טענות משפטיות חדשות בסיכומים

בוא לפני בקשה מטעם התובעת, להורות על פסילת סעיפים בסיכומי הנתבע עקב הרחבת חזית, שכן לטענתה הסיכומים מעלים טענות עובדתיות חדשות שלא הועלו על ידו בכתבי טענותיו ובפרשת ההגנה, וזאת ולאחר שכבר הוגשו על ידה הסיכומים. לטענתה, הנתבע לא שעה להחלטת בית המשפט בעניין תיקון כתב ההגנה, חרג באופן בלתי סביר וקיצוני מכתב ההגנה המקורי, ולמעשה הרחיב חזית על דעת עצמו, כאשר הוא כולל בסיכומיו החדשים את טיעוניו החדשים, אשר כאמור הועלו ונשמעו לראשונה לאחר מועד דיון ההוכחות, ועם החלפת הייצוג מטעמו והגעת המועד למתן פסק דין בתובענה. הנתבע, בתגובתו טען כי יש לדחות את הבקשה על הסף ולהותיר את הסיכומים שהוגשו על ידו, כפי שהם. לטענתו, סיכומיו מתייחסים לסוגיות עובדתיות/משפטיות, אשר עלו במסגרת דיון ההוכחות ומתוך חקירתו הנגדית של הנתבע. הנתבע חזר וטען כי אין המדובר בהרחבת חזית אלא בפרשנות ומסקנות משפטיות טהורות של מסכת העובדות, כפי שהוצגו בפני בית המשפט. ברקע, ולמען הסדר הטוב יצוין, כי לאחר תום פרשת ההוכחות בפניי, הגשת סיכומי התובעת, ועם חלוף המועד להגשת סיכומים מטעמו ולמתן פסק דין בתובענה, הודיע הנתבע על החלפת ייצוגו של עורך הדין מטעמו. כמו כן, הגיש הוא בקשה להעברת הדיון לבית משפט לעניינים מנהליים עקב טענה בדבר העדר סמכות עניינית הנתונה לבית משפט זה - בקשה שנדחתה על ידי בהחלטה מנומקת מיום 26/11/13, וכן הגיש לבית המשפט בקשה לתיקון כתב הגנה ולהגשת כתב הגנה מתוקן מטעמו, בקשה אשר כאמור לעיל, נדחתה על ידי גם היא. דיון והכרעה השלב המתאים לדון בתיקון כתב טענות ובבקשות בעניין זה הינו קדם המשפט: וזאת לנוכח הוראותיה המחמירות של תקנה 149 לתקנות סד"א, לפיהן אין לדון בבקשה כלשהי שבעל דין יכול היה להביא בקדם משפט, זולת מטעמים מיוחדים ועל מנת למנוע עיוות דין. כאמור בהחלטתי מיום 16/12/13, בקשת הנתבע לתיקון כתב הגנתו - נדחתה על ידי. לגופו של עניין: בבסיס ההחלטה האם לפסול סעיפים בסיכומים מונחת ההלכה הפסוקה לפיה בעל דין אינו רשאי לחרוג מגדר המחלוקת כפי שהותוותה בכתבי הטענות ולהרחיב חזית, אלא אם כן נענה בית המשפט לבקשתו לתקן את כתבי טענותיו, או אם הצד שכנגד נתן לכך את הסכמתו, במפורש או מכללא ( ועל כך ראה אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, עמוד 89 ואילך). הלכה פסוקה היא, כי אין לכלול בסיכומים עובדות וטענות חדשות אשר לא הוצגו קודם לכן, במסגרת ההליך עצמו, ועל כך ראה ע"א 2418/90, וכן ראה י. זוסמן, סדר דין אזרחי, מהדורה שישית, עמוד 483 ואילך. על אף האמור לעיל, אין מקום להורות על פסילת סעיפים בסיכומי הנתבע ובית המשפט יכריע בטענות הצדדים בפסק הדין, בהסתמך של כתבי הטענות ומסכת הראיות. בבוא בית המשפט ליתן את פסק דינו, ולהכריע בסוגיות העובדתיות והמשפטיות שעלו במסגרת כתבי הטענות והראיות שהוצגו בפניו, רשאי הוא להתעלם מסעיפים בסיכומים של אחד מבעלי הדין, שחורגים מגדר המחלוקת בתביעה ורשאי הוא, להוסיף טענות משפטיות שלא נטענו בסיכומים, אולם הועלו בכתבי הטענות ו/או עלו מתוך פרשת ההוכחות. למותר לציין, כי חובתו של בית המשפט, היא ליתן את פסק דינו על בסיס כתבי הטענות ובהסתמך על הראיות שהוצגו בפניו. ויודגש, כי הסיכומים מטעם הצדדים, אינם כובלים את בית המשפט בהכרעתו, בדבר הסוגיות המשפטיות והעובדתיות נשוא התביעה, ולבית המשפט, נתון שיקול דעת בענין. נוכח כל האמור לעיל, הבקשה נידחית. לפנים משורת הדין, ניתנת בזאת לתובעת הזכות להגשת סיכומי תשובה וזאת עד ליום 1.1.14 שעה 11:00. סיכומיםמסמכים