אי יכולת חברה לנהל חשבונות בנק

1.בתיק פש"ר 116-04-09 הגישו המבקשות (להלן: "החברות") בקשה להקפאת הליכים לאישור הסדר נושים. צו הקפאת ההליכים הוארך לתקופות קצובות החל מ-23/4/09. ביום 4/1/10 אושר הסדר הנושים. עובר למועד כניסת החברות להליך הקפאת ההליכים ניהלו חשבונות בנק אצל הבנקים המתוארים כנושים מהותיים בבקשה. בסמוך למתן צו הקפאת ההליכים והחל מיום 25/3/09 חוללו כ-200 שיקים בחשבון החברות אצל הנושים המהותיים. עקב חילול השיקים הפכו כלל חשבונותיהם של החברות למוגבלים ונאסר עליהן לפתוח חשבונות בנק חדשים. 2.זוהי בקשת החברות להורות על הסרת ההגבלות שהוטלו על חשבונות החברות אצל הנושים המהותיים מכח חוק שיקים ללא כיסוי תשמ"א (להלן: חוק שיקים ללא כיסוי) טרם הגשת הבקשה למתן צו הקפאת הליכים ולאחריו, וכן כי כל השיקים שסורבו ע"י הנושים המהותיים בתקופה זו לא יבואו במניין השיקים שסורבו ובכך יתאפשר לחברות לפתוח חשבונות בנק חדשים על פי אותו מספר חברה. 3.לעמדת החברות, משאושר הסדר הנושים והחברות שבו לפעילות רגילה וסולבנטית והן מקיימות את הוראות ההסדר, שזכה לתמיכת הנושים ואישור בית המשפט, חלק חיוני מפעילות החברות הינה אפשרות לנהל חשבונות בנק באופן מלא וחופשי ללא מגבלות העבר. היה ולא יוסרו ההגבלות מחשבונות החברות הקיימים ו/או חשבונות חדשים, כי אז לא תוכלנה החברות לעשות שימוש מסחרי סביר בחשבונות בנק תחת שמם ומספר הח.פ. שלהם, דבר אשר ישליך על המשך פעילותן מול ספקים, נותני שירותים וכיוצ"ב. 4.המבקשות ערות לקושי המתעורר בדבר הסמכות העניינית של בית משפט זה לדון בבקשתן בשים לב לסעיף 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי המונה, לכאורה, רשימה סגורה של עילות בגינן יכול לקוח מוגבל לערער לבית משפט השלום על הכללתם של שיקים מסוימים במניין השיקים המסורבים העומדים ביסוד הכרזתו ככזה. ואולם, מאחר והמקרה דנן אינו נופל בגדר אותן עילות ובשל אופיו הייחודי של הליך הקפאת ההליכים ושיקול הדעת המוקנה לבית המשפט, במסגרתו הוגשה הבקשה לערכאה זו. 5.בנק הפועלים ומרכנתיל דיסקונט בתשובותיהם הותירו את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט. 6.בנק דיסקונט לא השיב לבקשה. 7.בנק ישראל השיב לבקשה ביום 7/3/10. עמדתו העקרונית היא שלבית משפט זה אין סמכות לבטל מגבלה שהוטלה על חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי וכי הדרך היחידה לבטל מגבלה כאמור הינה באמצעות סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי. נטען שיש ניגוד בין סעיף 350 לחוק החברות ובין סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, אותו יש ליישב על ידי חקיקה. כל עוד לא תוקן החוק - הרי שחוק החברות, בכללותו, מהווה הסדר כללי לעומת חוק שיקים ללא כיסוי המהווה הסדר ספציפי וככזה גובר על סעיף 350 לחוק החברות. בנק ישראל הבהיר כי יכבד כל צו שיורה לו מפורשות לאפשר לחברות לפתוח חשבונות בנק חדשים חרף המגבלה הקיימת בעניינן. 8.הכנ"ר השיב לבקשה ביום 14/4/10. נטען שסמכות בית המשפט של חדלות הפירעון הינה רחבה וגמישה ונגזרת מאופי הסוגיה המובאת לפתחו. הכנ"ר בדעה שניתן להסיר את המגבלות שהוטלו על החברה "על תנאי": ככל שהחברות תעמודנה בהסדר שהושג עמן תבוטלנה המגבלות כחלק ממנו ובמקרה שהחברות לא תעמודנה בהסדר יושבו גם המגבלות על כנן. 9.אני נעתרת לבקשה. 10.מטרתו של חוק שיקים ללא כיסוי היתה והינה בהגנה על הציבור מפני מושכי שיקים שלא יוכלו, או אין בדעתם לפרוע אותם ולבצר את אמינותו של השיק כאמצעי תשלום טוב. בימי חקיקת החוק (ב-1981) היה השיק אמצעי תשלום נפוץ ביותר, והחזרת שיקים מסיבה של חוסר כיסוי פגעה בחיי המסחר והביאה לתגובת שרשרת של עסקים שנקלעו לקשיי נזילות לאחר שהתקשו בגביית השיקים האמורים. החוק תוקן ב-1992 והתיקונים שהוספו החמירו עם מושכי שיקים ללא כיסוי. החוק מבוסס על שיתוף פעולה בין הבנק שעליו נמשכו השיקים לבין בנק ישראל. הבנק המגביל את לקוחו מדווח לבנק ישראל. האחרון מעביר לכל הבנקים האחרים את פרטי ההגבלה. סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי קבע את דרך תקיפת החלטה על הגבלת החשבון במסגרת ערעור לבית משפט השלום. על פי סעיף 10(א) קיימות 3 עילות ביטול והן טעות, עיקול ויסוד סביר של הלקוח להניח כי היתה חובה על הבנק לפרוע את השיק. 11.במשך השנים נתגלתה מחלוקת בין אלה הרואים בלשון החוק בעניין זה משום הסדר שלילי ובין אלה המוצאים בו לאקונה. הראשונים מבקשים לקרוא את החוק ככתבו וכלשונו כהסדר שלילי המונע מבית המשפט מלהסיר מגבלה שהוטלה על חשבון שלא לפי העילות הקבועות בסעיף 10 וזאת מתוך ראיית טובת הציבור בכללותו ושמירה על שלמות ההסדר הקבוע בחוק. אחרים סוברים כי יש לאקונה בחוק ובנסיבות מיוחדות יש להותיר בידי בית המשפט שיקול דעת לחרוג מתחום העילות הנקוב בסעיף 10(א) ולהושיט סעד מטעמי צדק ועל מנת למנוע עיוות דין. במאמר מוסגר יצויין כי בתזכיר חוק החברות (תיקון - הבראת חברות) התש"ע - 2010, לא נדונה סוגייה זו. 12.בעת שניתן צו הקפאת הליכים לחברה, בין לבקשתה ובין לבקשת גורם אחר, מנועה החברה לשלם כל תשלום שהוא לרבות באמצעות שיקים שניתנו על ידה עובר למתן הצו וזאת על מנת למנוע מצב של העדפת נושים בטרם יגובש הסדר כולל. כך נוצר מצב בו החברה אינה רשאית לכבד שיקים שנתנה (במנותק מהשאלה האם יש ביכולתה לפורעם באותה נקודת זמן) בשל צו שיפוטי התלוי ועומד כנגדה, והבנק אינו יכול שלא להכריז על החברה כלקוחה מוגבלת בשל אותם שיקים וזאת בשל כפיפותו לחוק שיקים ללא כיסוי. 13.המבקשות אינן עותרות לבטל הבאת שיקים מסוימים במניין השיקים המסורבים שעמדו בבסיס הגדתן כ"לקוח מוגבל" ואינן כופרות בכך שסירוב השיקים והגבלת חשבונן נעשתה כדין. משכך אין בנימוקיהם משום ערעור כמשמעו בסעיף 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי שהסמכות לשמיעתו מסורה, כאמור, לבימ"ש השלום. המבקשות מעוניינות להתגבר על אחת מהתוצאות האופרטיביות של הכרזתן כלקוחות מוגבלים והיא המניעה מלפתוח חשבונות בנק חדשים או להסיר המגבלה המוטלת על הקיימים שלא באמצעות הפחתת מניין השיקים המסורבים וזאת מטעמי צדק ומניעת עיוות דין. 14.התכלית ההרתעתית של חוק שיקים ללא כיסוי מושגת בקביעת האמצעים המינהליים הננקטים ע"י הבנקים ובנק ישראל, בנוסף לסנקציות האזרחיות והפליליות הקיימות, ובעיקר בהבאת הנתונים בדבר לקוחות בעיתיים לידיעת הציבור בכללותו, על מנת להגן עליו מפניהם. הצבת מטרות אלו, באספקלרית המקרה שבפני מובילה למסקנה כי אין בהעתרות לבקשה כדי לפגום בתכלית זו. ממילא מצבן של המבקשות ואי יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן הובאו לידיעת הציבור בכללותו, ובמיוחד הנושים, אלה שהיו עמו בקשר מסחרי באמצעות הפרסומים הרלבנטיים בהליך הקפאת ההליכים, בכינוס אסיפות הנושים שאישרו, בסופו של דיון, את הצעת ההסדר. לנושים, שהסכימו להסדר, ניתנה הזדמנות לבחון את יכולת הפירעון של החברות ולכן גם אישרו את גובה הדיבידנד שיקבל, כל אחד מהם, בהתאם למעמדו לאחר אישור תביעת חובו. 15.חברה פעילה וסולבנטית זקוקה לחשבון בנק פעיל על מנת לנהל ענייניה השוטפים. משהושג הסדר נושים שבו החברות להיות חברות פעילות לכל דבר ועניין ודרוש להן חשבון בנק חופשי ממגבלות על מנת שתוכלנה, בין היתר, להגשים את הסדר הנושים שגובש ואושר בעניינן ולהמשיך ולפעול לטובתן ולטובת נושיהן. לאחר שהושקעו בהליך הקפאת ההליכים ובהסדר הנושים מאמצעים למניעת קריסתן הטוטאלית של החברות, אם המשך פעילות החברות יכשל בשל אי יכולת החברות לנהל חשבונות בנק פעילים, בשמן ולפי הח.פ. שלהן, לא יהיה בכך כדי לשרת את טובת הציבור, ובכללם הנושים. אני נעתרת לבקשה ומורה על הסרת ההגבלות שהוטלו על חשבונות החברות אצל הנושים המהותיים מכח חוק שיקים ללא כיסוי. חשבון בנקבנק