התיישנות חוב אזרחי

בפני בקשה לסילוק התביעה בשל חוסר סמכות עניינית. עסקינן בתובענה למתן פסק דין הצהרתי לפיו אין למבקשות חוב כלפי המשיבות הנובע מקנסות שקבלו נהגים אשר נהגו בשעת מתן דו"ח על רכב המצוי בבעלות המבקשות. המבקשות טוענות כי החובות נשוא ההליך בפני,הינם קנסות - נושא אזרחי במהותו הנגבה עפ"י פק' המיסים שהיא פקודה אזרחית , כאשר הדיון לגביו מצוי בסמכות בית משפט זה. טענה נוספת של המבקשות בבקשה למתן פסק דין הצהרתי היא טענה של התיישנות העונש - התיישנות הקנסות-נושא שאף לגביו נקבע כי הוא מצוי בתחום סמכות בית המשפט האזרחי. מנגד טוענות המשיבות כי ככל שמעוניינות המבקשות לתקוף את הליך הסבת הדוחות מהמבקשות לנהגים שנהגו ברכבים, הרי שהיה עליהם להגיש תובענה לבית המשפט לענייני תעבורה כנ"ל אם ברצונן להשיג על דו"ח תנועה עצמו,. סמכות עניינית בה"פ 201211/05 עורך כב' השופט אטדג'י אבחנה בין הנושאים הנובעים מקנסות המסורים לסמכותו של בית המשפט האזרחי לבין נושאים המסורים לבית המשפט לעניינים מקומיים או בית המשפט לתעבורה. כך תביעה שעניינה תקיפה של גביית הקנס או התיישנות העונש תידון בפני בית המשפט האזרחי. לעומת זאת תביעה שעניינה התיישנות העבירה ו/או תקיפה של הקנס בהיבט הפלילי תידון בפני בית משפט לעניינים מקומיים או בית משפט לתעבורה(ראה הפ 201211/05 מנדלוביץ נ' עיריית תל אביב , ). גם כב' השופט שחם התייחס לסוגיה זו בה"פ 530/08: "בכתב התובענה עולה כי טענת ההתיישנות של ניו בסט היא טענה להתיישנות החוב הנובע מן הקנס . הליך אשר זו הטענה העולה בו יש להגיש לבית המשפט האזרחי (ראו ע"פ 3482/99 פסי נ' מדינת ישראל, נג(5) 715). הלכה זו עולה בקנה אחד עם פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 106/60 שכטר נ' הנאמן בפשיטת רגל, ט"ו 173, שם נפסק כי אופיו של קנס הוא של חוב אזרחי, אשר הנידון חב למדינה. יוצא, כי טענה זו מצויה בתחום הסמכות העניינית של בית משפט אזרחי.... בבחינת הסמכות העניינית של בית המשפט האזרחי ניתן בדרך כלל מעמד של בכורה למבחן הסעד...הסעד המבוקש בהליך שבפני , אשר עניינו בביטול חוב, הוא אזרחי עפ"י טיבו . .. אוסיף כי מאותה פרשה עולה , כי תביעה לסעד אזרחי, ולו כזו הכרוכה בתקיפה עקיפה של קנס מן הסוג הנידון בהליך שבפני מצויה בסמכות בית המשפט האזרחי". (ראה בשא 8024/08 ניו בסט נ' עיריית אילת) יוצא אם כן כי ההכרעה בשאלת הסמכות העניינית נגזרת ממבחן הסעד( כפי שנקבע בע"א 2846/03 אלדרמן נ' ארליך). ומהתם להכא, הסעד המבוקש בהליך שלפני , אשר עניינו ביטול חוב , הוא אזרחי כפי שראינו . תקיפה עקיפה של קנס מסוג זה שבפני, מצויה בסמכותו של בית משפט זה, ודאי כאשר עימה עולה שאלה של התיישנות הקנס - מילים אחרות התיישנות העונש. התוצאה היא שהטענה לפיה הסמכות העניינית נתונה לבית משפט לתעבורה נדחית. בית משפט זה ,איפוא, הינו הערכאה בעלת הסמכות לדון בתביעה. הנני קובע את התיק לקד"מ במעמד הצדדים ליום 18.02.2010 שעה 10:00. התיישנות חובחובהתיישנות