אי מתן אפשרות לעיין במסמכים

1. במסגרת תגובת הנתבעת 3 ל"בקשה שניה מטעם התובעים למחיקת כתב ההגנה של הנתבעת מס' 3 (בשל אי מתן אפשרות לעיין במסמכים), חרגה הנתבעת 3 מהפורמט הנוהג בבית המשפט העליון, וזאת בניגוד להחלטתי מיום 16.7.12 ולפיה "היקפה של כל בקשה, תגובה ותשובה לא יעלה על 2 (שני) עמודים אשר ייערכו בפורמט הנוהג בבית-המשפט העליון". לפיכך, מחויבת הנתבעת 3 להגיש את תגובתה בשנית, וזאת הפעם - בהתאם לפורמט הנוהג בבית המשפט העליון ולהחלטת בית משפט זה בעניין זה. תגובתה זו של הנתבעת 3 תוגש בתוך 5 ימים. התובעים יהיו רשאים להשיב לתגובתה של הנתבעת 3 בתוך 5 ימים מקבלתה. 2. על הצדדים בתיק זה להקפיד, ביתר שאת מכאן ולהבא, כי כתבי בי-דין המוגשים על ידם יערכו בהתאם לאמור בהחלטת בית המשפט מיום 16.7.02, וכמפורט להלן: א. היקף העמודים המכסימלי לכל כתב בי-דין לא יעלה על ההיקף שנקבע (2 עמודים לכל היותר). בהקשר זה יודגש כי כוונת הדברים הינה ל- 2 עמודים של נימוקי הבקשה. אין מניעה לעמוד נוסף, בגדרו יפורטו הצדדים לבקשה, כותרת הבקשה וכן משפט פתיחה לבקשה, שאיננו חלק מנימוקיה; ב. כתב בי-דין יערך בפורמט שהוגדר לכתבי בי-דין המוגשים במסגרת ההליך דנן; ג. הצדדים ימנעו מדחיסת מלל בתוך מכסת העמודים שהוגדרו, וזאת - בין היתר, באמצעות שימוש בקיצורים שאינם מקובלים, כדוגמת שימוש באות נ' לנתבעות ו- ת' לתובעים (דוגמת השימוש שעשו התובעים בקיצורים אלו במסגרת "תשובת התובעים לתגובת הנתבעות 3-4 להודעת התובעים לעניין השאלון המקוצר שהוגש לבית המשפט והומצא לנתבעות 3-4"). יצוין כי שימוש בקיצורים מסוג זה נוגד את הרציונל העומד מאחורי החלטתי מיום 16.7.02 - וזאת גם אם אינו סותר פורמלית את האמור בהחלטה זו. 3. לאחר שהצדדים ינהגו בהתאם לאמור בסעיף 1 דלעיל - בית המשפט ישקול התייחסותו לבקשה. עיון במסמכיםמסמכים