גילוי מסמכים ספציפי בכל עת

בפניי בקשה מטעם הנתבעים (להלן: "המבקשים") לעשות שימוש בסמכותי מכוח תקנות 113,117 ו-143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקסד"א") ולהורות לתובעת (להלן: "המשיבה") לגלות ולהעביר למבקשים את כל התכתובות והמסמכים הרלוונטיים הנוגעים לדו"חות הכספיים שהוגשו לרשויות המס בארה"ב ע"י גב' שרה צנזור ובני משפחתה בשנים הרלוונטיות לתביעה (החל משנת 1997 ואילך). המבקשים פנו למשיבה ביום 16.1.05 בבקשה להעברת המסמכים המפורטים לעיל לידיהם (העתק מכתב הדרישה צורף כנספח א' לבקשה). המשיבה לא ענתה לפנייה זו. המשיבה מתנגדת לבקשה הואיל ולטענתה, המבקשים איחרו את המועד להגשתה. דיון תקנה 120 (א) לתקסד"א קובעת: "בעל דין לא יהא רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם לתת צו למסירת שאלון או לגילוי מסמכים, אלא אם כן פנה לבעל דינו, תוך שלושים ימים מיום המצאת כתב ההגנה האחרון או כתב התשובה, לפי המאוחר יותר, בבקשה בכתב להשיב בתצהיר על השאלון או לגלות בתצהיר את המסמכים ולבעל הדין לא נענה לבקשה תוך שלושים ימים מהיום שנמסר לו כתב הבקשה". לטענת המשיבה לאור הוראה זו, איחרו המבקשים את המועד להגשת הבקשה היות וכתב ההגנה האחרון הוגש לביהמ"ש ביום 1.6.04 ואילו פניית המבקשים נעשתה לראשונה רק ביום 16.1.05. המבקשים טוענים מנגד, כי תקנה 120 אינה חלה במקרה דנן הואיל ובקשת המבקשים הינה לגילוי מסמך ספציפי (לפי תקנות 113 ו-117), ואילו תקנה 120 מתייחסת אך לגילוי מסמכים כללי. המבקשים מסתמכים על תקנה 113 לתקסד"א לפיה בימ"ש רשאי בכל עת להורות על גילוי מסמך פלוני: "113. צו גילוי מסמך פלוני בית המשפט או הרשם רשאי בכל עת, בין שניתן צו גילוי מסמכים או הוגש תצהיר על מסמכים ובין אם לאו, ליתן, לפי בקשת בעל דין, צו לפי טופס 12, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר אם מסמך פלוני המפורש באותה בקשה מצוי, או היה מצוי, ברשותו או בשליטתו, ואם אינו מצוי בה - מתי יצא ממנה ומה היה עליו." סוגית היחס בין תקנה 113 לתקנה 120 לתקסד"א הובהרה ברע"א 2362/90, הלבור תעשיות בע"מ נ' עזרא מיליקובסקי, פ"ד מד(4) 285 ,עמ' 287-288: "נעלה מספק הוא שתקנה 113 ותקנה 120, כקודמותיהן, דנות בשתי סוגיות שונות המשלימות זו את זו: תקנה 113 קובעת את מסגרת הזמן הכללית שבגדרה רשאי בית המשפט ליתן צו לגילוי "מסמך פלוני" ("בכל עת") ואילו תקנה 120 (שחלה, לפי לשונה גם על תקנה 112), קובעת את אופן השימוש בשיקול הדעת ("רשאי הוא לסרב לבקשת רשות למסור שאלון או לגלות מסמכים"); בעוד שתקנה 113 מופנית לבית המשפט הרי האיסור לסטות מסדר זמנים הקבוע בתקנה 120 מופנה בעיקרו לבעל הדין, שלא יהא רשאי לבקש צו לגילוי מסמכים מחוץ לסדר הזמנים האמור והשימוש בשיקול דעתו של בית המשפט לפי פסקה (ב) הוא תוצאה נגזרת מההגבלה החלה על בעל הדין... אכן פועל יוצא מהאמור לעיל הוא שמוסמך בית המשפט (בלי שתהיה הזכות לבעל הדין לבקש) להיזקק לבקשה לצו לגילוי מסמכים, כלליים או מיוחדים, גם לאחר שחלפו התקופות הנזכרות בתקנה 120 ללא בקשה להארכת מועד לפי תקנה 528, אך רשאי הוא גם לסרב לבקשה כזו, כאמור בתקנה האמורה." לאור האמור, תקנה 120 לתקסד"א חלה גם לעניין גילוי מסמך ספציפי אך יחד עם זאת, ביהמ"ש רשאי להורות על צו לגילוי מסמך ספציפי, גם לאחר שחלפו התקופות הנזכרות בתקנה 120, ללא בקשה להארכת מועד לפי תקנה 528. בענייננו, טרם הסתיימו ההליכים המקדמיים בתיק ואף לא נקבעו מועדי ההוכחות, איני סבורה כי יש מקום לסרב לבקשת גילוי המסמכים הספציפי. שוכנעתי כי העיון במסמכים המבוקשים ע"י המשיבה דרוש לצורך הבהרת הפלוגתאות שבין המבקשים למשיבה, ויהיה בו כדי לייעל ולקצר את הדיון בתיק דנן, כפי שאפרט כדלהלן. בין יתר טענות המשיבה-התובעת בתובענה דנן, נטענה הטענה בדבר אי ידיעתה של גב' שרה צנזור על ההלוואות וההשקעות נשוא התובענה בתקופה הרלבנטית. לפי סעיף 13 לכתב התביעה המתוקן: "במהלך שנת 2002, ובשעה שהגב' צנזור עברה על דו"חות חברת אי.איי. סי. שהועברו אליה ע"י הנתבעים, הקשורים לשנת 1997, היא נדהמה לגלות כי בדו"חות רשומות השקעות כספיות והלוואות שהחברה נתנה לצדדים שלישיים." לטענת המבקשים, המשיבה, כמו גם גב' צנזור, נדרשו לדווח על הכנסותיהן והשקעותיהן לרשויות המס בארה"ב ולא סביר כי הדו"חות הכספיים משנת 1997 ואילך לא כללו התייחסות לעניינים אלו. מטעם זה, טוענים המבקשים, כי גירסת המשיבה בנוגע לכך שהנתונים הכספיים ביחס לשנת 1997 הומצאו לידיה של גב' שרה צנזור או למי מטעמה רק בשנת 2002 - אינה נכונה. אני סבורה כי על מנת ללבן סוגיה זו, יש צורך בגילוי ובעיון במסמכים נשוא הבקשה. לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את הבקשה. אני מורה למשיבה לגלות ולהעביר למבקשים, את כל התכתובות והמסמכים הרלוונטיים הנוגעים לדו"חות הכספיים שהוגשו לרשויות המס בארה"ב ע"י גב' שרה צנזור ובני משפחתה בשנים הרלוונטיות לתביעה (החל משנת 1997 ואילך), תוך 45 יום מהיום. הפגרה לא תפסיק את מרוץ הזמן. נקבע לישיבה נוספת לפני קביעת התיק להוכחות ליום 15.9.05 שעה 09:00. הוצאות הבקשה ייקבעו בסופו של ההליך. גילוי מסמכיםמסמכים