גילוי מסמכים שימוע

1. בפני בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפיים. 2. התובעת הגישה כנגד הנתבעת תביעה לתשלום פיצויים בגין נזק ממוני ונזק בלתי ממוני שנגרם לה, לטענתה, עקב פיטוריה שלא כדין נוכח מצבה הבריאותי, לתשלום זכויות סוציאליות שונות שלא שולמו לה, החזרי כספים שנוכו משכרה ותשלום כספים שונים בגין התנהלות הנתבעת. 3. הנתבעת, מנגד, טענה כי התובעת לא פוטרה אלא למעשה נטשה את מקום עבודתה, כשעל פי הנטען, הנתבעת לא ידעה במדוייק מהו מצבה הרפואי. 4. לאחר קיומו של דיון מקדמי בפני כב' השופטת קרן כהן, הגישה התובעת ביום 1.4.14, בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפיים. במסגרת הבקשה התבקש גילויים של המסמכים הבאים: נספח תנאים ושכר של הסכם העבודה האישי. אסמכתאות לאישור פניות לגב' ליאת עופר, לרבות מכתבים שנשלחו אליה בצירוף אישורי מסירה, פקסים שהועברו אליה עם אישור קבלת הפקס ופירוט שיחות יוצאות/נכנסות מהתאריכים 27.6.13 - 1.9.13 המאשרות את טענות הפניה אליה. פרוטוקול שימוע בכתב שנערך בין התובעת לנתבעת ונציגיה בתאריכים 24.6.13 ו- 27.6.13. אישורים/פרוטוקולים של שימועים/התראות בכתב בדבר עבירות משמעת/איחורים שנשלחו לתובעת ב- 15 השנים האחרונות במקום עבודתה אצל הנתבעת, עד ליום 27.6.13. פנקס חופשה שנתית בהתאם לסעיף 26 לחוק חופשה שנתית. טופס הודעה בדבר תנאי עבודה עליו חתומה התובעת, על פי חוק הודעה לעובד. אישור בכתב/סיכום שימוע המעיד על הסכמת התובעת לשהות בחופשה על חשבון ימי חופשתה הצבורים. 513 5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בבקשה, בתגובה לבקשה ובתגובה לתגובת הנתבעת לבקשה, אני קובעת כדלקמן: א. נספח תנאים ושכר של הסכם העבודה האישי 1. הנתבעת טענה בתגובתה לבקשה, כי לכתב ההגנה צורף הסכם ההעסקה. מאחר ולהעתק הסכם העסקה שצורף לכתב ההגנה לא צורף נספח התנאים והשכר המצויין בסעיף 2.2 להסכם ההעסקה והמבוקש על ידי התובעת, הרי שעל הנתבעת להעבירו לעיון התובעת. 2. ככל שנספח זה אינו מצוי ברשותה, תצהיר על כך הנתבעת בתצהיר גילוי המסמכים שיוגש מטעמה. ב. אסמכתאות לאישור פניות לגב' ליאת עופר, לרבות מכתבים שנשלחו אליה בצירוף אישורי מסירה, פקסים שהועברו אליה עם אישור קבלת הפקס ופירוט שיחות יוצאות/נכנסות מהתאריכים 27.6.13 - 1.9.13 המאשרות את טענות הפניה לגב' ליאת עופר. 1. התובעת ביקשה המצאת המסמכים האמורים נוכח טענות הנתבעת בסעיפים 17 ו- 38 לכתב ההגנה ונוכח טענות ב"כ הנתבעת בדיון, לפיהן פנה מספר פעמים לגב' ליאת עופר ממשרד הבטחון. 2. הנתבעת התנגדה לגילוי תדפיס שיחות יוצאות ונכנסות בטענה כי הבקשה הינה לקבלת תדפיס שיחות בלתי מסוייג ממשרד עו"ד וכי יש בגילוי כדי לפגוע בחסיון עו"ד - לקוח וצירפה לתגובתה עותק ממייל שקיבל ב"כ הנתבעת ממזכירתו, כאשר הגב' ליאת עופר ממשרד הבטחון חזרה אליו טלפונית. 3. משהאסמכתאות המבוקשות רלוונטיות לבירור המחלוקות בין הצדדים, ככל שברשות הנתבעת אסמכתאות לפניות לגב' ליאת עופר, בין אם במכתבים, בפקסים, במייל או בטלפון, מלבד האסמכתא שצורפה לתגובה, יועברו אלו לעיון התובעת. 4. ככל שאין ברשותה אסמכתאות נוספות, תצהיר על כך בתצהיר גילוי המסמכים שיוגש מטעמה. ג. פרוטוקול שימוע בכתב שנערך בין התובעת לנתבעת ונציגיה בתאריכים 24.6.13 ו- 27.6.13. 1. הנתבעת צירפה לתגובתה עותק מסיכום הפגישה שנערכה עם התובעת ביום 27.6.13 (אותו הגדירה כ"פרוטוקול בירור"). התובעת טענה כי פרוטוקול זה לא הועבר לידיה וביקשה להורות לנתבעת להעבירו אליה ערוך בתצהיר גילוי מסמכים, נוכח חשיבותו לשאלת עריכת שימוע כדין וביצוע פיטוריה כדין. 2. הנתבעת תגיש את פרוטוקול השיחה שצורף לתגובתה במסגרת תצהיר גילוי המסמכים שיוגש מטעמה. ד. אישורים/פרוטוקולים של שימועים/התראות בכתב בדבר עבירות משמעת/איחורים שנשלחו לתובעת ב- 15 השנים האחרונות במקום עבודתה אצל הנתבעת עד ליום 27.6.13. 1. הנתבעת לא התייחסה בתגובתה לבקשה לגילוי מסמכים אלו. 2. ככל שברשות התובעת אישורים כאמור אלו יועברו לעיון התובעת. 3. ככל שאין ברשותה את האישורים המבוקשים, תצהיר על כך במסגרת תצהיר גילוי המסמכים שיוגש מטעמה. ה. פנקס חופשה שנתית בהתאם לסעיף 26 לחוק חופשה שנתית. 1. הנתבעת התנגדה לגילוי פנקס החופשה, משלטענתה, זה אינו נחוץ מאחר והמחלוקת שנותרה בין הצדדים היא בשאלה האם התובעת רשאית לתבוע את ימי החופשה שכבר קיבלה. 2. מדובר במסמך רלוונטי אשר יש בו כדי לקדם את בירור המחלוקות בתיק - ועל כן אני מורה על גילויו. ו. טופס הודעה בדבר תנאי עבודה עליו חתומה התובעת, על פי חוק הודעה לעובד. 1. הנתבעת לא הגיבה לדרישה לגילוי מסמך זה בתגובתה ולא הבהירה באם מצוי ברשותה אם לאו. 2. משאחד מרכיבי התביעה הינו תשלום בגין הפרת חוק הודעה לעובד, הרי שמדובר במסמך רלוונטי לקידום בירור המחלוקות בתיק. 3. ככל שמסמך זה מצוי ברשות הנתבעת, תעביר אותו לעיון התובעת. 3. ככל שהמסמך אינו מצוי ברשותה, תצהיר על כך במסגרת תצהיר גילוי המסמכים שיוגש מטעמה. ז. אישור בכתב/סיכום שימוע המעיד על הסכמת התובעת לשהות בחופשה על חשבון ימי חופשתה הצבורים. 1. הנתבעת טענה בתגובתה כי אין בידיה סיכום לגבי חופשה. 2. הנתבעת תצהיר על כך במסגרת תצהיר גילוי המסמכים שיוגש מטעמה. סוף דבר 6. הבקשה לגילוי מסמכים מתקבלת. 7. הנתבעת תאפשר גילוי ועיון במסמכים, כמפורט בהחלטתי זו, עד ליום 15.6.14. תצהירי העדות הראשית מטעם התובעת יוגשו עד ליום 15.7.14 תצהירי הנתבעת עד ליום 1.10.14 8. הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בתום ההליכים בתיק. גילוי מסמכיםמסמכיםשימוע