בקשה לחילופי בעל דין

בפני בית הדין בקשת התובע מיום 1/1/14 לחילופי בעל דין וביטול הדיון שנקבע למחר 2/1/14. נוכח נימוקי הבקשה ולפיה הנתבעת אינה המעביד של התובע, וכן נוכח כתב ההגנה הטוען למחיקה על הסף בהעדר יריבות, בטל הדיון שנקבע למחר.ב"כ התובע תודיע עוד היום לב"כ הנתבעת על ביטול הדיון. מבלי לגרוע מהאמור, הבקשה ועיתויה לתגובת הנתבעת נוכח העובדה שכתב ההגנה הוגש ביום 10/4/13. לגופו של עניין לא מצאתי פרוצדורה של "חילופי בעל דין" כמפורט בבקשה. תביעה כנגד נתבע אחר לחלוטין שאינו תאגיד כנתבעת הנוכחית, מחייב הגשת כתב תביעה עצמאי בתביעה מתאימה. התובע יתייחס לכך תוך 7 ימים , ככל שלא תוגש תגובה במועד תמחק התביעה לאלתר וללא התראה נוספת. יישלח בפקס ויודע טלפונית. צירוף / החלפת בעלי דין