גילוי מסמכים קלפים פתוחים

1. בתיק זה הוגש כתב תביעה מתוקן על פי הוראת בית הדין, התיקון התמצה בהוספת שמות יורשי המנוח - התובעים. בהתאם להודעת הנתבע, כתב ההגנה המקורי ישמש גם ככתב הגנה מתוקן. 513 לטענת המבקש (הנתבע) לא הומצא לו כתב התביעה המתוקן והוא תובע הוצאות בשל כך. 2. אין מחלוקת כי כתב התביעה המקורי נמסר לנתבע והוא אף הגיש כתב הגנה. התיקון בכתב התביעה המתוקן נוגע לשמות התובעים ולא נדרש מן הנתבע לתקן את כתב ההגנה שלו. לפיכך אין מקום לפסוק הוצאות לעניין זה. 3. צו גילוי מסמכים בהחלטתי מיום 11.09.12 קבעתי כי: מכוח תקנה 46 א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת צו לגילוי מסמכים כללי. התצהיר יהיה ערוך כדין בהתאם לתקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי , התמש"ד -1984. תצהיר גילוי מסמכים כנ"ל ימסר על ידי כל צד למשנהו תוך 45 ימים מהגשת כתב הגנה. למרות החלטתי הנ"ל הצדדים לא גילו מסמכים זה לזה. חלף זאת נתקבלה בקשת הנתבע למתן צוים לתובע ולגורמים נוספים. 4. בהתאם לתקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב -1991 (להלן: "התקנות") רשאי בית הדין להתיר גילוי מסמכים ועיון בהם אם סבר שהמסמכים שגילויים יתבקש יאפשרו דיון יעיל . "46. (א) בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות. תכליתה המרכזית של תקנה 46(א) לתקנות הינה להביא לחשיפת האמת ולעשיית צדק בהליך השפוטי , כמו גם לייעל הדיון על ידי ניהולו ב"קלפים פתוחים" 5. בבקשה התבקש בית הדין על ידי הנתבע ליתן צו לגילוי מסמכים כדלקמן - א. צו שיורה למוסד לביטוח לאומי להמציא מלא המסמכים הקשורים למנוח ומעמדו בביטוח הלאומי ב. צו שיורה לעיזבון ו/או למוסד לביטוח לאומי למסור את כל המסמכים הקשורים בתביעה המנוהלת על ידי יורשי המנוח כנגד המוסד לביטוח לאומי בתיק 43828-01-13 ג. צו שיורה לעיזבון להמציא מלא המסמכים שניהל העיזבון או מי מטעמו בגין ובקשר לתאונה הדרכי ם לרבות תביעות משפטיות כתבבי בי דין נספחים בקשות ותגובות וכו' ד. צו ללשכת שירות התעסוקה שתמציא את כל המסמכים הנוגעים לתקופת העסקת התובע אצל הנתבע או אחרים. ה. צו למנהלת התיאום והקישור איו"ש - שימציאו פרטי אישורים או רשיונות שהומצאו למנוח בתקופת עבודתו בישראל. 6. גילוי מסמכים על ידי התובע התובע לא הגיש תגובה לבקשה זו של הנתבע. לאחר ששקלתי את הבקשה הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לקבל את הבקשה באופן חלקי בלבד וכפי שיפורט להלן. א. התובע ימציא לנתבע העתק תביעות שהוגשו למוסד לביטוח לאומי על ידי המנוח ו/או שאיריו החל בינואר 2008 ועד היום ותשובות המוסד לביטוח לאומי. ב. התובע ימציא לנתבע פירוט מלוא הכספים ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי למנוח מאז ינואר 2008 ועד מותו, כולל תשלומים בגין נכות, פגיעה בעבודה, דמי אבטלה וכו'. ג. התובע ימציא לנתבע פירוט מלוא הכספים ששולמו לשאירי המנוח בגין הפגיעה בתאונת הדרכים ופטירת התובע החל בינואר 2008 ועד היום. ד. התובע ימציא לנתבע כתבי תביעה, ככל שיש כאלו, שהוגשו כנגד הנהג ו/או חברת הביטוח על ידי המנוח ו/או יורשיו בגין תאונת הדרכים מיום 19.06.08. ה. דוחות שירות התעסוקה ואישורי כניסה ושהייה בישראל (סעיפים ד' וה' לבקשה) צריכים להמצא בידי הנתבע שהיה מעסיקו של המנוח, ולא ינתנו צו למוסרם לו. תשומת לב המבקש לכך שדוחות מת"ש הוגשו יחד עם כתב התביעה. 7. גילוי מסמכים על ידי הנתבע התובע ציין בהודעתו לבית הדין מיום 07.04.13 כי הוגשה לנתבע בקשה לגילוי מסמכים אך לא פירט אלו מסמכים נתבקשו. לאור כלליות ההודעה לא ניתן ליתן צו גילוי מסמכים על ידי הנתבע. 8. תצהירים 9. תצהירי התובע הוגשו זה מכבר לתיק בית הדין. יחד עם זאת בתיק בית הדין אין אישור מסירה של תצהירי התובע , על כן אני מורה לתובע להגיש התצהרים לנתבע תוך 7 ימים ממתן החלטתי זו להעביר לבית הדין אישור מסירה כדין עד ליום 25.5.14 10. תצהירי הנתבע יוגשו עד ליום 22.06.2014 עותק יימסר ישירות לב"כ התובע. 11. התיק נקבע להוכחות בפני השופטת חופית גרשון יזרעאלי ליום 7.10.14 בשעה 12:30. אני קוצבת את משך זמן החקירות בתיק לשעה ורבע לכל צד. גילוי מסמכיםמסמכים