גילוי מסמכים פירוק

לפניי בקשה למתן צו להמצאת מסמכים המופנה לחברה, אשר בעניינה הוגשה בקשה לפרוק, אר טרם נדונה, ואשר הוגשה על ידי המבקשים. המבקשים עותרים לקבל לידיהם את כל המסמכים הקשורים להעברת מניות מהחברה לחברה אחרת, וכן דוחות רווח והפסד לשנים 2003 - 2006, דוחות וחשבונות בנקים, נתונים בדבר חובות החברה לספקים ולנושים ורשות המס, וכן דוחות על תשלומים לעובדים ומשכורות. המשיבים מתנגדים לבקשה מן הטעם העיקרי כי לא ניתן צו פירוק נגד החברה. דיון 1. מדובר בבקשה מטעם עובדים של החברה, ולהם טענות שונות ורבות לגבי התנהלות החברה. המבקשים ביקשו במסגרת ההליך העיקרי צו מניעה, ועל פי החלטתי מיום 13.12.07 נדחתה הבקשה, תוך שאיפשרתי למבקשים לתקן את ההליך העיקרי והן את הבקשה לאור ליקויים כמפורט שם. הבקשה שהוגשה עתה הינה בקשה גורפת להמצאת מסמכים שכוללת חלקים ניכרים ממערכת החשבונות של החברה, ותוך העלאת טענות שונות בדבר מכירה שלא כדין של מניות החברה בחברת גמול לחברת מרלז. אין זה המקום לדון בכל הטענות של המבקשים, ודי אם אציין כי מדובר בהליך שאינו מתאים לשלב זה של הדיון, בסוג זה של ההליך. 2. סוגיה זו עלתה כבר בהזדמנויות שונות ועיקרה האם יש מקום להחיל את תקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 בנושא גילוי ועיון במסמכים טרם בירור התובענה לבין ההוראות המיוחדות שבתקנות החברות (פירוק) תשמ"ז-1987. די אם נביא מדברי כב' השופטת ד' קרת-מאיר בפש"ר (ת"א) 1234/04 ה.ט.ס ישראל גרוווינג טכנולוג'יס בע"מ נ' יהודה דורון, תק-מח 2004(4), 9287, כדלקמן: "אינני סבורה כי יש מקום להחיל את הוראות סדר הדין האזרחי בדבר גילוי מסמכים על הדיון בבקשת פרוק.ו על הגשת בקשת פירוק חלות תקנות החברות (פירוק) תשמ"ז-1987. סעיף 2 לתקנות הפרוק קובע כי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי יחולו על הליכי פרוק במידה שהן אינן סותרות את הוראות תקנות הפרוק ובשינויים המחוייבים.נ סעיף 3 לתקנות קובע כי בקשת פירוק תוגש לפי טופס 1 ותאומת בתצהיר.ב סעיף 4 לתקנות קובע חובת מסירה לכונס הרשמי והפקדת פיקדון.ו על הבקשה להיות מפורסמת כאשר במסגרת ההודעה יצוין מועד הדיון. סעיף 8 לתקנות דן בהודעה על השתתפות בדיון וסעיף 9 קובע כי אדם הרוצה להתנגד לבקשת הפירוק, יגיש לבימ"ש כתב התנגדות מאומת בתצהיר אשר יפרט בו את נימוקי ההתנגדות. כלומר, מדובר בהליך מקוצר כאשר הראיות הרלונטיות מצורפות בדרך של תצהיר עם הגשת הבקשה לפירוק וההתנגדות. תקנות סדר הדין האזרחי הדנות בגילוי מסמכים במסגרת תביעה אזרחית רגילה בשלב המקדמי של הדיון, אינן ראויות ליישום במסגרת הליכי פירוק -אותם הסדיר המחוקק באופן ברור במסגרת התקנות. אין לכן כל מקום למתן צווים כלשהם בדבר גילוי המסמכים שהתבקשו בסעיף 24 לבקשה, שהם בעיקר דפי בנק, דפי תקציב וכדומה. אין גם כל נפקות להפניית המשיבים להוראות סעיף 263 לפקודת החברות, המתייחס לסמכותו של בימ"ש באשר לדיון בבקשת הפירוק. לא ניתן לקרוא לתוך הוראות סעיף זה, המקנה לבימ"ש סמכות לדחות את בקשת הפירוק, לדחות את הדיון בה על תנאי או שלא על תנאי או ליתן צו ביניים או כל צו אחר - הוראות כלשהן הדנות בסדרי דין לענין גילוי מסמכים. העובדה כי מתנהל בין הצדדים הליך מקביל, בו מועלות טענות דומות לטענות המהוות בסיס לבקשת הפירוק, אין בה כדי להצדיק ניהול הליך של גילוי מסמכים מחוץ למסגרתו של אותה תביעה אזרחית". (שם, פסקה 3). נראה כי בשלב זה טרם נדונה הבקשה, טרם הוברר אם למבקשים עומדת הזכות ועילת פירוק. המבקשים טוענים להעברת המניות, ואולם ב"כ החברה ציין כי אין כך והתמורה בסך מאות אלפי ₪ נכנסה לקופת החברה. 3. שעה שחברה חולקת בתום לב, ובשלב זה לא הוכח ההפך, המבקשים אינם בגדר "נושה" הזכאי להגיש תביעה לפירוק, ואם כך המצב (ראו צ' כהן, פירוק חברות תש"ס-2000, 151), הרי שבודאי אין מקום להתיר בשלב זה המצאת מסמכים כה גורפת. בקשה שכזו תהא ראויה לאחר מתן צו פירוק ככל שיסבור כך מפרקה, או לבקשת נושה לעיון בפנקסי החברה כעולה מהוראת פקודת החברות בסעיפים 286,288,292. לפיכך, אני דוחה את הבקשה. בתוך כך מתייתר דיון בטענות הנוספות שהעלו הצדדים. המבקשים ישאו בשכ"ט המשיבה בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ לתשלום תוך 30 יום שאם לא כן יהא צמוד ונושא ריבית כדין. גילוי מסמכיםמסמכים