, כשלתצהיר יצורפו העתקי המסמכים הנזכרים בו (למעט הסכם ההעסקה שיש רק לגלותו בציון תאריך ההסכם ומועד תחילת העסקת קותי על ידי המחדש). לאור דחיית עיקר הבקשה, תשלם המבקשת למשיבים הוצאותיהם בסך 2,000 ₪. 24. ק.מ. נקבע ליום 8.12.12 שעה 9:00. ככל שניתן צו פירוק נגד המבקשת או מונה מפרק זמני, והיא אינה מצויה עוד בהליך הקפאה, יש להעביר לצד שכנגד ולבית המשפט עד 7 ימים לפני מועד הדיון שנקבע לעיל, אישור בית משפט של פירוק להמשך ההליכים בתיק זה (יצויין כי אישור זה אינו דומה לאישור שניתן במסגרת הקפאת ההליכים נגד המבקשת, שכן יש שוני בסטטוס החברה בשני מצבים אלה). גילוי מסמכיםמסמכיםסוד מסחרי