טענות כבושות

1. לפני התנגדויות לבקשות לביצוע שטרות, המתייחסות ל- 11 שיקים בסך כולל של כ- 105,000 ₪. 2. ההתנגדויות הוגשו במסגרת שני התיקים שבכותרת שהדיון בהן אוחד בהסכמת הצדדים. טענות המבקשים 3. לטענת המבקשים המבקשת 1 הינה עסק לחלקי חילוף רכבים והמבקש 2 הינו מבעליה. המשיבה הינה ספק של המבקשת 1. 4. לטענת המבקשים השיקים נשוא ההתנגדות נמסרו למשיבה בגין סחורות שסופקו למבקשת 1, והם חוללו בשל מצבה הכלכלי הרע של המבקשת. 5. לטענת המבקשים לאחר דין ודברים עם המשיבה סוכם בין הצדדים, כי הסחורה של המשיבה אשר הייתה מצויה ברשות המבקשת 1 תושב לידי המשיבה בתמורה למחיקת כל חובות המבקשים כלפי המשיבה ותמורת התחייבות המשיבה שלא להגיש את השיקים לביצוע. עוד סוכם בין הצדדים, לטענת המבקשים, כי המשיבה תשלם למבקשת 1 גם בגין החזר המע"מ ביחס לסחורה שתושב. 6. בהתאם לסיכום האמור הושבה הסחורה והוצאה תעודת זיכוי על סך כ- 280,000 ₪. לטענת המבקשים תעודת הזיכוי אינה מפורטת דייה ולא ניתן ללמוד ממנה האם היא מתייחסת לכלל הסחורה שהושבה. 7. לאחר השבת הסחורה, וכאשר רצו המבקשים לקבל את התשלום בגין החזר המע"מ מהמשיבה, כפי המוסכם, נאמר למבקשים על ידי המשיבה, כי התשלום בגין המע"מ יועבר לידי המבקשים אך ורק בתנאי שיחתמו על מסמך לפיו עדיין קיים חוב של המבקשים למשיבה בסך של 506,856 ₪. לטענת המבקשים על מסמך זה הוטבעה חותמת המבקשת 1 והמבקש 2 לא חתם על המסמך. עוד טוענים המבקשים, כי חתמו על המסמך בלית ברירה ותחת לחץ ואילוץ, שכן חששו מפני הסתבכות פלילית עם רשויות המס באם לא תשלם להם המשיבה את סכום החזר המס. בנוסף טוענים המבקשים, כי לא היו חותמים על המסמך אילו היו יודעים שהמשיבה תגיש את השיקים לביצוע, בניגוד למוסכם, ואילו היו יודעים שהמשיבה לא תעמוד בהתחייבויותיה, היו דורשים לקבל הסכמה בכתב מהמשיבה על כך שהסחורה שהושבה מתייחסת לשיקים המצויים בידי המשיבה. לאחר החתימה על המסמך אכן העבירה המשיבה לידי המבקשים את התשלום בגין החזר המס. 8. המבקש 2 טוען עוד, כי איננו חתום על מסמך ערבות אישית, אותו צירפה המשיבה לבקשת הביצוע. כמו כן טוען המבקש 2, כי אין המדובר בערבות אוול שטרית. טענות המשיבה 9. טענת המשיבה בגין סחורה שסיפקה למבקשים בשנים 2012-2013 נוצר חוב גדול של המבקשים כלפיה. 10. המשיבה מאשרת שאכן הסכימה לקבל חזרה לידיה את הסחורה שנותרה בידי המבקשים, וזאת בתמורה להוצאת תעודת זיכוי ולקיזוז שווי הסחורה מסכום החוב הכולל של המבקשים כלפיה. עוד מאשרת המשיבה, כי מתוך רצון טוב והבנה למצב המבקשים הסכימה אף לתשלום החזר המע"מ עבור המבקשים. 11. עם זאת, טוענת המשיבה, כי אף לאחר קיזוז שווי הסחורה שהושבה מהסכום הכולל של החוב כלפיה, נותר עדיין חוב למבקשים בסך של 506,856 ₪. לטענת המשיבה לא הייתה כל הסכמה בין הצדדים לכך שהשבת הסחורה שנותרה בידי המבקשים תוביל למחיקת החובות של המבקשים כלפיה. לטענת המשיבה מדובר בטענה בדויה שהומצאה על ידי המבקשים, אך ורק לצורך ההתנגדות, ובכל התכתובות בין הצדדים קודם לכן טענה זו מעולם לא הועלתה. לטענת המשיבה המסמך שהוצג על ידה, ואשר חתום על ידי המבקשים, ושממנו עולה, כי המבקשים מאשרים שנותר חוב, כאמור לעיל, מבסס כדבעי את טענתה ושולל מניה וביה את טענות המבקשים. עוד מפנה המשיבה לקיומה של כרטסת הנה"ח של המבקשת 1 בפנקסי המשיבה, ממנה עולה, כי אכן עדיין קיים החוב האמור. 12. לטענת המשיבה יש לדחות את טענות המבקשים באשר לנסיבות חתימתם על המסמך המאשר את קיומו של החוב. לטענת המשיבה מדובר במסמך שנחתם לאחר דין ודברים בין הצדדים ולאחר שניתנה למבקשים שהות מספקת לשקול את עמדתם ואת רצונם לחתום על מסמך זה. 13. עוד טוענת המשיבה, כי חבותו של המבקש 2 נובעת מחתימתו על מסמך ערבות לחובותיה של המבקשת 1. לטענת המשיבה מסמך זה כולל באופן מפורש ערבות גם לשיקים שנתנה המבקשת 1, ועל כן יש לראות במסמך זה כמקים עילה שטרית לכל דבר ועניין כנגד המבקש 2. 14. לטענת המשיבה, טענות המבקשים בדבר זיוף חתימתו של המבקש 2 על כתב הערבות, בדבר אי התאמה בין הסחורה שהושבה לבין תעודת הזיכוי ובדבר הקשירה שקושרים המבקשים בין הסחורה שהושבה לבין השיקים נשוא התביעה, הינן כולן טענות כבושות ונעדרות כל משקל. דיון והכרעה 15. על פי ההלכה הפסוקה התנגדות לביצוע שטר תתקבל כל אימת שהמבקש יצביע על קיומה של טענת הגנה לכאורה, אשר אילו תתקבל יש בה כדי להוביל לדחיית התביעה. אין בוחנים, בשלב זה, שיקולים ראייתיים כגון מהימנות ומשקל, ורק מצב קיצוני של הגנת בדים יוביל לדחיית ההתנגדות. 16. בחינת טענות המבקשים למול טענות המשיבה והמסמכים שהוצגו, מובילני למסקנה , כי אף אם המדובר בטענות מוקשות שאינן עולות בקנה אחד עם המסמכים, אין ניתן לומר, כבר בשלב זה, כי המדובר בהגנת בדים. כאמור לעיל, בשלב זה, אין בוחנים שיקולים ראייתיים כגון מהימנות ומשקל. כמו כן, אף טענות בעל-פה כנגד מסמכים בכתב הינן טענות המספיקות לקבלת התנגדות. 17. לפיכך, מן הדין לקבל את ההתנגדויות לביצוע השטרות. 18. עם זאת, נוכח חולשתן הראייתית הרבה של טענות המבקשים, סבור אני, כי מן הראוי להתנות את קבלת ההתנגדויות בהפקדת ערובה משמעותית בקופת בית המשפט. 19. חולשתן הראייתית של טענות המבקשים נובעת בעיקר מהעובדה שטענותיהם סותרות באופן חזיתי מסמך ברור בכתב, אשר חתום, לכל הפחות, על ידי המבקשת 1, ואשר נחתם לאחר דין ודברים בין הצדדים ולאחר שהייתה למבקשים שהות מספקת על מנת לשקול האם ברצונם לחתום על מסמך זה. הכוונה הינה לאותו מסמך בו מאשרים המבקשים את קיומו של חוב בסך של 506,856 ₪. כמו כן, טענות מרכזיות של המבקשים הינן טענות כבושות בעליל, אשר הועלו על ידי המבקשים לראשונה רק במהלך הדיון בהתנגדות. אף אם טענות אלו הותרו כקבילות, יש לראות בהן כטענות כבושות בעלות משקל אפסי. הכוונה בהקשר זה הינה לטענות המבקשים ביחס לזיוף החתימה של המבקש 2 על כתב הערבות, לטענה ביחס לאי התאמה בין שווי הסחורה שהוחזרה לבין תעודת הזיכוי, והטענה לקשירה בין השיקים נשוא התובענה לבין הסחורה שהושבה. ביחס לטענת המבקש 2 בנוגע לזיוף חתימתו על גבי טופס הערבות, יש לציין גם את חוסר ההיגיון הבולט בגרסה שמסר, כאשר מחד גיסא מסר, שלא נכח כלל במעמד החתימה, ומאידך גיסא, מסר שאחד האנשים ששמם רשום על גבי כתב הערבות לא נכח, וזאת מבלי שהסביר כיצד יודע הוא מי נכח או לא נכח כאשר הוא בעצמו כלל לא נכח במקום. המבקש 2 סיפק הסבר דחוק ולא משכנע לחוסר הגיון זה. 20. חיזוק נוסף למסקנה לפיה יש להתנות את קבלת ההתנגדות בהפקדת ערובה בקופת בית המשפט, אני מוצא בהודאתו של המבקש 2 בכך שהמבקשים הינם למעשה חדלי פרעון ובכך שאף אם התביעה כנגדם תתקבל לא יהיה להם מאיפה לשלם את סכום התביעה. 21. סוף דבר - אני מורה על קבלת ההתנגדויות לביצוע השטרות, אך זאת בכפוף להפקדת סך של 60,000 ₪ בקופת בית המשפט, במזומן או בערבות בנקאית, בתוך 40 ימים מהיום. היה ויופקד הסכום במועד - ההתנגדויות תתקבלנה, התיק יעבור לפסים של סדר דין רגיל, ותינתנה הוראות ביחס להמשך ההליך. היה ולא יופקד הסכום במועד - תהא רשאית המשיבה להגיש בקשה ליתן פסק דין לטובתה, במסגרתו תידחנה ההתנגדויות וישופעלו הליכי ההוצאה לפועל. ת.פ. ליום 10.1.14. עד מועד זה יעדכנו הצדדים את בית המשפט בדבר הפקדת הערובה.דיוןעדות כבושה