גילוי מסמכים רשויות המס

1. בפני בקשת המבקשת למתן צו לגילוי ועיון כללי וספציפי במסמכים המצויים בידי המשיבה, ובכללם: מסמכים הנוגעים לפרטי החשבון בו מופקדים חלק המשיבה וחלק המבקש ברווחי קרן מגדל, מסמכים הנוגעים לשומות המס שנערכו למשיבה בגין השנים 1996-1998, 1999-2001 ולשנת מס 2002 ולשומות הניכויים שהוטלו על המשיבה בגין שנים אלה, סכומי הכספים שנוכו מחלקו של כל אחד מארגוני העובדים במשיבה בחשבון הנאמנות של קרן רווחי מגדל ומחלקה של המשיבה בגין שומות המס שהוטלו עליה ומסמך המעיד על זכאות המשיבה לשיפוי אוטומטי מעובדי המשיבה ו/או מהמבקש, בשל חוב העובדים כלפי המשיבה. כן מבוקש להורות למשיבה לגלות בתצהיר גילוי מסמכים כללי ולהעמיד לעיון המבקש את כל המסמכים המצויים ו/או שיהיו מצויים ברשותה ו/או בשליטתה של המשיבה, הנוגעים לעניין הנדון. 2. בתגובתה הסכימה המשיבה להעביר לעיון המבקש את המסמכים הבאים: מסמכים הנוגעים לשומות הניכויים שהוטלו על המשיבה בשנים הרלוונטיות, בגין ההטבות שניתנו לעובדי המשיבה ולא מוסו, הסכמי הפשרה בין המשיבה לרשויות המס בקשר לשומות המס שהוטלו בגין השנים הרלוונטיות ומסמכים הנוגעים להתחשבנות בקרן רווחי מגדל, לרבות פרטי החשבון, ככל שהינם קיימים. המסמכים הועברו למבקש במצורף לתגובת המשיבה. לגבי יתר המסמכים שגילויים נתבקש, נטען בתגובת המשיבה כי חלקם אינם רלוונטיים להכרעה בסכסוך בין הצדדים וחלקם אינו בנמצא. 3. מדיניותו של בית הדין לעבודה היא להרשות גילוי מסמכים הנחוצים להגיע לחקר האמת, תוך שמירה על איזון ראוי ומידתי האינטרסים בין בעלי הדין (דב"ע מג/123-3 וינר נ' אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פד"ע טו 206). לעניין איזון האינטרסים נפסק כי יש לערוך איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק ובעיקר הנזק הנגרם למי מן הצדדים ולצדדים שלישיים מגילוי או אי גילוי של מסמך (דב"ע נז/102-3 ד"ר נבות פיקל נ' ד"ר מרדכי ריכטר, פד"ע לב 406). בבואו להכריע בבקשה לגילוי מסמכים ספציפים על בית הדין ליתן דעתו לנקודות הבאות: א. רלוונטיות המסמכים שגילויים מבוקש לדיון המתנהל בין הצדדים ולשאלות שבמחלוקת. ב. האם זוהי דרך יעילה לבירור העובדות הנחוצות. ג. האם יש בגילוי המסמכים המבוקש הכבדה בלתי סבירה על הצד שכנגד. ד. האם המידע המבוקש כרוך בחשיפת סודות מקצועיים או פגיעה בפרטיות. ה. האם מתן הצד עלול לפגוע בצד ג', כאשר בית הדין נוהג ביד קפוצה בכל הנוגע למתן מידע בעניינם של צדדים שלישיים, שאינם צדדים להליך (דב"ע מט/2-3 מדינת ישראל נ' רויך ואח' פד"ע כ 377). ו. האם קיים איסור חוקי לגילוי המסמכים. 4. אשר למסמכים הנוגעים לשומה הכללית שנערכה למשיבה בשנים הרלוונטיות - אחת המחלוקות העיקריות בין הצדדים נשוא הסכסוך, הינה בשאלה האם קמה למשיבה זכות שיפוי מעובדיה בגין שומת הניכויים שהוטלה עליה בשנים הרלוונטיות על ידי רשויות המס, בגין ההטבות שניתנו לעובדי המשיבה, ובכללם חברי המבקש, ולא מוסו. מכאן כי מסמכי השומה הרלוונטים למחלוקת בין הצדדים הם אלו הנוגעים לשומות הניכויים שהוטלו על המשיבה במסגרתם נקבע כי יש למסות חלק מן הטבות לעובדים אשר לא מוסו. שומות המס הכלליות שהוטלו על המשיבה בשנים הרלוונטיות, שאינן נוגעות למיסוי ההטבות לעובדים, אינן רלוונטיות לשאלות שבמחלוקת, ומשכך אין מקום להורות על גילוין. 5. אשר למסמכים הנוגעים למשא ומתן שנוהל בין המשיבה לבין רשויות המס בקשר להפחתת שומות הניכויים שהוטלו עליה בשנים הרלוונטיות - אין בידי לקבל את טענת המשיבה לפיה לצורך הכרעה בשאלת הרלוונטיות של מסמכים אלה יש להכריע כבר בשלב זה בשאלת מעמדו של המבקש ו/או חבריו בעת הדיון בשומת הניכויים אל מול רשויות המס. המדובר באחת השאלות שבמחלוקת נשוא הסכסוך, אשר ראוי כי תתברר לגופה במסגרת ההליך העיקרי. מאידך, טענת המשיבה לפיה משמדובר במסמכים שהוחלפו בינה לבין רשויות המס במסגרת משא ומתן, לא ניתן לעשות בהם שימוש במסגרת הליך שיפוטי - בדין יסודה. יצויין כי המדובר במשא ומתן בו נטל חלק צד שלישי שאינו צד לסכסוך הנדון (רשויות המס), וגם מטעם זה ראוי להימנע מחשיפת המסמכים. כמו כן לא שוכנעתי כי המסמכים הנ"ל נחוצים לצורך בירור המחלוקות נשוא הסכסוך. המחלוקת לעניין זה הינה בשאלה האם המשא ומתן בין המשיבה לרשויות המס נוהל לטובת עובדי המשיבה, כאשר לשם כך די במסמכים לעניין שומות הניכויים שהוטלו על המשיבה והסכמי הפשרה שהושגו בסופו של דבר עם רשויות המס, אשר המשיבה הסכימה לגלותם. 6. אשר למסמכים הנוגעים לניהול הכספים בחלק האוניברסיטה בקרן רווחי מגדל - השאלה לאילו מטרות ניתן לעשות שימוש בכספים שבקרן רווחי מגדל, לרבות חלק המשיבה וחלק המבקש, והאם שימוש כלשהו בכספים אלה, צריך שיעשה בתיאום ובהסכמה בין הצדדים, היא אחת השאלות במחלוקת נשוא הסכסוך. כפועל יוצא, עומדת לבירור השאלה האם השימוש שעשתה המשיבה בחלקה ברווחי הקרן, נעשה כדין. לפיכך אין בידי לקבל את טענת המשיבה בדבר היות המסמכים לא רלוונטים לבירור השאלות שבמחלוקת, ועל המשיבה לגלות את המסמכים הנוגעים לניהול כספי קרן רווחי מגדל גם בהתייחס לחלקה בכספים אלה. 7. אשר לבקשת המבקש למתן צו גילוי מסמכים כללי - ניתן בזאת צו גילוי מסמכים הדדי, במסגרתו יגלו הצדדים בתצהיר ערוך כדין את המסמכים המצויים ברשותם ו/או בחזקתם הנוגעים למחלוקות נשוא הסכסוך. במסגרת תצהיר גילוי המסמכים מטעמה תפרט המשיבה את המסמכים שגילויים התבקש, ואשר על פי האמור בתגובתה אינם מצויים בידיה. המשיבה תעביר לעיון המבקש את המסמכים כמפורט בסע' 6 דלעיל, וזאת בתוך 30 יום. 8. נקבע לדיון בבקשת צד ליום 8/2/10 בשעה 14:30. גילוי מסמכיםמיסיםמסמכים