טענות מקדמיות תביעות קטנות

1. התובע שהינו אסיר הגיש תביעה קטנה בסך 20,000 ₪ כנגד הנתבעת . לטענתו במשך חודש ימים הופרד התובע הפרדת שווא בניגוד לפקודות ולנהלים והוא הוחזק בתא עם מזיקים. כך בתאריך 23.02.11 הועבר התובע להפרדה בהנחיית סגן מפקדת בית הסוהר. ההפרדה נמשכה עד יום ה' 30.03.11. ההחזקה בתא ההפרדה נעשתה בניגוד להוראות פקודת הנציבות 04.03.00, ללא שימוע ובחוסר סמכות. 2. הנתבעת בכתב הגנתה טענה ראשית טענות מקדמיות לדחיית התביעה. כן טענה לגופו של ענין שיש מקום לדחות התביעה. מאסרו של אסיר תתברר בבית המשפט המחוזי. משחדל התובע לנקוט בהליך המנהלי בזמן המתאים, אין הוא זכאי לתבוע פיצוי כספי בניסיון לעקוף את ביהמ"ש המוסמך. ד. סילוק על הסף מחמת היעדר עילה - לא קנויה לתובע זכות לבחור את התא או האגף בו יוחזק, ועל כן לא קמה לתובע עילת תביעה נזיקית במקרה דנן. הפסיקה הכירה כי מיון אסירים בין ובתוך בתי הסוהר הינה החלטה אשר מצויה בלב ליבו של שיקול הדעת המנהלי. ה. אין המדינה אחראית בנזיקין - סעיף 2 לחוק הנזיקין האזרחיים - אין המדינה אחראית בנזיקין, כאשר מדובר בפעולה שנעשתה בתחום הרשאה חוקית, אף אם הייתה חריגה מההרשאה ובלבד שהפעולה נעשתה בתום לב. כן טוענת הנתבעת לגופו של ענין שפקודת בתי הסוהר קובעת בסעיף 81 כי מנהל בית סוהר יפקח וישלוט על כל עניין הנוגע לבית הסוהר שהוא ממונה עליו. ביום 23.02.11 , לאחר שהצטבר מידע על כוונות לפגיעה בתובע וכוונות פגיעה של התובע באחרים, הועבר התובע לתא 15 באגף 6. תא 15 אמנם נמצא בתחומי אגף6 שהינו אגף הפרדה, אולם האסירים השוהים בו אינם נמצאים בתנאי הפרדה, משום שמדובר בתא מיוחד השמור לאסירים טעוני הגנה שלא ניתן לשלבם באגף טעוני הגנה, בין היתר, בשל אירועים שליליים כאלה ואחרים שלעיתים מצריכים את שב"ס לבחון העברת אסירים טעוני הגנה לבית סוהר או לאגף אחר. אין מדובר בתא ענישתי, ודאי לא בתא הפרדה. התובע הוחזק בתא 15 ביחד עם אסירים אחרים, מבלי שנשללו ממנו טובות הנאה כלשהן, כהגדרתן בפקודת נציבות 04.17.00 "הענקת טובות הנאה ושלילתן", ומבלי שהוגדר אסיר הפרדה. 4. דיון משפטי - אכן התובע הגיש ארבע תביעות קטנות אשר כולן נשמעו בפני באותו המועד . כן כרך בתביעות מספר עניניים, כך שלמעשה ניסה לעקוף את הוראות החוק הקובע שללא ניתן להגיש יותר מחמש תביעות קטנות בשנה. טענות התובע מופנות כנגד החלטות אורגנים בנתבעת. ענינים אלה אין מקומם בתביעות קטנות, כאשר אם טוען התובע שהוחזק בהפרדה שלא כחוק, עליו היה להגיש הליך מנהלי מתאים בענין. יתרה מכך, התובע טוען לנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהחלטות אלה. בהתאם לסעיף 2 לחוק הנזיקין האזרחיים המדינה אינה אחראית בנזיקין כאשר מדובר בפעולה שנעשתה בתחום ההרשאה החוקית, אף אם היתה חריגה מהרשאה, ובלבד שנעשתה בתום לב. כעולה מעדות קצין האגם של הכלא עמל טאפז בעקבות ריבוי מידעים שהולכים לפגוע בתובע ושהוא הולך לפגוע באחרים הוחלט להעבירו לאגף 6 תא מס' 15. אף התובע הודה בבית המשפט שזוהי הסיבה שבגללה הועבר, כאשר זו אחת מהעילות המסמיכות איש שב"ס להפריד אסיר. (ראה עמ' 2 שורות 11-14 לפרוטוקול). הווה אומר התובע לא הצליח להוכיח שהחלטה זו אינה החלטה סבירה או שלא נעשתה בתום לב. משכך לא הצליח התובע להוכיח תביעתו והיא נדחית. טענה מקדמיתתביעות קטנות